Wybór sposobu leczenia w zależności od przyczyny nadczynności tarczycy

U pacjentów bez przeciwwskazań leczenie jodem promieniotwórczym jest leczeniem z wyboru, chociaż nie przeprowadzono badań klinicznych z randomizacją porównujących jego skuteczność ze skutecznością leków przeciwtarczycowych lub leczenia operacyjnego.12 Każda metoda leczenia niesie ze sobą korzyści i ryzyko (tab. 3), dlatego zawsze wybór leczenia powinien być rozpatrywany indywidualnie.

Tabela 3. Porównanie sposobów leczenia nadczynności tarczycy12-21

 

Lek tyreostatyczny*

Jod promieniotwórczy*

Leczenie operacyjne

Odsetek nawrotów

Duża częstość nawrotów, nie prowadzi do trwałej niedoczynności tarczycy

Zwykle trwała niedoczynność tarczycy, konieczna długoterminowa substytucja lewotyroksyną

Subtotalne wycięcie tarczycy wiąże się z wyższym odsetkiem nawrotów lub przetrwania nadczynności tarczycy w porównaniu z całkowitym wycięciem; trwała niedoczynność tarczycy; konieczna jest długoterminowa substytucja lewotyroksyną

Preferowana metoda leczenia

Lekiem z wyboru jest tiamazol; propylotiouracyl stosuje się u ciężarnych i w ciężkich nadczynnościach tarczycy, gdy leczenie tiamazolem nie przynosi rezultatów

Preferuje się wysoką dawkę ablacyjną w wolu guzkowym, toksycznym guzku, przy obciążeniach kardiologicznych i u starszych pacjentów. Niską dawkę obliczaną według wielkości tarczycy preferuje się u pacjentów z orbitopatią tarczycową

Brak różnic w wynikach leczenia pacjentów z orbitopatią Gravesa przy zastosowaniu całkowitej tyreoidektomii, obustronnej subtotalnej lub jednostronnej całkowitej z subtotalną po przeciwnej stronie

Sposób podania

Leczenie ambulatoryjne

Leczenie ambulatoryjne

Hospitalizacja

Ryzyko

Brak ryzyka operacyjnego

Brak ryzyka operacyjnego

Reakcja na znieczulenie, nawracające porażenie nerwu krtaniowego, niedoczynność przytarczyc

Działania niepożądane

Działania niepożądane leków tyreostatycznych, włącznie z agranulocytozą zagrażającą życiu

Pogorszenie orbitopatii; przejściowe nasilenie objawów nadczynności tarczycy

Trwała niedoczynność tarczycy; niedoczynność przytarczyc; komplikacje znieczulenia ogólnego

Bezpieczeństwo w ciąży

W ciąży stosuje się propylotiouracyl

Przeciwwskazane w trakcie ciąży i karmienia piersią

Jeśli konieczna jest operacja w trakcie ciąży, to najlepiej przeprowadzić ją w drugim trymestrze.

*Łączne zastosowanie leku przeciwtarczycowego z leczeniem jodem promieniotwórczym wiąże się z dużym odsetkiem niepowodzeń leczenia i przetrwałą lub nawracającą nadczynnością tarczycy. Należy odstawić lek przeciwtarczycowy 2 tygodnie przed leczeniem jodem promieniotwórczym.

Jod promieniotwórczy

Ankieta przeprowadzona w 1990 r. ujawniła, że w Stanach Zjednoczonych aż 70% specjalistów stosuje jod promieniotwórczy w leczeniu nadczynności tarczycy, a w Europie jedynie 22%.13 Zwykle podaje się pojedynczą dawkę, której maksymalne działanie pojawia się po 3-6 miesiącach. Dostępne są dwie metody leczenia: w jednej podaje się dawkę ablacyjną, a w drugiej dostosowaną do wielkości tarczycy. Przy zastosowaniu obu metod szanse na osiągnięcie eutyreozy są podobne.14

  •  W metodzie ablacyjnej stosuje się wysoką dawkę jodu promieniotwórczego, aby uzyskać trwałą niedoczynność tarczycy wymagającą substytucji lewotyroksyną do końca życia. Jest to metoda z wyboru u pacjentów starszych i obciążonych kardiologicznie, gdyż umożliwia szybszą kontrolę objawów. Poleca się jej stosowanie również u pacjentów z wolem guzowatym toksycznym i guzkami autonomicznymi.
  •  Metoda polegająca na indywidualnym doborze niskiej dawki jodu promieniotwórczego obliczonej na podstawie przybliżonej masy tarczycy ma prowadzić do eutyreozy. Choć obliczenie optymalnej dawki może być trudne, jest to metoda z wyboru u pacjentów z orbitopatią tarczycową.

 

Wśród działań niepożądanych stosowania jodu promieniotwórczego należy wymienić pogorszenie orbitopatii, nagły wzrost stężenia hormonów tarczycowych nasilający objawy nadczynności tarczycy, a nawet prowadzący do przełomu tarczycowego, co zwiększa ryzyko powikłań kardiologicznych.2 Warunkiem wstępnym leczenia jodem promieniotwórczym kobiet w wieku rozrodczym jest ujemny wynik testu ciążowego. Zaleca się również stosowanie antykoncepcji przez 6 miesięcy po podaniu jodu promieniotwórczego.

Mimo że leczenie jodem promieniotwórczym jest często leczeniem pierwszego wyboru, to w niektórych przypadkach, np. u starszych pacjentów ze współistniejącymi chorobami, wskazane jest zastosowanie leczenia wstępnego tyreostatykami. Zapobiega to przejściowemu nasileniu nadczynności po zastosowaniu jodu promieniotwórczego. Jednakże zawsze na 2 tygodnie przed podaniem jodu promieniotwórczego należy odstawić leki tyreostatyczne, gdyż łączne stosowanie tych dwóch preparatów wiąże się z większą częstością niepowodzeń leczenia, z przetrwałą nadczynnością tarczycy lub jej nawrotem.15

 

Leki tyreostatyczne

W Stanach Zjednoczonych są dostępne dwa leki tyreostatyczne: propylotiouracyl i tiamazol. W Wielkiej Brytanii dostępny jest również karbimazol.

Lekiem z wyboru jest tiamazol,16 który jest tańszy niż propylotiouracyl, ma dłuższy czas półtrwania i powoduje mniej objawów niepożądanych. W łagodnej i średnio nasilonej nadczynności tarczycy wystarczająca jest początkowa dawka w wysokości 15 mg/24 h. W cięższych przypadkach zaleca się rozpoczynanie leczenia od dawki 30 mg/24 h.16

Propylotiouracyl jest natomiast zarezerwowany do leczenia nadczynności tarczycy w ciąży, kiedy to w miarę możliwości należy unikać stosowania tiamazolu.

U około 5% pacjentów, zwykle w ciągu pierwszych sześciu tygodni leczenia, pojawiają się reakcje alergiczne na leki tyreostatyczne.17 Najpoważniejszym powikłaniem jest agranulocytoza, która jednak dotyczy mniej niż 1% pacjentów17 i jest odwracalna po odstawieniu leku. Należy skontrolować liczbę leukocytów po tygodniu od włączenia leczenia i powtarzać badanie co miesiąc.

  •  Leki tyreostatyczne stosuje się jedną z dwóch metod: metodą stopniowego dopasowania dawki (miareczkowania) lub metodą „blokuj i zastąp”. Ich skuteczność jest podobna, jednak pierwsza z nich wiąże się z mniejszą częstością występowania wysypek (6% v. 10% leczonych) i rzadszym występowaniem agranulocytozy (0,4% v. 1,4%). Odsetek nawrotów choroby jest podobny i wynosi około 50%:18

– w metodzie stopniowego dopasowania dawki rozpoczyna się od dawki 15 mg tiamazolu dziennie i stopniowo zwiększa się ją do dawki najmniejszej skutecznej; leczenie trwające 12-18 miesięcy wiąże się z mniejszym odsetkiem nawrotów niż leczenie sześciomiesięczne (27% v. 58%)19

– metoda „blokuj i zastąp” polega na stosowaniu stałych wysokich dawek leku tyreostatycznego w połączeniu z dawką substytucyjną L-tyroksyny, aby zapobiec objawom niedoczynności (30 mg tiamazolu i 80 μg lewotyroksyny).

  •  Początkowo do monitorowania skuteczności leczenia służą pomiary stężenia fT4 i fT3, ponieważ stężenie TSH zmienia się powoli i może pozostawać niskie przez kilka miesięcy. Często skuteczność leczenia jest przemijająca.8 Zwykle trzeba zastosować bardziej radykalne leczenie jodem promieniotwórczym lub chirurgiczne.

 

Leczenie operacyjne

Do góry