Podsumowanie

Small 55689

Tabela 5. Zalety i ograniczenia amiodaronu

Amiodaron jest najsilniejszym obecnie dostępnym lekiem antyarytmicznym, który mimo zalet ma też wiele ograniczeń (tab. 5). Z pewnością jest lekiem pierwszego wyboru (często łącznie z beta-adrenolitykiem) w zagrażających życiu arytmiach komorowych u pacjentów z poważną chorobą strukturalną serca lub (i) niewydolnością serca (często jako dodatek do ICD) i migotaniu przedsionków w przebiegu niewydolności serca. W pozostałych arytmiach preferuje się inne leki, a coraz częściej ablację. Decyzję o zastosowaniu amiodaronu powinien podejmować wyłącznie lekarz doświadczony w leczeniu zaburzeń rytmu serca, najlepiej kardiolog. Bezpieczne leczenie wymaga wykonania na początku terapii wielu badań dodatkowych, a następnie wizyt i badań kontrolnych. Amiodaron stosowany doustnie można wprowadzać do leczenia w warunkach ambulatoryjnych, choć w charakterystyce leku zaleca się warunki szpitalne. Przewlekle powinno się stosować najmniejszą dawkę wykazującą działanie terapeutyczne, ale rzadko jest to dawka mniejsza niż 1000 mg/tydzień.

Do góry