Di­pi­wok­syl ade­fo­wi­ru

Di­pi­wok­syl ade­fo­wi­ru jest pro­le­kiem, z któ­re­go po­wsta­je ana­log nu­kle­oty­du ade­no­zy­ny. U HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów z prze­wle­kłym WZW B 48-ty­go­dnio­we le­cze­nie po­zwa­la­ło uzy­skać nor­ma­li­za­cję ak­tyw­no­ści AlAT u 72% (29% w gru­pie kon­tro­l­nej pla­ce­bo; p<0,001), nie­wy­kry­wal­ne mia­no DNA HBV w su­ro­wi­cy w re­ak­cji po­li­me­ry­za­cji łań­cu­cho­wej (PCR – po­ly­me­ra­se cha­in re­ac­tion) u 51% (0% w gru­pie pla­ce­bo; p<0,001) i ob­ni­że­nie mia­na DNA HBV w su­ro­wi­cy śred­nio o 3,9 log (1,35 log w gru­pie pla­ce­bo; p<0,001).42

Prze­wle­kłe le­cze­nie di­pi­wok­sy­lem ade­fo­wi­ru by­ło bez­piecz­ne i do­brze to­le­ro­wa­ne, po­zwa­la­ło po­nad­to na utrzy­ma­nie, a na­wet zwięk­sze­nie do­brych wy­ni­ków uzy­ska­nych po wdro­że­niu le­ku. Sku­tecz­ność te­ra­pii po pierw­szych 3 i 5 la­tach sto­so­wa­nia le­ku utrzy­my­wa­ła się u po­nad 70% pa­cjen­tów. Dzię­ki 5-let­nie­mu sto­so­wa­niu di­pi­wok­sy­lu ade­fo­wi­ru w mo­no­te­ra­pii uzy­ska­no po­nad­to zna­mien­ne i po­stę­pu­ją­ce zmniej­sze­nie włók­nie­nia, a na­wet re­gre­sję zmian hi­sto­lo­gicz­nych ty­po­wych dla mar­sko­ści. Co wię­cej, u 5% pa­cjen­tów do­szło do za­ni­ku HBsAg.43,44 Nie­ste­ty, ko­rzyst­ne wy­ni­ki te­ra­pii za­ni­ka­ły po jej prze­rwa­niu, szcze­gól­nie gdy cykl le­cze­nia był krót­ki. Po 48 ty­go­dniach od za­koń­cze­nia 48-ty­go­dnio­we­go cy­klu le­cze­nia nie­wy­kry­wal­ne mia­no DNA HBV w PCR stwier­dza­no u mniej niż 10% pa­cjen­tów.

Głów­ną za­le­tą di­pi­wok­sy­lu ade­fo­wi­ru sto­so­wa­ne­go w mo­no­te­ra­pii w po­rów­na­niu z la­mi­wu­dy­ną w mo­no­te­ra­pii jest rzad­ki roz­wój opor­no­ści wi­ru­sa. U wcze­śniej nie­le­czo­nych, HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów z prze­wle­kłym WZW B otrzy­mu­ją­cych di­pi­wok­syl ade­fo­wi­ru w mo­no­te­ra­pii cał­ko­wi­te praw­do­po­do­bień­stwo ge­no­ty­po­wej opor­no­ści wi­ru­sa, nie­za­leż­nie od na­wro­tów wi­ru­so­lo­gicz­nych i bio­che­micz­nych, wy­no­si­ło po ro­ku 0%, po 2 la­tach – 3%, po 3 la­tach – 11%, po 4 la­tach – 18%, po 5 la­tach – 28%.45 Mia­no DNA HBV w su­ro­wi­cy po 12 ty­go­dniach, oce­nia­ne za po­mo­cą PCR o pod­wyż­szo­nej czu­ło­ści, by­ło do­brym czyn­ni­kiem pro­gno­stycz­nym na­stę­po­wej opor­no­ści w trak­cie prze­wle­kłe­go le­cze­nia di­pi­wok­sy­lem ade­fo­wi­ru. Opor­ność na ten lek w więk­szo­ści przy­pad­ków jest zwią­za­na z po­wsta­niem no­wej mu­ta­cji, czy­li za­stą­pie­niem aspar­gi­ny przez tre­oni­nę w lo­cus rt236 do­me­ny D (rtN236T) lub za­stą­pie­niem ala­ni­ny przez wa­li­nę w lo­cus 181 po­li­me­ra­zy HBV (rtA­181T/V). Po­dob­nie jak w przy­pad­ku opor­no­ści na la­mi­wu­dy­nę, opor­ność na di­pi­wok­syl ade­fo­wi­ru w prze­bie­gu prze­wle­kłe­go WZW B mo­że wią­zać się z gwał­tow­nym na­si­le­niem re­pli­ka­cji i de­kom­pen­sa­cją czyn­no­ści wą­tro­by. Mu­ta­cja rtN236T, naj­częst­sza i naj­istot­niej­sza z kli­nicz­ne­go punk­tu wi­dze­nia, jest w peł­ni wraż­li­wa na la­mi­wu­dy­nę, za­rów­no w wa­run­kach in vi­tro, jak i in vi­vo. Wy­ka­zu­je rów­nież po­dat­ność na en­te­ka­wir i tel­bi­wu­dy­nę in vi­tro. Zna­cze­nie mu­ta­cji rtA­181T/V wy­ma­ga jesz­cze zde­fi­nio­wa­nia.

En­te­ka­wir

En­te­ka­wir jest pier­ście­nio­wym, wę­glo­wo­do­ro­wym ana­lo­giem gu­ano­zy­ny. U HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów z prze­wle­kłym WZW B, nie­le­czo­nych wcze­śniej la­mi­wu­dy­ną, 48-ty­go­dnio­we le­cze­nie en­te­ka­wi­rem w daw­ce 0,5 mg/24h oka­za­ło się sku­tecz­niej­sze od 48-ty­go­dnio­wej te­ra­pii la­mi­wu­dy­ną. Po upły­wie 48 ty­go­dni DNA HBV w su­ro­wi­cy, oce­nia­ne me­to­dą PCR, by­ło nie­wy­kry­wal­ne (<400 ko­pii/ml) u 91% i 73% (p<0,001), a po­pra­wę hi­sto­lo­gicz­ną stwier­dzo­no u 70% i 61% (p<0,014) pa­cjen­tów le­czo­nych od­po­wied­nio en­te­ka­wi­rem i la­mi­wu­dy­ną. Pro­fil bez­pie­czeń­stwa i to­le­ran­cji obu le­ków był po­dob­ny.46

Wpraw­dzie w ba­da­niu III fa­zy nie stwier­dzo­no opor­no­ści na en­te­ka­wir, jed­nak opi­sy­wa­no ją w in­nych do­nie­sie­niach.47 Rzad­kie wy­stę­po­wa­nie opor­no­ści na en­te­ka­wir mo­że być na­stęp­stwem zna­czą­ce­go za­ha­mo­wa­nia re­pli­ka­cji DNA HBV i zmniej­sze­nia ko­pii cccD­NA. Wy­stą­pie­nie opor­no­ści (rtT184G, rtI­169T, rtS202I, rtI­169T i rtM250V) wy­ma­ga obec­no­ści mu­ta­cji rtM204V i rtL180M (mu­ta­cje opor­no­ści na la­mi­wu­dy­nę), co sta­no­wi wy­so­ką ba­rie­rę ge­ne­tycz­ną dla opor­no­ści.47 Po 4 la­tach le­cze­nia opor­ność na en­te­ka­wir mo­że wy­stą­pić u 39,5% pa­cjen­tów, u któ­rych wcze­śniej stwier­dza­no opor­ność na la­mi­wu­dy­nę. Z ostat­nich ba­dań wy­ni­ka, że mu­ta­cje opor­no­ści na en­te­ka­wir mo­gą po­wstać tak­że w ob­rę­bie dzi­kie­go ty­pu HBV. W in­nym ba­da­niu III fa­zy, w któ­rym oce­nia­no sku­tecz­ność en­te­ka­wi­ru u pa­cjen­tów z opor­no­ścią na la­mi­wu­dy­nę, zło­żo­ną od­po­wiedź (DNA HBV <400 ko­pii/ml i nor­ma­li­za­cję AlAT) uzy­ska­no u 55% pa­cjen­tów le­czo­nych en­te­ka­wi­rem i tyl­ko u 4% pa­cjen­tów, któ­rzy kon­ty­nu­owa­li te­ra­pię la­mi­wu­dy­ną. Po­pra­wa hi­sto­lo­gicz­na na­stą­pi­ła u 58% pa­cjen­tów le­czo­nych en­te­ka­wi­rem i tyl­ko u 28% pa­cjen­tów kon­ty­nu­ują­cych te­ra­pię la­mi­wu­dy­ną. Ge­no­ty­po­wą opor­ność stwier­dzo­no u 10 ze 141 pa­cjen­tów le­czo­nych en­te­ka­wi­rem. Tyl­ko u 2 z nich ob­ja­wia­ła się ona rze­czy­wi­stym wzro­stem ak­tyw­no­ści AlAT.48

Tel­bi­wu­dy­na

W ba­da­niu, w któ­rym uczest­ni­czy­ło 446 HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów, nie­wy­kry­wal­ne mia­no DNA HBV w PCR stwier­dza­no u więk­sze­go od­set­ka cho­rych le­czo­nych tel­bi­wu­dy­ną niż otrzy­mu­ją­cych la­mi­wu­dy­nę (88% vs 71% i 79% vs 53%, od­po­wied­nio po 52 i 104 ty­go­dniach le­cze­nia).49 Nor­ma­li­za­cję AlAT za­ob­ser­wo­wa­no u 74% vs 79% (róż­ni­ca nie­zna­mien­na) i 75% vs 67% (p<0,05), od­po­wied­nio po ro­ku i 2 la­tach le­cze­nia tel­bi­wu­dy­ną i la­mi­wu­dy­ną.

Po­dob­nie jak la­mi­wu­dy­na, tel­bi­wu­dy­na po­wo­do­wa­ła po­wsta­wa­nie mu­ta­cji w mo­ty­wie YMDD. Do­tąd ob­ser­wo­wa­no je­dy­nie mu­ta­cję M204I, ale nie M204V.49 Wpraw­dzie od­se­tek opor­no­ści na tel­bi­wu­dy­nę jest mniej­szy niż na la­mi­wu­dy­nę, ale wciąż jest zna­czą­cy i wzra­sta wy­kład­ni­czo po pierw­szym ro­ku le­cze­nia. Ge­no­ty­po­wą opor­ność po ro­ku i 2 la­tach le­cze­nia ob­ser­wo­wa­no u 2,7% i u 8,6% HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów otrzy­mu­ją­cych tel­bi­wu­dy­nę oraz u 9,8% i u 21,9% HBe­Ag­-ujem­nych pa­cjen­tów, któ­rzy przyj­mo­wa­li la­mi­wu­dy­nę. Mniej­szy od­se­tek opor­no­ści w gru­pie z la­mi­wu­dy­ną niż uzy­ska­ny we wcze­śniej­szym ba­da­niu nad tym le­kiem39 mo­że wy­ni­kać z fak­tu, że ana­li­zą ob­ję­to tyl­ko pa­cjen­tów z na­wro­tem wi­ru­so­lo­gicz­nym, a do wy­kry­wa­nia mu­ta­cji opor­no­ści po­słu­żo­no się mniej czu­łą me­to­dą (bez­po­śred­nim se­kwen­cjo­no­wa­niem).

Kie­run­ki na przy­szłość

HBe­Ag­-ujem­ne prze­wle­kłe WZW jest póź­nym eta­pem na­tu­ral­nej hi­sto­rii prze­wle­kłe­go za­ka­że­nia HBV. Sta­rze­nie się po­pu­la­cji spra­wia, że czę­stość wy­stę­po­wa­nia tej cho­ro­by bę­dzie w naj­bliż­szej przy­szło­ści wzra­stać. W przy­pad­ku tej gru­py pa­cjen­tów z prze­wle­kłym WZW re­al­nym ce­lem te­ra­peu­tycz­nym jest obec­nie in­duk­cja trwa­łej re­mi­sji wi­ru­so­lo­gicz­nej i nor­ma­li­za­cja ak­tyw­no­ści AlAT. Dys­po­nu­je­my sku­tecz­ny­mi me­to­da­mi le­cze­nia prze­ciw­wi­ru­so­we­go, któ­re mo­gą być roz­pa­try­wa­ne u pa­cjen­tów z prze­wle­kłym WZW B.

Do góry