W przypadku uszkodzeń rdzenia kręgowego wskazane są: tlenoterapia, zwalczanie ewentualnego wstrząsu rdzeniowego i podanie metyloprednizolonu.

Wszelkie dane na temat stanu pacjenta, powstałych obrażeń, mechanizmu urazu i ubytków neurologicznych powinny być przekazane do centrum powiadamiania ratunkowego (CPR) w celu wyznaczenia właściwego szpitala, do którego pacjent ma być przewieziony.

Algorytm postępowania z poszkodowanym po urazie kręgosłupa szyjnego w okresie przedszpitalnym przedstawiono na rycinie 5.

Small 30305

Rycina 5. Algorytm postępowania z poszkodowanym po urazie kręgosłupa szyjnego w okresie przedszpitalnym

Small 30265

Rycina 6. Algorytm postępowania z pacjentem po urazie kręgosłupa szyjnego na SOR-rze

Na SOR-ze po zebraniu informacji od zespołu transportującego przeprowadza się ponowne badanie pacjenta i zleca odpowiednie badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej oraz kontynuuje leczenie rozpoczęte w okresie przedszpitalnym. W przypadku urazów kręgosłupa szyjnego bez jakichkolwiek zaburzeń neurologicznych poza ponownym dokładnym wywiadem i badaniem fizykalnym podstawą diagnostyki jest RTG szyjnego odcinka kręgosłupa w dwóch projekcjach – PA i bocznej. W przypadku występowania ubytków neurologicznych czy większego nasilenia dolegliwości badaniem z wyboru jest TK z opcją 3D. Na dalszym etapie diagnostyki w razie konieczności uzyskania bardziej szczegółowych danych rozwiązaniem jest MR4.

Postępowanie z pacjentem po urazie kręgosłupa szyjnego na SOR-ze przedstawiono na rycinie 6.

Podsumowanie

Urazy szyjnego odcinka kręgosłupa stanowią istotny problem terapeutyczny przede wszystkim ze względu na konsekwencje. Występowanie wtórnych obrażeń rdzenia kręgowego występujące nawet w 25% ogółu przypadków świadczy o potrzebie optymalizacji postępowania na wczesnych etapach leczenia. Ze względu na niekorzystne konsekwencje unieruchomienia w nieuzasadnionych przypadkach decyzję o nim opiera się na analizie mechanizmu urazu i badaniu klinicznym.

Do góry