Egzamin z medycyny

Egzamin z interny


Pytania i komentarze: dr n. med. Irena Głowińska, dr n. med. Joanna Goździkiewicz
Konsultacja: prof. dr hab. med. Michał Myśliwiec, Klinika Nefrologii i Transplantologii UM w Białymstoku

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl


1. Wskazaniem do domowego leczenia tlenem u chorych z bardzo ciężką postacią przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) jest:

A. PaO2 >60 mmHg lub SaO2 ≤88%

B. PaO2 ≤55 mmHg lub SaO2 ≤88%

C. PaO2 56-60 mmHg u pacjentów z hematokrytem >55%

D. PaO2 56-60 mmHg u pacjentów z obrzękami obwodowymi wskazującymi na zastoinową niewydolność krążenia

E. PaO2 60-70 mmHg

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABE, 2. ADE, 3. BCD, 4. BE, 5. AE

Udowodniono, że u pacjentów z przewlekłą niewydolnością oddechową w przebiegu POChP podawanie tlenu przez co najmniej 15 h na dobę, czyli tzw. domowe leczenie tlenem, poprawia przeżywalność, hamuje rozwój nadciśnienia płucnego oraz poprawia wydolność wysiłkową. Wskazania do domowego leczenia tlenem to: PaO2 ≤55 mmHg lub SaO2 ≤88%; PaO2 56-60 mmHg, jeśli występują objawy nadciśnienia płucnego, obrzęki obwodowe wskazujące na zastoinową niewydolność serca lub hematokryt >55%.

2. Kryterium rozpoznania POChP stanowi:
1. FEV1 ≥80% wartości normy
2. FEV1 ≤30% wartości normy

3. FEV1/FVC poniżej dolnej granicy normy

4. FEV1/FVC poniżej dolnej granicy normy po inhalacji leku rozkurczającego

5. Obecność pęcherzy rozejmowych w tomografii komputerowej klatki piersiowej

Kryterium rozpoznania POChP stanowi oznaczone podczas spirometrii po inhalacji leku rozkurczającego oskrzela FEV1/FVC poniżej dolnej granicy normy. Oznaczanie FEV1 służy do klasyfikacji ciężkości choroby.


3. Wskazaniem do zastosowania antybiotykoterapii w zaostrzeniu POChP jest:

A. Nasilenie duszności i bardziej ropny charakter plwociny
B. Nasilenie duszności i ograniczenie wydolności wysiłkowej

C. Zwiększenie ilości plwociny i jej bardziej ropny charakter

D. Nasilenie duszności, zwiększenie ilości plwociny i jej bardziej ropny charakter

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AB, 2. ABC, 3. BD, 4. BC, 5. ACD


W zaostrzeniu POChP antybiotykoterapię należy rozważyć w razie wystąpienia jednocześnie: nasilenia duszności, zwiększenia objętości odkrztuszanej plwociny i bardziej ropnego jej charakteru albo obecności 2 z 3 tych objawów, jeśli jednym z nich jest nasilenie ropnego charakteru plwociny.

Do góry