Karmienie piersią przynosi wiele korzyści, ale strategie populacyjne mające na celu wydłużenie okresu karmienia piersią prawdopodobnie nie opanują epidemii otyłości. Jest to wniosek z badania opublikowanego na stronie internetowej Journal of the American Medical Association 13 marca 2013.

Do udziału w randomizowanym kontrolowanym badaniu klasterowym włączono 31 białoruskich klinik położniczych i związanych z nimi przychodni. Ośrodki były losowo przydzielane do 1 z 2 grup: grupy, w której promowano karmienie piersią (n=16) lub stosowano standardową opiekę (n=15). W badaniu uczestniczyło 17 046 par matka karmiąca piersią-niemowlę włączonych w latach 1996-1997, spośród których 13 879 (81,4%) było obserwowanych od stycznia 2008 do grudnia 2010, mediana wieku wynosiła 11,5 roku.

U dzieci oceniono wskaźnik masy ciała (BMI), wskaźniki tłuszczowej i beztłuszczowej masy ciała (fat mass index [FMI] i fat free mass index [FFMI]), zawartość tkanki tłuszczowej, obwód talii, grubość fałdu skórnego nad mięśniem trójgłowym i pod łopatką, występowanie nadwagi i otyłości oraz stężenie IGF-I we krwi.

Chociaż zastosowanie interwencji będącej przedmiotem badania istotnie wydłużało czas karmienia piersią i czas karmienia wyłącznie piersią w porównaniu z grupą kontrolną (43 vs 6% – karmienie wyłącznie piersią po 3 miesiącach i 7,9 vs 0,6% – po 6 miesiącach), nie zapobiegło występowaniu nadwagi i otyłości u dzieci karmionych piersią.

Skorygowane średnie różnice w wynikach po 11,5 roku między grupami eksperymentalną a kontrolną wynosiły 0,19 (95% PU od -0,09 do 0,46) dla BMI; 0,12 (od -0,03 do 0,28) dla FMI; 0,04 (od -0,11 do 0,18) dla FFMI; 0,47% (od -0,11 do 1,05%) dla zawartości tłuszczu; 0,30 cm (od -1,41 do 2,01) dla obwodu talii; -0,07 mm (od -1,71 do 1,57) dla grubości fałdu skórnego nad mięśniem trójgłowym i -0,02 (od -0,79 do 0,75) pod łopatką; i -0,02 odchyleń standardowych (od -0,12 do 0,08) dla IGF-I.

Martin RM, Patel R, Kramer MS, et al. Effects of promoting longer-term and exclusive breastfeeding on adiposity and insulin-like growth factor-I at age 11.5 years: a randomized trial. JAMA. 2013;309(10):1005-1013.

Duże koszty, ograniczone korzyści – wyniki badania dotyczącego histerektomii z użyciem robota

Wyniki wieloletniego badania kohortowego przeprowadzonego przez badaczy z Columbia University w Nowym Jorku świadczą o ograniczonych krótkoterminowych korzyściach i istotnie większych kosztach histerektomii z użyciem robota w porównaniu z histerektomią laparoskopową. Badacze stwierdzają, że uzyskane wyniki wskazują na potrzebę „racjonalnego stosowania nowych technologii”.

Ponad 400 szpitali w Stanach Zjednoczonych było reprezentowanych w analizie populacyjnej obejmującej 264 758 kobiet, u których w latach 2007-2010 wykonano histerektomię z powodu łagodnej choroby narządu rodnego. W badaniu opublikowanym przez Journal of the American Medical Association sprawdzano związek między wykonywaniem operacji z użyciem robota a odsetkiem histerektomii brzusznych lub laparoskopowych i porównywano powikłania histerektomii z użyciem robota oraz zabiegów wykonanych metodą laparotomii i laparoskopowo.

W latach 2007-2010 liczba histerektomii wykonanych z użyciem robota zwiększyła się z 0,5 do 9,5%, w porównaniu ze zwiększeniem się wskaźnika histerektomii laparoskopowych z 24,3 do 30,5%. W czasie trwania badania wskaźnik histerektomii przezpochwowych zmniejszył się z 21,7 do 19,8%. Spośród kobiet włączonych do badania u 46,6% wykonano histerektomię drogą laparotomii, u 28,5% laparoskopową, a u 4,1% z użyciem robota.

Zabiegi z użyciem robota częściej wykonywano w dużych szpitalach i w ośrodkach położonych w dużych miastach. Technikę rzadziej (p<0,001) wykorzystywano w przypadku kobiet z wypadaniem narządów miednicy mniejszej i częściej (p=0,002) w przypadkach, w których wskazaniem do histerektomii było nieprawidłowe krwawienie z dróg rodnych.

Histerektomie bez użycia robota częściej wykonywano w przypadku kobiet posiadających ubezpieczenie socjalne lub nieubezpieczonych niż w przypadku posiadających ubezpieczenie komercyjne. Również rasa była istotnym czynnikiem: u kobiet rasy białej częściej niż u rasy czarnej wykonywano operację z użyciem robota.

Histerektomia z użyciem robota była droższa, jeśli chodzi o koszty szpitalne zarówno od operacji otwartej, jak i wykonanej metodą laparoskopową (odpowiednio 8854 vs 6712 vs 6671 dolarów). Nieskorygowane odsetki powikłań w przypadku histerektomii laparoskopowych i z użyciem robota były podobne (5,3 vs 5,5%; p=0,47). Podobne wskaźniki zanotowano również, jeśli chodzi o powikłania śródoperacyjne (2,5 vs 2,4%), powikłania związane z miejscem operowanym (1,7 vs 2,0%) oraz ogólnomedyczne (1,6 vs 1,2%).

Autorzy twierdzą, że wyniki badania potwierdzają teorię, iż użycie robota pozwala u większej liczby pacjentek wykonać procedury minimalnie inwazyjne i „również podnoszą problem istotnej różnicy kosztów tych operacji”. Zalecają „wyodrębnianie grupy pacjentek z niezłośliwymi schorzeniami narządu rodnego, które odniosą korzyści z wykonania operacji z użyciem robota, przy jednoczesnym zmniejszaniu kosztów instrumentarium wykorzystywanego podczas tych operacji i wspieraniu inicjatyw mających na celu promocję histerektomii laparoskopowej”.

Wright JD, Ananth CV, Lewin SN, et al. Robotically assisted vs laparoscopic hysterectomy among women with benign gynecologic disease. JAMA. 2013;309(7):689-698.

ACOG przestrzega przed histrektomiami z użyciem robota

W oświadczeniu skierowanym do opinii publicznej dotyczącym operacji z użyciem robota American College of Obstericians and Gynecologists (ACOG) przestrzegło: „Przy rozważaniu najlepszej metody histerektomii ważne jest oddzielenie marketingowego szumu od rzeczywistości”.

Uwagi przewodniczącego ACOG, Jamesa T. Breedena, MD, były częścią oświadczenia wydanego przez biuro prasowe ACOG 14 marca 2013 roku.

„Wiele kobiet za pośrednictwem szeroko rozpowszechnionego marketingu i reklamy czerpie dzisiaj informacje na temat pożądanych korzyści wykonania operacji wycięcia macicy z użyciem robota” – stwierdzono w oświadczeniu. „Operacje z użyciem robota nie są jedyną ani najlepszą minimalnie inwazyjną metodą usuwania macicy. Ani nie jest to metoda najbardziej efektywna kosztowo”.

ACOG zaznaczyło dalej, że wynik operacji jest bezpośrednio związany z umiejętnościami chirurga i nie dysponujemy żadnymi wiarygodnymi danymi wskazującymi, że operacja z użyciem robota jest skuteczniejsza (lub równie skuteczna) niż operacja tradycyjna.

Do góry