Najczęstsze błędy w indukcji porodu

Jan Oleszczuk, Jolanta Patro-Małysza

Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Adres do korespondencji: dr n. med. Jolanta Patro-Małysza, Katedra i Klinika Położnictwa i Perinatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Jaczewskiego 8, 20-954 Lublin; e-mail: jolapatro@wp.pl

Ginekologia po Dyplomie 2015;17(1):36-42

Wprowadzenie

Indukcją porodu nazywamy wywołanie czynności skurczowej mięśnia macicy przed jej samoistnym rozpoczęciem. Preindukcją porodu jest postępowanie mające na celu przyspieszenie dojrzewania szyjki macicy i zwiększające skuteczność indukcji porodu.1 Sytuacje, w których kontynuowanie ciąży jest potencjalnie bardziej ryzykowne dla płodu i/lub matki niż jej zakończenie, stanowią wskazanie do preindukcji/indukcji porodu.

Warunki i postępowanie w indukcji porodu

Small 51573

Tabela 1. Warunki i postępowanie w indukcji porodu1

Indukcja porodu powinna być poprzedzona szczegółowym wywiadem położniczym i badaniem klinicznym. Należy dokładnie określić położenie i dobrostan płodu, umiejscowienie łożyska, wskazania do indukcji, uwzględniając przeciwwskazania. Warunki i postępowanie w indukcji porodu szczegółowo przedstawia tabela 1.1

Small 51648

Tabela 2. Wskaźnik szyjkowy według Bishopa

Najistotniejszym elementem decydującym o skuteczności indukcji porodu jest stan szyjki macicy i jej dojrzałość. W sytuacji, gdy szyjka macicy jest niedojrzała, należy przeprowadzić preindukcję porodu; w takim przypadku wskazania do indukcji porodu stają się jednocześnie wskazaniami do preindukcji porodu. Stan i dojrzałość szyjki macicy oceniane są w badaniu klinicznym, standardem jest skala punktowa według Bishopa.2 Ustalenie wartości wskaźnika szyjkowego według Bishopa polega na ocenie pięciu jej parametrów: zgładzenia, rozwarcia, konsystencji, usytuowania w kanale rodnym oraz stosunku części przodującej do linii międzykolcowej (tab. 2). Ocena dojrzałości szyjki macicy w skali Bishopa stanowi najbardziej wiarygodny wskaźnik prawdopodobieństwa przeprowadzenia skutecznej indukcji porodu. W przypadku wartości <6 pkt zalecane jest wcześniejsze przeprowadzenie procesu dojrzewania szyjki macicy.3

Klinicznie wyróżnia się następujące stopnie dojrzałości szyjki macicy:1

 • szyjka macicy niedojrzała: ≤5 pkt w skali Bishopa
 • szyjka macicy dojrzała: ≥6-8 pkt w skali Bishopa
 • bardzo dojrzała szyjka macicy: >8 pkt w skali Bishopa

Skuteczność przeprowadzenia indukcji porodu ocenia się za pomocą takich parametrów, jak: zwiększenie punktacji w skali Bishopa o ≥3 w ciągu 6 godzin po aplikacji prostaglandyn, częstość porodów w ciągu 24 h, czas upływający od indukcji do porodu, sposób porodu (uniknięcie cięcia cesarskiego), stan noworodka, zadowolenie matki z postępowania oraz współczynnik koszt-efekt.1

Warunkiem bezwzględnie koniecznym podczas indukcji i stymulacji czynności skurczowej macicy z żywym płodem jest stałe monitorowanie jego stanu oraz czynności skurczowej mięśnia macicy (badanie kardiotokograficzne, KTG).

Wśród przeciwwskazań do indukcji porodu są:1

 • regularna czynność skurczowa
 • łożysko przodujące, naczynia przodujące
 • przedwczesne oddzielenie łożyska
 • przodowanie/wypadnięcie pępowiny
 • bezwzględna niewspółmierność główka-miednica
 • poprzeczne położenie płodu
 • ciąża wielopłodowa z płodem przodującym w położeniu miednicowym albo poprzecznym
 • przebyte cięcie cesarskie (poza cięciem poprzecznym w dolnym odcinku) albo stan po uterotomii (otwarcie jamy macicy: histeroskopowe, laparoskopowe, laparotomia)
 • stan po pęknięciu macicy
 • aktywna objawowa opryszczka narządów płciowych w czasie porodu
 • objawowy zespół zakażonej owodni
 • inwazyjny rak szyjki macicy
 • przeciwwskazania farmakologiczne
 • alergie na preparaty prostaglandynowe, względnie ich składniki
 • matczyny stan astmatyczny w przeszłości/w czasie ciąży
 • wrzodziejące zapalenie jelita grubego z ciężkim ostrymi nawrotami

Do najczęstszych wskazań do indukcji porodu należą:1

 • przekroczenie terminu porodu >41 tygodnia ciąży
 • samoistne przedwczesne pęknięcie pęcherza płodowego (bez czynności skurczowej)
 • schorzenia przebiegające z nadciśnieniem w ciąży
 • wewnątrzmaciczne ograniczenie wzrastania płodu (IUGR)
 • schorzenia matczyne
 • konflikt serologiczny
 • psychosomatyczne, np. wyczerpanie matki
 • logistyczne, np. ryzyko nagłego porodu, duża odległość od szpitala

Metody indukcji porodu

Medium 51723

Tabela 3. Metody indukcji porodu

Metody indukcji i preindukcji porodu mogą być farmakologiczne i mechaniczne. Dostępne i znane metody indukcji porodu zawarte są w tabeli 3.

Indukcja porodu za pomocą oksytocyny

Najbardziej popularną metodą indukcji porodu jest dożylny wlew rozcieńczonego roztworu oksytocyny. Oksytocyna jest szybko usuwana z organizmu (okres półtrwania wynosi 3-6 minut), w razie zaobserwowania nadmiernej stymulacji mięśnia macicy i zatrzymania wlewu wyraźne osłabienie czynności skurczowej następuje w ciągu 15-20 minut. Należy pamiętać, że w ciąży z bliskim terminem porodu 3-5 min (10 min) po rozpoczęciu podawania dożylnie oksytocyny trzeba liczyć się z wystąpieniem skurczów.1

Do góry