7. Antybiotykoterapia empiryczna u chorego z rozpoznanym szpitalnym zapaleniem płuc hospitalizowanego szóstą dobę powinna obejmować:
A. Cefepim w skojarzeniu z cyprofloksacyną
B. Piperacylinę z tazobaktamem w skojarzeniu z cyprofloksacyną

C. Ceftazydym w skojarzeniu z amikacyną

D. Amoksycylinę z kwasem klawulanowym

E. Trimetoprim/sulfametoksazol

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABC, 2. ADE, 3. BCD, 4. BDE, 5. CDE

U chorych ze szpitalnym zapaleniem płuc hospitalizowanych przynajmniej 5 dni lub z ryzykiem zakażenia szczepami lekoopornymi antybiotykoterapia empiryczna obejmuje leczenie skojarzone: cefalosporyną działającą na Pseudomonas aeruginosa (cefepim, ceftazydym), karbapenemem (imipenem, meropenem) lub antybiotykiem beta-laktamowym z inhibitorem beta-laktamazy (piperacylina z tazobaktamem, tykarcylina z kwasem klawulanowym) w skojarzeniu z fluorochinolonem aktywnym wobec P. aeruginosa lub aminoglikozydem.
8. W leczeniu farmakologicznym umiarkowanej postaci łuszczycowego zapalenia stawów stosuje się:

A. Sulfasalazynę
B. Glikokortykosteroidy ogólnoustrojowo

C. Cyklosporynę

D. Sole złota

E. Infliksymab

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABC, 2. ACE, 3. BDE, 4. ABE, 5. CDE

W leczeniu farmakologicznym postaci umiarkowanej bądź ciężkiej łuszczycowego zapalenia stawów zalecane jest stosowanie klasycznych leków modyfikujących przebieg choroby (sulfasalazyna, leflunomid, metotreksat, cyklosporyna). W przypadku nieskuteczności więcej niż jednego leku z tej grupy można rozważyć leczenie skojarzone lub zastosować lek biologiczny (anty-TNFα – etanercept, infliksymab, adalimumab). Nie zaleca się stosowania glikokortykosteroidów ogólnoustrojowo (nasilenie zmian łuszczycowych), soli złota, chlorochiny i hydroksychlorochiny.9. W leczeniu podtrzymującym tocznia rumieniowatego układowego u chorej w ciąży można stosować:
A. Glikokortykosteroidy

B. Azatioprynę

C. Cyklosorynę

D. Mykofenolan mofetylu

E. Chlorochinę

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABCE, 2. BCD, 3. CDE, 4. ACD, 5. BDE

U pacjentki chorej na toczeń rumieniowaty układowy będącej w ciąży nie należy przerywać leczenia podtrzymującego. Za dopuszczalne w leczeniu podtrzymującym uważa się stosowanie glikokortykosteroidów, azatiopryny, chlorochiny i cyklosporyny (w dawce poniżej 3,5 mg/kg/24 h). Mykofenolan mofetylu jest przeciwwskazany ze względu na ryzyko samoistnych poronień i wrodzonych wad rozwojowych u płodu.

Do góry