Ska­la cięż­ko­ści po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc – wy­bra­ne po­pu­la­cje

Cho­rzy w star­szym wie­ku

Choć więk­szość cho­rych na po­zasz­pi­tal­ne za­pa­le­nie płuc to oso­by w star­szym wie­ku (≥65 lat), w nie­wie­lu ba­da­niach oce­nia­no przy­dat­ność skal cięż­ko­ści u pa­cjen­tów w tej gru­pie wie­ko­wej. Pró­bę wa­li­da­cji PSI wśród cho­rych w star­szym wie­ku pod­ję­to w jed­nym z pro­spek­tyw­nych ba­dań.37 Wzię­ło w nim udział 168 cho­rych w wie­ku ≥65 lat. Ry­zy­ko zgo­nu z po­wo­du po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc w kla­sach II­-V PSI wy­no­si­ło: 5,6% (kla­sa II), 21% (kla­sa III), 30% (kla­sa IV) i 57% (kla­sa V). Sto­pień ry­zy­ka był po­dob­ny do uzy­ska­ne­go pod­czas wyj­ścio­we­go ba­da­nia wa­li­da­cyj­ne­go. W in­nym ba­da­niu pro­spek­tyw­nym prze­pro­wa­dzo­nym w gru­pie 100 cho­rych oce­nia­no przy­dat­ność ska­li CURB u cho­rych w star­szym wie­ku.38 Czu­łość CURB osza­co­wa­no na 81%, a swo­istość na 52%. Nie­któ­rzy au­to­rzy pró­bo­wa­li opra­co­wać od­dziel­ne re­gu­ły pro­gno­stycz­ne dla cho­rych ze star­szych grup wie­ko­wych, ale nie zna­la­zły one szer­sze­go za­sto­so­wa­nia.39-41

Cho­rzy z upo­śle­dze­niem funk­cji ukła­du od­por­no­ścio­we­go

W okre­sie opra­co­wy­wa­nia i wa­li­da­cji skal cięż­ko­ści za­pa­le­nia płuc do więk­szo­ści ba­dań nie kwa­li­fi­ko­wa­no cho­rych z za­bu­rze­nia­mi od­por­no­ści, u któ­rych zwięk­sza się ry­zy­ko za­ka­że­nia od­mien­ną flo­rą bak­te­ryj­ną. Nie moż­na jed­nak za­po­mi­nać, że ci pa­cjen­ci sta­no­wią znacz­ną część cho­rych na po­zasz­pi­tal­ne za­pa­le­nie płuc,42 a opra­co­wa­nie re­gu­ły pro­gno­stycz­nej po­zwa­la­ją­cej na wy­od­ręb­nie­nie gru­py, któ­ra mo­gła­by być le­czo­na w wa­run­kach am­bu­la­to­ryj­nych, by­ło­by nie­zwy­kle cen­ne. W nie­du­żym ba­da­niu re­tro­spek­tyw­nym w gru­pie 284 cho­rych oce­nia­no przy­dat­ność PSI do pro­gno­zo­wa­nia ry­zy­ka zgo­nu u cho­rych z upo­śle­dze­niem od­por­no­ści. Do ba­da­nia za­kwa­li­fi­ko­wa­no cho­rych za­ka­żo­nych HIV (nie­za­leż­nie od licz­by ko­mó­rek CD4), z no­wo­two­ra­mi ukła­du krwio­twór­cze­go, bior­ców prze­szcze­pów na­rzą­dów i szpi­ku w okre­sie do ro­ku od trans­plan­ta­cji, cho­rych z ob­ja­wa­mi re­ak­cji prze­szczep prze­ciw­ko go­spo­da­rzo­wi, sto­su­ją­cych le­ki im­mu­no­su­pre­syj­ne, po na­świe­tla­niu klat­ki pier­sio­wej, z hi­po­gam­ma­glo­bu­li­ne­mią, włą­cza­jąc do tej gru­py cho­rych z czyn­no­ścio­wym lub struk­tu­ral­nym hi­po­sple­ni­zmem. Spo­śród cho­rych z za­bu­rze­nia­mi od­por­no­ści (za­ka­że­ni HIV, bior­cy prze­szcze­pów lub le­cze­ni im­mu­no­su­pre­syj­nie) au­to­rzy zdo­ła­li wy­od­ręb­nić gru­pę nie­wiel­kie­go ry­zy­ka i wy­su­nę­li hi­po­te­zę, że PSI mo­że zna­leźć za­sto­so­wa­nie w oce­nie ry­zy­ka zgo­nu w tej gru­pie pa­cjen­tów, ale ko­niecz­ne są dal­sze ba­da­nia.

In­ne gru­py

Jak do­tąd nie prze­pro­wa­dzo­no żad­nych ba­dań oce­nia­ją­cych przy­dat­ność skal oce­ny cięż­ko­ści po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc u ko­biet w cią­ży. Do­dat­ko­wo, o czym już wcze­śniej wspo­mnia­no, nie po­dej­mo­wa­no rów­nież prób uwzględ­nie­nia w pa­ra­dyg­ma­cie de­cy­zyj­nym PSI lub CURB czyn­ni­ków o cha­rak­te­rze so­cjal­nym.

Ska­le cięż­ko­ści po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc – do­dat­ko­we funk­cje w po­stę­po­wa­niu u cho­re­go

W kil­ku ba­da­niach oce­nia­no przy­dat­ność skal cięż­ko­ści za­pa­le­nia płuc do pro­gno­zo­wa­nia ko­niecz­no­ści ho­spi­ta­li­za­cji na od­dzia­le in­ten­syw­nej te­ra­pii.18,19,43,44 Co praw­da wy­ni­ki czę­ści z ni­ch45,46 wska­zu­ją na przy­dat­ność PSI w oce­nie ko­niecz­no­ści ho­spi­ta­li­za­cji na od­dzia­le in­ten­syw­nej te­ra­pii, ale ani PSI, ani CURB­-65 nie ma wy­star­cza­ją­cej mo­cy pre­dyk­cyj­nej uza­sad­nia­ją­cej ich ru­ty­no­we wy­ko­rzy­sta­nie w ta­kiej sy­tu­acji (war­tość sta­ty­sty­ki C dla PSI – 0,69 i dla CURB­-65 – 0,66).43 W ce­lu lep­szej iden­ty­fi­ka­cji cho­rych wy­ma­ga­ją­cych ho­spi­ta­li­za­cji na od­dzia­le in­ten­syw­nej te­ra­pii eks­per­ci Ame­ri­can Tho­ra­cic So­cie­ty i In­fec­tio­us Di­se­ases So­cie­ty of Ame­ri­ca opra­co­wa­li no­wą ska­lę oce­ny cięż­ko­ści, ale wy­ma­ga ona jesz­cze dal­szych ba­dań.1 Wy­da­je się, że w tej kwe­stii jest jesz­cze wie­le do zro­bie­nia.

Pod­su­mo­wa­nie

Oce­na ry­zy­ka zgo­nu z po­wo­du po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc jest bar­dzo istot­nym ele­men­tem po­stę­po­wa­nia. W więk­szo­ści ba­dań oce­nia­ją­cych ska­le pro­gno­stycz­ne kon­cen­tro­wa­no się na przy­dat­no­ści tych wskaź­ni­ków do iden­ty­fi­ka­cji cho­rych wy­ma­ga­ją­cych ho­spi­ta­li­za­cji. Za­rów­no CURB­-65, jak i PSI to ska­le bar­dzo przy­dat­ne, cha­rak­te­ry­zu­ją­ce się po­dob­ną sku­tecz­no­ścią w oce­nie ry­zy­ka zgo­nu, ale CURB­-65 jest prost­sza i ła­twiej­sza do za­sto­so­wa­nia przez więk­szość le­ka­rzy. Za­le­ca­my ra­czej sto­so­wa­nie CURB­-65 niż PSI. PSI mo­że być przy­dat­niej­sza w ba­da­niach kli­nicz­nych lub ob­ser­wa­cyj­nych wy­ma­ga­ją­cych do­kład­nej oce­ny swo­iste­go ry­zy­ka lub w ośrod­kach sto­su­ją­cych sys­te­my kom­pu­te­ro­we­go wspo­ma­ga­nia po­dej­mo­wa­nia de­cy­zji. Na­le­ży jed­nak pa­mię­tać, że nie­za­leż­nie od za­sto­so­wa­nej ska­li oce­ny cięż­ko­ści po­zasz­pi­tal­ne­go za­pa­le­nia płuc osta­tecz­ne de­cy­zje uza­leż­nio­ne są przede wszyst­kim od oce­ny kli­nicz­nej, bo każ­da z tych me­tod cha­rak­te­ry­zu­je się pew­ny­mi ogra­ni­cze­nia­mi. Po­dob­ny pro­blem bę­dzie do­ty­czył rów­nież wskaź­ni­ków opra­co­wa­nych w przy­szło­ści.

Do góry