Egzamin z medycyny

Egzamin z interny

Do­bre przy­go­to­wa­nie się do eg­za­mi­nu spe­cja­li­za­cyj­ne­go z tak ob­szer­ne­go dzia­łu me­dy­cy­ny, ja­kim są cho­ro­by we­wnętrz­ne, jest za­da­niem trud­nym. Na eg­za­mi­nach zda­rza­ją się py­ta­nia do­ty­czą­ce za­gad­nień, w któ­rych przy­pad­ku ko­niecz­na jest zna­jo­mość naj­now­szych pu­bli­ka­cji, gdyż wie­dza pod­ręcz­ni­ko­wa nie da­je pew­no­ści wy­bo­ru pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Waż­ne jest jed­nak nie tyl­ko przy­swa­ja­nie sta­le ak­tu­ali­zo­wa­nej wie­dzy, lecz tak­że umie­jęt­ność roz­wią­zy­wa­nia te­stów. Chcąc po­móc czy­tel­ni­kom w do­brym przy­go­to­wa­niu się do spraw­dzia­nu, co mie­siąc pu­bli­ku­je­my py­ta­nia te­sto­we, któ­rych for­ma jest bar­dzo zbli­żo­na do py­tań eg­za­mi­na­cyj­nych. Przy każ­dym z py­tań za­miesz­cza­my kon­sul­to­wa­ny przez wy­bit­ne­go spe­cja­li­stę opis, któ­ry po­wi­nien po­zwo­lić na zna­le­zie­nie pra­wi­dło­wej od­po­wie­dzi. Za­gad­nie­nia, do któ­rych uło­żo­ne są py­ta­nia, zo­sta­ły na­de­sła­ne przez czy­tel­ni­ków. Pro­po­zy­cje ko­lej­nych te­ma­tów, któ­re zda­niem Pań­stwa war­to za­mie­ścić w re­pe­ty­to­rium, pro­si­my nad­sy­łać na ad­res: re­pe­ty­to­rium@me­di­cal­-tri­bu­ne.pl

1. Częstość złamań u osób leczonych glikokortykosteroidami zmniejsza się podczas stosowania:
A. Kwasu alendronowego

B. Kwasu ryzedronowego

C. Kalcytoniny we wstrzyknięciu

D. Kalcytoniny w aerozolu donosowym

E. Teryparatydu

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ACD, 2. ACDE, 3. ABCD, 4. ABCDE, 5. ABE

Kwas alendronowy i ryzedronowy zmniejszają częstość złamań kręgów u kobiet i mężczyzn leczonych glikokortykosteroidami (GKS). Kalcytonina, czy to podawana we wstrzyknięciach, czy w aerozolu donosowym, zmniejsza utratę masy kostnej w kręgach u osób leczonych GKS, jednak nie wykazano jej działania przeciwzłamaniowego u tych chorych. Teryparatyd ma udokumentowane działanie przeciwzłamaniowe w osteoporozie indukowanej GKS (wskazanie rejestracyjne leku). Jego zastosowanie należy rozważać w ciężkich przypadkach, kiedy bisfosfoniany są nieskuteczne lub przeciwwskazane.

2. Martwica brodawek nerkowych występuje u chorych:

‡ 1. Z amyloidozą

‡ 2. Z nefropatią IgA

‡ 3. Przyjmujących długotrwale małe dawki kwasu acetylosalicylowego

‡ 4. Odpowiedzi 1., 2. i 3. są prawidłowe

‡ 5. Żadna odpowiedź nie jest prawidłowa

Martwica brodawek nerkowych występuje z powodu niedokrwienia rdzenia nerek u chorych z cukrzycą, nefropatią analgetyczną, niedokrwistością sierpowatokomórkową, gruźlicą, zastojem moczu, a nie wyżej wymienionymi. Małe dawki kwasu acetylosalicylowego nie wywołują martwicy brodawek nerkowych.3. Wskaż prawidłowe stwierdzenie dotyczące osteoporozy posteroidowej:
A. Ryzyko złamań rośnie wraz ze wzrostem dobowej i skumulowanej dawki glikokortykosteroidów

B. Ryzyko złamań rośnie wraz z czasem stosowania glikokortykosteroidów

C. Prewencję należy wdrożyć jak najwcześniej, najlepiej jednocześnie z rozpoczęciem stosowania glikokortykosteroidów

D. Prewencję należy wdrożyć po 3-6 miesiącach stosowania glikokortykosteroidów

E. Dawka glikokortykosteroidów <5 mg/24 h (w przeliczeniu na prednizon) uznawana jest za dawkę bezpieczną

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

Do góry