Al-Shami[28] przeprowadził badanie, w którym wzięło udział 50 pacjentów (46 kobiet i 4 mężczyzn). Zostali oni poddani 3 sesjom iniekcji PRP w okolicę okołooczodołową. Każdą sesję oddzielał miesiąc. Wyniki oceniono na podstawie fotografii przed zabiegiem i po zabiegu, a pacjentów poproszono o ocenę własnego poziomu zadowolenia w skali 0-4. Ponadto pytano o wystąpienie miejscowych lub ogólnoustrojowych działań niepożądanych. Po pierwszym miesiącu tylko u 8 proc. pacjentów zauważono umiarkowaną poprawę. Pod koniec trzeciej sesji leczenia odsetek ten wzrósł do 50 proc., u 12 proc. wykazano znaczącą, a u 6 proc. doskonałą poprawę. Ostatecznie po 6 miesiącach (3 miesiące terapii i 3 miesiące okresu kontrolnego) 2 pacjentów (4 proc.) zgłosiło doskonałą poprawę, 6 (12 proc.) znaczącą poprawę, 23 pacjentów (46 proc.) umiarkowaną poprawę, a 19 (38 proc.) łagodną poprawę. Wszyscy pacjenci byli zadowoleni z wyników. Iniekcje z PRP były dobrze tolerowane. Zgłoszono lekki ból związany z leczeniem, jednak nie było potrzeby dodatkowego znieczulenia. Nie zauważono żadnych poważnych komplikacji, poza łagodnymi zasinieniami, które zniknęły samoistnie w ciągu kilku dni od zabiegu. Autor badania uznał, iż wyniki były zadowalające i znaczące statystycznie.

Mehryan i wsp.[30] w swojej pracy opisują leczenie 10 pacjentów, które polegało na śródskórnych iniekcjach PRP. Pacjenci stawiali się na wizyty kontrolne po tygodniu, miesiącu i 3 miesiącach. Na podstawie dokumentacji fotograficznej przed leczeniem i po leczeniu stwierdzono znaczącą statystycznie poprawę w jednorodności koloru okolicy okołooczodołowej. Nie zaobserwowano jednak istotnych statystycznie zmian w zawartości melaniny i nawodnieniu warstwy rogowej naskórka.

W badaniu Nofala i wsp.[29] wzięło udział 30 pacjentów. Każdemu z nich zaaplikowano śródskórnie PRP po lewej stronie 7 razy (każdy raz co 2 tygodnie), zaś po prawej stronie każdego tygodnia stosowano karboksyterapię. Co warte podkreślenia, 10 pacjentów odmówiło dokończenia wszystkich sesji z powodu nietolerancji bólu w miejscu wstrzykiwania. 30 proc. z pozostałych 20 pacjentów osiągnęło doskonałe wyniki, zaś u pozostałych oceniono je jako dobre (15 proc.) i uczciwe (55 proc.). Obie metody wykazały porównywalny, pozytywny oraz statystycznie istotny wpływ na przebarwienia okołooczodołowe.

Do góry