• AT z blokiem AV I° (nieprawidłowe załamki P).

Do częstoskurczów z długim odstępem RP (RP >PR) należą:

• AT (najczęściej!),

• nietypowy AVNRT (f/s lub s/s, rzadko),

• AVRT z wolno przewodzącym szlakiem dodatkowym (wyjątkowo rzadko).

Small 39462

Rycina 7. Algorytm różnicowania częstoskurczów nadkomorowych: węzłowego i przedsionkowo-komorowego związanego ze szlakiem dodatkowym.

Podsumowanie

W piśmiennictwie dostępnych jest wiele algorytmów pozwalających z dużym prawdopodobieństwem różnicować częstoskurcze nadkomorowe na podstawie zapisów EKG. Szczególnie dotyczy to AVNRT i AVRT. Złożony charakter części z nich utrudnia jednak zastosowanie kliniczne. Najczęściej rozpoznanie różnicowe obejmuje uwzględnienie przedstawionych powyżej zależności. W piśmiennictwie dostępnych jest wiele innych kryteriów. Riva i wsp. wykazali, że występowanie w trakcie częstoskurczu z wąskim QRS obniżeń odcinków ST >2 mm lub pojawienie się ujemnych załamków T istotnie częściej wskazywało na AVRT związany z drogą dodatkową [17]. Podobne wnioski przedstawił Erdinler i wsp. [18]. Araya i wsp. zaproponowali algorytm różnicowania AVNRT i AVRT stosowany uprzednio u dzieci, który również uwzględnia kryterium odcinka ST. Algorytm zaczerpnięty z tej pracy przedstawia rycina 7. Naprzemienność zespołów QRS w trakcie częstoskurczu była częściej obserwowana podczas AVRT niż AVNRT [13,18]. Znaczenie różnicujące tego parametru było istotnie silniejsze przy braku obniżeń odcinków ST [19].

Niekiedy jednoznaczne określenie rodzaju częstoskurczu z wąskimi zespołami QRS i rozważenie ewentualnego leczenia inwazyjnego (ablacji) możliwe jest wyłącznie na podstawie badania elektrofizjologicznego.

Do góry