7. Leczenie farmakologiczne osteoporozy u przewlekle przyjmujących glikokortykosteroidy zaleca się:
A. Pacjentom o średnim (10-20%) lub dużym (>20%) bezwzględnym ryzyku złamania w ciągu 10 lat oszacowanym na podstawie wieku, płci, BMI i innych czynników ryzyka (z pomiarem BMD lub bez)
B. Chorym z rozpoznanym złamaniem osteoporotycznym (nawet bez oceny BMD)

C. Kobietom przed menopauzą i mężczyznom <50. r.ż. ze wskaźnikiem Z <-1,5 SD

D. Osobom >50. r.ż. ze wskaźnikiem T <-1,5 SD

E. Wszystkim dorosłym, u których planuje się leczenie prednizonem w dawce >7,5 mg/24 h (lub równoważną dawką innego GKS) przez ≥3 miesiące w dawce dziennej, szczególnie w przypadku współistnienia dodatkowych czynników ryzyka złamań

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AB 2. ABC 3. ABD 4. BCD, 5. ABCDE
Leczenie farmakologiczne osteoporozy u przewlekle leczonych GKS zaleca się we wszystkich wymienionych w pytaniu sytuacjach. Należy pamiętać, że zalecenie zawarte w ostatnim punkcie wykracza poza ścisłe wskazania rejestracyjne bisfosfonianów, ale obecnie leczenie takie zalecane jest przez ekspertów amerykańskich. Uwzględniono je również w aktualizacji polskich zaleceń z 2011 r., z takim samym zastrzeżeniem. Ze względu na możliwe działania niepożądane bisfosfonianów szczególną ostrożność należy zachować u kobiet przed menopauzą. Bisfosfonian należy odstawić po zakończeniu glikokortykosteroidoterapii, jeśli nie ma innych wskazań do jego stosowania.

 

8. Wybierz prawidłowe stwierdzenia dotyczące próby pionizacyjnej:
A. Pozwala potwierdzić występowanie omdleń ortostatycznych

B. Próba ma wartość diagnostyczną, gdy omdlenie wystąpi po pionizacji łóżka, na którym leży pacjent, pod kątem około 60-70 stopni

C. Ciśnienie tętnicze mierzy się w 1. i 3. minucie stania, u pacjenta, który uprzednio odpoczywał w pozycji leżącej przez 5 minut

D. Wynik jest dodatni, gdy ciśnienie skurczowe obniży się o ≥20 mmHg względem wartości wyjściowych

E. Wynik jest dodatni, gdy nastąpi spadek ciśnienia skurczowego ≤110 mmHg

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AB, 2. ACD, 3. BD, 4. BE, 5. BDE

Próba pionizacyjna pozwala na prostą diagnostykę omdleń ortostatycznych. Polega na ocenie ciśnienia tętniczego u pacjenta w trakcie 5 minut odpoczynku w pozycji leżącej, a następnie w 1. i 3. minucie stania. Wynik jest diagnostyczny, jeśli ciśnienie tętnicze skurczowe obniży się o ≥20 mmHg względem wartości wyjściowych lub nastąpi jego spadek <90 mmHg, lub ciśnienie rozkurczowe obniży się o ≥10 mmHg.9.  Leczenie dławicy Prinzmetala polega na:
A. Stosowaniu β-adrenolityka

B. Stosowaniu antagonisty wapnia

C. Zaprzestaniu palenia tytoniu

D. W razie braku efektu leczenia I rzutu – stosowaniu dwóch antagonistów wapnia z różnych grup

E. W razie braku efektu leczenia I rzutu – stosowaniu antagonisty wapnia z β-adrenolitykiem

Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

Do góry