Na pod­sta­wie ob­ser­wa­cji wy­su­nię­to hi­po­te­zę, że wraż­li­wość no­sa na zim­ne po­wie­trze jest wy­ni­kiem upo­śle­dze­nia zdol­no­ści bło­ny ślu­zo­wej do uzu­peł­nia­nia in­ten­syw­nej utra­ty wo­dy. Moż­li­we rów­nież, że u osób cho­rych na ast­mę dys­funk­cja ta jest więk­sza, po­nie­waż re­ak­cja na zim­ne po­wie­trze jest u nich sil­niej­sza niż u osób bez ast­my. Od­kry­cie to mo­gło­by zwięk­szyć na­szą wie­dzę na te­mat czyn­ni­ków le­żą­cych u pod­ło­ża ast­my. Po­zo­sta­je wie­rzyć, że ba­da­nia nad tym za­gad­nie­niem bę­dą kon­ty­nu­owa­ne.

Do góry