Endokrynologia

Podostre zapalenie tarczycy – kiedy należy o nim pamiętać?

dr hab. n. med. Agnieszka Siejka

Klinika Endokrynologii, Katedra Endokrynologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Adres do korespondencji:

dr hab. n. med. Agnieszka Siejka

Klinika Endokrynologii

Katedra Endokrynologii

Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Centralny Szpital Kliniczny

ul. Pomorska 251

92-213 Łódź

 • Niejednoznaczny obraz kliniczny choroby de Quervaina
 • Na co zwrócić uwagę w postępowaniu diagnostycznym
 • Właściwe leczenie podostrego zapalenia tarczycy

Opis przypadku

Kobieta 51-letnia, dotychczas nielecząca się przewlekle, zgłosiła się ponownie do lekarza rodzinnego z powodu utrzymującego się od kilku tygodni silnego bólu w obrębie szyi z towarzyszącą gorączką do 39°C, wzmożonej potliwości (głównie nocnej), kołatań serca i chudnięcia (5 kg w ciągu miesiąca). W wywiadzie pacjentka negowała występowanie biegunki, nudności i wymiotów.


W ciągu ostatnich 4 tygodni u chorej stosowano antybiotykoterapię (azytromycyna, cefuroksym, doksycyklina) – bez poprawy w zakresie zgłaszanych dolegliwości. Lekarz rodzinny zlecił badanie ultrasonograficzne szyi, w którym poza nieznacznie powiększoną tarczycą z pojedynczymi normoechogenicznymi zmianami ogniskowymi o wymiarach do 12 mm opisano 2 powiększone węzły chłonne o średnicy 12 i 13 mm wzdłuż mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po stronie lewej. Ponadto w badaniach dodatkowych stwierdzono: stężenie białka C-reaktywnego (CRP) – 45 mg/l (<5), odczyn Biernackiego (OB) – 80 mm po 1 godz., bez odchyleń w rozmazie krwi obwodowej. Początkowe podejrzenie chłoniaka, wysunięte na podstawie wymienionych objawów, zostało wykluczone po konsultacji hematologicznej.

W badaniu fizykalnym pacjentki: stan ogólny dobry, chora w pełnym kontakcie słowno-logicznym. Skóra wilgotna, ciepła. Drżenie drobnofaliste rąk. Czynność serca miarowa 105/min. Płuca – szmer pęcherzykowy prawidłowy. Brzuch miękki, niebolesny. Objaw Goldflama obustronnie ujemny. W badaniu palpacyjnym szyi: wole II stopnia, twarde, silnie bolesne, 2-centymetrowy guzek na granicy cieśni i prawego płata tarczycy. Temperatura ciała 38°C. Ciśnienie tętnicze 130/80 mmHg. Masa ciała – 60 kg, wzrost – 178 cm.

Na podstawie ww. danych wysunięto podejrzenie podostrego zapalenia tarczycy. Pacjentka trafiła pod opiekę endokrynologa, który dodatkowo zlecił oznaczenia hormonalne (tab. 1).

Small 16704

Tabela 1. Wyniki badań hormonalnych przeprowadzonych u pacjentki

Powtórzono badanie ultrasonograficzne tarczycy, uzyskując następujące wyniki: płat prawy – wymiary 29 × 27 × 64  mm; płat lewy – wymiary 27 × 24 × 54 mm. Cieśń o grubości 6 mm. W badaniu Power Doppler tarczyca wykazywała prawidłowe przepływy krwi. Płat lewy w całości, a płat prawy z wyjątkiem części dolno-środkowo-tylnej utworzony przez silnie hipoechogeniczne obszary, nieostro odgraniczone. Ponadto w górno-tylnej części płata prawego ognisko normoechogeniczne o wymiarach 8 × 7 × 10 mm, w którym nie można w pełni wykluczyć drobnych zwapnień (zmiana z dyskretnymi cechami zwyrodnienia drobnotorbielowatego); do przodu od zmiany ognisko o charakterze torbieli koloidowej o średnicy 5 mm. Poniżej dolnego bieguna płata lewego kilka hipoechogenicznych obszarów, mogących odpowiadać węzłom chłonnym, największy o wymiarach 8 × 8 × 10 mm. Podobne obszary poniżej dolnego bieguna płata prawego o średnicy do 6 mm. Bocznie do naczyń szyjnych po stronie lewej węzeł chłonny o wymiarach 6 × 4 × 10 mm o prawidłowej strukturze; niżej hipoechogeniczny węzeł chłonny o wymiarach 10 × 6 × 7 mm.

Wykonano biopsję aspiracyjną cienkoigłową obu płatów oraz ogniska w górno-tylnej części płata prawego. W ocenie cytologicznej: thyreoiditis granulomatosa de Quervain (grupa 2 wg systemu Bethesda).

Na podstawie całości obrazu klinicznego i przeprowadzonych badań rozpoznano podostre zapalenie tarczycy.

Chora otrzymała prednizon w dawce 40 mg na dobę, co spowodowało prawie natychmiastową poprawę w postaci ustąpienia gorączki i bólu w okolicy szyi. Ponadto zastosowano β-adrenolityk (propranolol w dawce 20 mg co 8 godz. po.), uzyskując zwolnienie czynności serca do 80/min.

W kolejnych tygodniach redukowano dawkę prednizonu, lek odstawiono po 12 tygodniach. W dalszej obserwacji stwierdzono ponownie stany gorączkowe i ból w okolicy szyi. Rozpoznano nawrót podostrego zapalenia tarczycy i zalecono ponowną terapię prednizonem, z szybką poprawą kliniczną.

Komentarz

Podostre zapalenie tarczycy (choroba de Quervaina) to schorzenie o etiologii prawdopodobnie wirusowej. Najczęściej poprzedza je zakażenie górnych dróg oddechowych. Obserwuje się zwiększoną zachorowalność w okresach wzmożonej zapadalności na infekcje wirusowe. Choroba ma przebieg fazowy i samoograniczający się.

 • Faza I: w początkowym okresie, trwającym 3-8 tygodni, pojawia się bolesny, jedno- bądź obustronny obrzęk tarczycy (bez zwiększonego ucieplenia czy zaczerwienienia skóry nad gruczołem), któremu towarzyszą gorączka lub stan podgorączkowy, złe samopoczucie, bóle mięśniowe oraz objawy hipertyreozy związane z destrukcją miąższu tarczycy i uwolnieniem do krwi zgromadzonych hormonów tarczycy (uczucie gorąca, kołatania serca, wzmożona potliwość, drażliwość, bezsenność, płaczliwość, chudnięcie). Ból szyi nasila się podczas połykania śliny, kaszlu, ruchów głową i przy palpacji, często promieniuje do ucha, okolicy kąta żuchwy, górnej powierzchni klatki piersiowej. Dość często chorzy są diagnozowani z powodu gorączki o nieustalonej etiologii albo leczeni z powodu zapalenia gardła, nierzadko stosują kolejne antybiotyki bez ewidentnej poprawy w zakresie zgłaszanych dolegliwości. To w tym okresie najczęściej szukają pomocy lekarskiej. W badaniu palpacyjnym tarczyca jest silnie bolesna, twarda. Węzły chłonne szyjne są najczęściej niepowiększone. W badaniu fizykalnym stwierdza się objawy nadczynności tarczycy (m.in. wilgotna, ciepła skóra, tachykardia).
 • Faza II: trwa kilka tygodni i ma charakter przejściowy, objawy obecne w poprzedniej fazie ulegają osłabieniu lub ustępują, a klinicznie i biochemicznie stwierdza się wtedy eutyreozę.
 • Faza III: u osób z nasiloną destrukcją gruczołu tarczowego przebiega z miernie wyrażonymi objawami niedoczynności tarczycy.
 • Faza IV: powrót do prawidłowego stanu tyreometabolicznego.

Objawy podostrego zapalenia tarczycy cofają się samoistnie, a parametry hormonalne normalizują się zazwyczaj po upływie 8-16 tygodni. Niestety u ok. 20% pacjentów obserwuje się nawrót choroby nawet po wieloletnim okresie utajenia.

Rozpoznanie choroby de Quervaina jest pewne, jeśli są spełnione 2 kryteria główne i dowolne 2 dodatkowe z wymienionych poniżej:

 • kryteria główne
  • bolesne, tkliwe uciskowo wole
  • wzrost OB
 • kryteria dodatkowe
  • zmniejszona jodochwytność
  • przejściowa nadczynność tarczycy
  • obraz ultrasonograficzny typowy dla podostrego zapalenia tarczycy
  • obraz biopsji typowy dla podostrego zapalenia tarczycy
  • nieoznaczalne lub niskie stężenia przeciwciał przeciwtarczycowych.
Do góry