Do­dat­ko­wym wy­ja­śnie­niem mo­że być ob­ser­wa­cja, że po­li­mor­fizm –765G>C zmniej­sza ak­tyw­ność COX­-2 w ma­kro­fa­gach a nie w ko­mór­kach śród­błon­ka. Mo­że to su­ge­ro­wać, że ha­mo­wa­nie COX­-2 przez kok­sy­by u pa­cjen­tów z tym po­li­mor­fi­zmem ha­mu­je je­dy­nie pro­tek­cyj­ny wpływ COX­-2 w ob­rę­bie śród­błon­ka, bo­wiem pro­za­pal­ny COX­-2 w ma­kro­fa­gach jest już „ge­ne­tycz­nie wy­ci­szo­ny”, i tym sa­mym kok­sy­by przy­czy­nia­ją się do pę­ka­nia blasz­ki miaż­dży­co­wej oraz wy­stą­pie­nia ostrej za­krze­pi­cy tęt­ni­czej. Po na­szym ba­da­niu9 po­wsta­ły pro­wo­ku­ją­ce py­ta­nia, do­ty­czą­ce przy­dat­no­ści kli­nicz­nej okre­śla­nia te­go ge­no­ty­pu u bez­ob­ja­wo­wych osób otrzy­mu­ją­cych wy­biór­cze in­hi­bi­to­ry COX­-2. W rze­czy­wi­sto­ści in­dy­wi­du­al­na sku­tecz­ność in­hi­bi­to­rów COX­-2 mo­że być róż­na u po­szcze­gól­nych osób, stąd wy­róż­nia się cho­rych re­agu­ją­cych (re­spon­ders) i nie­re­agu­ją­cych (non­re­spon­ders) na te­ra­pię ty­mi le­ka­mi. Pa­cjen­ci z ge­no­ty­pem –765GC i –765CC mo­gą sta­no­wić pod­gru­pę o od­mien­nej od­po­wie­dzi na le­cze­nie, więc ozna­cza­nie ge­no­ty­pu w tym lo­cus mo­że po­móc w oce­nie in­dy­wi­du­al­nej po­dat­no­ści na ha­mo­wa­nie COX­-2 przez kok­sy­by i w do­sto­so­wa­niu far­ma­ko­te­ra­pii do pa­cjen­tów o naj­więk­szym praw­do­po­do­bień­stwie od­nie­sie­nia ko­rzy­ści z le­cze­nia (np. pa­cjen­ci z ge­no­ty­pem –765GG).

Pod­su­mo­wa­nie

W ostat­niej de­ka­dzie prze­pro­wa­dzo­no wie­le ba­dań oce­nia­ją­cych eks­pre­sję COX­-2 w głów­nych ko­mór­kach za­an­ga­żo­wa­nych w ate­ro­trom­bo­zę oraz ro­lę zwią­za­nych z COX­-2 pro­sta­no­idów w roz­wo­ju blasz­ki miaż­dży­co­wej i jej de­sta­bi­li­za­cji. Obec­nie ja­sne jest, że po­wsta­ją­ca w szla­ku prze­mian me­ta­bo­licz­nych z udzia­łem COX­-2 PGE2 jest pro­sta­no­idem ści­śle zwią­za­nym z pro­ce­sem pę­ka­nia blasz­ki miaż­dży­co­wej, pro­wa­dzą­cym do za­wa­łu mię­śnia ser­co­we­go i uda­ru mó­zgu. Róż­ni­ce w dzia­ła­niu pro­sta­no­idów, po­dob­nie jak klu­czo­wa ro­la zwią­za­nej z COX­-2 PGI2 oraz PGD2 w utrzy­my­wa­niu in­te­gral­no­ści blasz­ki miaż­dży­co­wej, po­win­ny być bra­ne pod uwa­gę w oce­nie po­ten­cjal­nych ko­rzy­ści i ry­zy­ka zwią­za­ne­go z ha­mo­wa­niem COX­-2. Co wię­cej, pod­czas in­ter­pre­ta­cji wy­ni­ków ba­dań bar­dzo waż­ne jest pod­kre­śle­nie zło­żo­no­ści po­ten­cjal­nych miejsc re­gu­la­cji eks­pre­sji COX­-2 i jej ge­ne­tycz­nych wa­rian­tów. Dla­te­go eks­pre­sja i ha­mo­wa­nie COX­-2 mo­gą być mo­du­lo­wa­ne przez zróż­ni­co­wa­ną eks­pre­sję en­zy­mów uty­li­zu­ją­cych sub­strat, ja­kim jest kwas ara­chi­do­no­wy, przez PGH­-izo­me­ra­zy, któ­re mo­gą wią­zać się pre­fe­ren­cyj­nie z róż­ny­mi ty­pa­mi ko­mó­rek, jak rów­nież przez róż­ne sta­ny pa­to­fi­zjo­lo­gicz­ne o zmien­nej, za­leż­nej od COX­-2, ak­ty­wa­cji pły­tek i re­ak­ty­wa­cji na­czyń.

Aby opra­co­wać lep­sze stra­te­gie far­ma­ko­lo­gicz­ne zmie­rza­ją­ce do sta­bi­li­za­cji blasz­ki miaż­dży­co­wej, ko­niecz­ne są dal­sze ba­da­nia. Wiel­kie na­dzie­je wią­że się z ob­ser­wa­cją57 ja­ko­by se­lek­tyw­ne in­hi­bi­to­ry mPGES wy­ka­zy­wa­ły dzia­ła­nie prze­ciw­za­pal­ne, nie zwięk­sza­jąc ry­zy­ka za­krze­po­we­go.

Do góry