Program edukacyjny: reumatologia

Program edukacyjny koordynowany przez prof. dr hab. med. Witolda Tłustochowicza

Toczeń rumieniowaty układowy z objawami ze strony ośrodkowego układu nerwowego

John G. Hanly, MD

Division of Rheumatology, Department of Medicine, Dalhousie, University and Queen Elizabeth II Health Sciences Centre, Halifax, Nova Scotia, Kanada

New Insights into Central Nervous System Lupus: A Clinical Perspective Current Rheumatology Reports 2007, 9:116-124

Tłum. lek. Paweł Traczewski

Ad­res do ko­re­spon­den­cji: John G. Han­ly, MD, Di­vi­sion of Rheu­ma­to­lo­gy, De­part­ment of Me­di­ci­ne, Dal­ho­usie, Uni­ver­si­ty and Qu­een Eli­za­beth II He­alth Scien­ces Cen­tre, Ha­li­fax, No­va Sco­tia, Ca­na­da, B3H 4K4. E­-ma­il: john.han­ly@cdha.nshe­alth.ca

W SKRÓ­CIE

Cho­rzy na to­czeń ru­mie­nio­wa­ty ukła­do­wy (SLE – sys­te­mic lu­pus ery­the­ma­to­sus) do­świad­cza­ją bar­dzo róż­no­rod­nych ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych (NP), z któ­rych część moż­na przy­pi­sać bez­po­śred­nio tej cho­ro­bie. Bez wzglę­du na etio­lo­gię ob­ja­wy te wpły­wa­ją zna­czą­co na za­leż­ną od zdro­wia ja­kość ży­cia pa­cjen­ta. Do pier­wot­nych im­mu­no­pa­to­ge­ne­tycz­nych me­cha­ni­zmów pro­wa­dzą­cych do po­wsta­nia ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych tocz­nia (NP­-SLE) na­le­ży uszko­dze­nie na­czyń, wy­twa­rza­nie au­to­prze­ciw­ciał w ob­rę­bie ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go (OUN) oraz ak­tyw­ność me­dia­to­rów za­pa­le­nia w OUN. Na mo­de­lach zwie­rzę­cych wy­ka­za­no wpływ nie­daw­no opi­sa­nych prze­ciw­ciał prze­ciw pod­jed­no­st­ce NR2 re­cep­to­ra glu­ta­ma­ter­gicz­ne­go dla kwa­su N­-me­ty­lo­-D­-aspa­ra­gi­no­we­go (an­ty­-NR2) na po­wsta­wa­nie uszko­dzeń neu­ro­nów. Ich ro­la w pa­to­ge­ne­zie NP­-SLE po­zo­sta­je jed­nak nie­ja­sna. Roz­po­zna­nie NP­-SLE usta­la się głów­nie w dro­dze wy­klu­cze­nia, cho­ciaż oce­nę sta­nu pa­cjen­ta mo­że uła­twić zna­le­zie­nie wy­bra­nych au­to­prze­ciw­ciał, ana­li­za pły­nu mó­zgo­wo­-rdze­nio­we­go, ba­da­nia neu­ro­obra­zo­we i te­sty psy­cho­me­trycz­ne. Sto­su­je się le­cze­nie ob­ja­wo­we a tak­że im­mu­no­su­pre­syj­ne i prze­ciw­za­krze­po­we.

Wpro­wa­dze­nie

Róż­no­rod­ność ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych (NP) ob­ser­wo­wa­nych u pa­cjen­tów z tocz­niem ru­mie­nio­wa­tym ukła­do­wym (SLE) wg nie­któ­rych ba­da­czy ka­że przy­pusz­czać, że układ ner­wo­wy jest jed­nym z głów­nych ce­lów re­ak­cji au­to­im­mu­no­lo­gicz­nej w tej cho­ro­bie. Jed­nak na­sze zro­zu­mie­nie pa­to­ge­ne­zy, kli­nicz­nych ob­ja­wów i le­cze­nia SLE prze­bie­ga­ją­ce­go z za­ję­ciem ukła­du ner­wo­we­go jest mniej­sze niż SLE prze­bie­ga­ją­ce­go z in­ny­mi zmia­na­mi na­rzą­do­wy­mi?

Sy­tu­ację do­dat­ko­wo kom­pli­ku­je brak jed­ne­go pa­to­me­cha­ni­zmu wspól­ne­go dla wszyst­kich ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych oraz fakt, że więk­szość z nich nie jest swo­ista dla SLE. Do­ko­na­ny w tym ar­ty­ku­le prze­gląd kon­cen­tru­je się na naj­now­szej wie­dzy na te­mat NP­-SLE, ze szcze­gól­nym na­ci­skiem na kla­sy­fi­ka­cję kli­nicz­ną i no­wo po­zna­ne me­cha­ni­zmy pa­to­ge­ne­tycz­ne, a tak­że prak­tycz­ne prze­ło­że­nie tych in­for­ma­cji na wła­ści­wą dia­gno­sty­kę i le­cze­nie.

Kla­sy­fi­ka­cja

Small 5159

Ta­be­la 1. Neu­rop­sy­chia­trycz­ne ob­ja­wy SLE wg no­men­kla­tu­ry ACR

Ob­ja­wy w prze­bie­gu tocz­nia mo­gą do­ty­czyć każ­dej struk­tu­ry ukła­du ner­wo­we­go, ale więk­szość ba­dań wska­zu­je na ten­den­cję do zaj­mo­wa­nia ośrod­ko­we­go ukła­du ner­wo­we­go (OUN). Kli­nicz­ne ob­ja­wy cho­ro­by mo­gą być po­chod­ną roz­sia­ne­go pro­ce­su cho­ro­bo­we­go w OUN (np. psy­cho­za, de­pre­sja) al­bo zmian ogni­sko­wych (np. udar, po­przecz­ne za­pa­le­nie rdze­nia), za­leż­nie od lo­ka­li­za­cji pa­to­lo­gii. Po­wsta­ło kil­ka kla­sy­fi­ka­cji NP­-SLE, ale w więk­szo­ści brak al­bo de­fi­ni­cji po­szcze­gól­nych ob­ja­wów, al­bo ujed­no­li­co­ne­go po­dej­ścia do dia­gno­sty­ki. W 1999 r. ko­mi­tet ba­daw­czy Ame­ri­can Col­le­ge of Rheu­ma­to­lo­gy (ACR) opra­co­wał no­men­kla­tu­rę i kry­te­ria dia­gno­stycz­ne dla 19 ob­ja­wów neu­rop­sy­chicz­nych, o któ­rych wia­do­mo, że wy­stę­pu­ją u pa­cjen­tów z SLE (tab. 1).1 In­ne niż SLE moż­li­we przy­czy­ny po­wsta­wa­nia tych ob­ja­wów są uwzględ­nia­ne w ce­lu po­sta­wie­nia roz­po­zna­nia z wy­łą­cze­nia lub są trak­to­wa­ne ja­ko aso­cja­cje, co spo­wo­do­wa­ne jest fak­tem, że nie­któ­re skła­do­we ob­ra­zu kli­nicz­ne­go trud­no przy­pi­sać okre­ślo­nej cho­ro­bie. Iden­ty­fi­ka­cja etio­lo­gii ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych in­nej niż SLE ma pod­sta­wo­we zna­cze­nie, a nie by­ła wy­star­cza­ją­co uwzględ­nia­na w po­przed­nich kla­sy­fi­ka­cjach.

Epi­de­mio­lo­gia i etio­lo­gia

We­dług wy­bra­nych re­pre­zen­ta­tyw­nych ba­dań prze­pro­wa­dzo­nych w opar­ciu o kry­te­ria kla­sy­fi­ka­cji NP­-SLE wg ACR2-6 czę­stość ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych w tocz­niu za­wie­ra się w sze­ro­kich gra­ni­cach 37-95%. Naj­częst­szy­mi z 19 ob­ja­wów w każ­dej z pię­ciu ana­li­zo­wa­nych grup pa­cjen­tów by­ły: za­bu­rze­nia po­znaw­cze (55-80%), ból gło­wy (24-72%), za­bu­rze­nia na­stro­ju (14-57%), za­bu­rze­nia krą­że­nia mó­zgo­we­go (5-18%), na­pa­dy pa­dacz­ko­we (6-51%), po­li­neu­ro­pa­tia (3-28%), sta­ny lę­ko­we (7-24%) i psy­cho­za (0-8%). Więk­szość po­zo­sta­łych ob­ja­wów wy­stę­pu­je rzad­ko – w więk­szo­ści ba­dań wy­stę­po­wa­ły one z czę­sto­ścią <1%.

Przy­pi­sa­nie po­szcze­gól­nych ob­ja­wów SLE lub stwier­dze­nie in­nej ich etio­lo­gii jest du­żym wy­zwa­niem. Wo­bec bra­ku dia­gno­stycz­ne­go zło­te­go stan­dar­du dla więk­szo­ści ob­ja­wów, po­wią­za­nie ich z SLE opie­ra się na wy­klu­cza­niu in­nych moż­li­wych przy­czyn in­dy­wi­du­al­nie dla każ­de­go przy­pad­ku. Wy­ko­rzy­stu­je się w tym ce­lu do­stęp­ne da­ne kli­nicz­ne, la­bo­ra­to­ryj­ne i po­cho­dzą­ce z ba­dań ob­ra­zo­wych. Uwzględ­nia­jąc me­to­do­lo­gię przy­ję­tą w kla­sy­fi­ka­cji NP­-SLE wg ACR1 i cza­so­we za­leż­no­ści mię­dzy wy­stą­pie­niem ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych a roz­po­zna­niem tocz­nia, uzna­je się, że do 41% tych ob­ja­wów u pa­cjen­tów z SLE moż­na przy­pi­sać in­nym czyn­ni­kom niż ta cho­ro­ba.4 Da­ne te są zbież­ne z kon­klu­zją au­to­rów ba­da­nia fiń­skie­go,2 że ból gło­wy, sta­ny lę­ko­we, de­pre­sja umiar­ko­wa­ne­go stop­nia, śred­nio na­si­lo­ne za­bu­rze­nia po­znaw­cze i po­li­neu­ro­pa­tia nie­po­twier­dzo­na ba­da­nia­mi elek­tro­fi­zjo­lo­gicz­ny­mi są tak czę­ste w zdro­wej po­pu­la­cji, że nie moż­na ich uzna­wać za pier­wot­ne ob­ja­wy NP­-SLE. W mię­dzy­na­ro­do­wym wie­lo­ośrod­ko­wym ba­da­niu ko­hor­to­wym gru­py ty­pu in­cep­tion co­hort, w któ­rym uczest­ni­czy­ło 572 pa­cjen­tów z SLE, stwier­dzo­no u 28% wy­stę­po­wa­nie przy­naj­mniej jed­ne­go ob­ja­wu neu­rop­sy­chia­trycz­ne­go w mo­men­cie roz­po­zna­nia tocz­nia. Na­to­miast osza­co­wa­ny z uży­ciem róż­nych mo­de­li od­se­tek ob­ja­wów NP wy­wo­ła­nych SLE wy­niósł 19-38%; wy­stę­po­wa­ły one u 6,1-11,7% pa­cjen­tów.7 W in­nym ba­da­niu, roz­pa­tru­ją­cym wy­stę­po­wa­nie ob­ja­wów NP u pa­cjen­tów z reu­ma­to­idal­nym za­pa­le­niem sta­wów (RZS) lub SLE, w obu gru­pach (o zbież­nym pro­fi­lu pod wzglę­dem płci i wie­ku) stwier­dzo­no po­dob­ną czę­stość tych ob­ja­wów.8 Jest to do­dat­ko­wym po­twier­dze­niem nie­swo­isto­ści wie­lu ob­ja­wów NP wy­stę­pu­ją­cych u pa­cjen­tów z tocz­niem.

Wy­ni­ki tych nie­daw­nych ba­dań po­twier­dza­ją do­tych­cza­so­we wnio­ski na te­mat NP­-SLE, a jed­no­cze­śnie da­ją asumpt do no­wych kon­cep­cji. Mi­mo ulep­sze­nia de­fi­ni­cji ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych, ich czę­stość w ba­da­nych po­pu­la­cjach by­ła wy­raź­nie zróż­ni­co­wa­na. Nie jest do koń­ca ja­sne, czy po­wo­dem te­go są róż­ni­ce w cha­rak­te­ry­sty­kach grup pro­ban­tów, czy od­mien­ne me­to­do­lo­gie zbie­ra­nia da­nych. Ża­den z ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych nie jest spo­ty­ka­ny wy­łącz­nie w tocz­niu, a nie­któ­re wy­stę­pu­ją z po­dob­ną czę­sto­ścią w po­pu­la­cji osób zdro­wych czy z in­ny­mi cho­ro­ba­mi prze­wle­kły­mi, np RZS. Aby stwier­dzić, że da­ny ob­jaw jest zna­mien­nie częst­szy w SLE, nie­zbęd­ny jest więc sta­ran­ny do­bór uczest­ni­ków ba­dań po­rów­naw­czych. Wie­le ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych wy­stę­pu­je sto­sun­ko­wo rzad­ko (<1%), dla­te­go ko­niecz­na bę­dzie współ­pra­ca wie­lu ośrod­ków, aby za­pew­nić udział od­po­wied­niej licz­by pa­cjen­tów w ba­da­niach. No­we da­ne su­ge­ru­ją, że do zwięk­sze­nia czę­sto­ści ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych u pa­cjen­tów z SLE przy­czy­nia­ją się czyn­ni­ki in­ne niż sam to­czeń, zwłasz­cza w przy­pad­ku ła­god­nych ob­ja­wów, jak ból gło­wy, sta­ny lę­ko­we i nie­któ­re za­bu­rze­nia na­stro­ju. Przy­szłe ba­da­nia po­win­ny wy­ka­zać, któ­re z licz­nych ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych ma­ją naj­więk­sze zna­cze­nie kli­nicz­ne.

Zna­cze­nie kli­nicz­ne i ro­ko­wa­nie

Small ryc 1

Rycina 1. Związki między skumulowanymi objawami neuropsychiatrycznymi (NP) w toczniu rumieniowatym układowym (SLE) a określaną przez pacjenta w kwestionariuszu SF-36 jakością życia zależną od stanu zdrowia

Wpływ ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych na stan cho­rych na SLE ana­li­zo­wa­no z wy­ko­rzy­sta­niem róż­nych wskaź­ni­ków oce­ny sta­nu kli­nicz­ne­go, tak­że w aspek­cie za­leż­nej od zdro­wia ja­ko­ści ży­cia pa­cjen­ta. Oka­za­ło się np., że sku­mu­lo­wa­ne ob­ja­wy znaj­du­ją od­zwier­cie­dle­nie w zna­czą­co niż­szych wy­ni­kach w za­kre­sie wszyst­kich nie­mal­że pro­fi­li kwe­stio­na­riu­sza SF­-36 (ryc. 1),4,7 a tak­że pod­wyż­sza­ją wskaź­ni­ki zmę­cze­nia4 i szkód wy­wo­ła­nych cho­ro­bą w sto­sun­ku do wy­ni­ków pa­cjen­tów z SLE bez tych ob­ja­wów.7 Co cie­ka­we, wy­stę­po­wa­nie opi­sa­nych aso­cja­cji nie mia­ło związ­ku z etio­lo­gią ob­ja­wów4,7 i nie ob­ser­wo­wa­no ich w przy­pad­ku osób, u któ­rych w prze­bie­gu cho­ro­by do­szło do za­ję­cia ne­rek.4 Rów­nież Jon­sen i wsp.9 od­no­to­wa­li więk­szą czę­stość nie­peł­no­spraw­no­ści u pa­cjen­tów z ob­ja­wa­mi neu­rop­sy­chia­trycz­ny­mi w prze­bie­gu SLE niż u osób cho­rych na to­czeń bez ta­kich ob­ja­wów i w po­pu­la­cji ogól­nej. Do­stęp­ne da­ne wska­zu­ją więc, że ob­ja­wy neu­rop­sy­chicz­ne u pa­cjen­tów z tocz­niem ru­mie­nio­wa­tym ukła­do­wym, nie­za­leż­nie od ich etio­lo­gi ma­ją ne­ga­tyw­ny wpływ na ja­kość ży­cia.

Choć ob­ja­wy NP­-SLE ma­ją ogól­nie szko­dli­wy wpływ na stan pa­cjen­ta, kli­nicz­ne im­pli­ka­cje po­szcze­gól­nych z nich znacz­nie róż­nią się od sie­bie. Dla przy­kła­du, sub­tel­ne de­fi­cy­ty po­znaw­cze wy­kry­wa­ne w te­stach neu­rop­sy­cho­lo­gicz­nych nie po­gar­sza­ły ja­ko­ści ży­cia, a przy­naj­mniej nie wska­zy­wa­ły na to da­ne z kwe­stio­na­riu­szy.10,11 W in­nym ba­da­niu 70% pa­cjen­tów z za­bu­rze­nia­mi po­znaw­czy­mi by­ło w sta­nie utrzy­mać do­tych­cza­so­wą wy­daj­ność w pra­cy a 86% nie za­uwa­ży­ło róż­ni­cy w swo­im funk­cjo­no­wa­niu spo­łecz­nym.12

W sto­sun­ko­wo nie­wie­lu ba­da­niach ana­li­zo­wa­no prze­bieg i ro­ko­wa­nie NP­-SLE w za­leż­no­ści od cza­su trwa­nia cho­ro­by. Ka­ras­sa i wsp.13 pod­da­li oce­nie ro­ko­wa­nie u 32 pa­cjen­tów ho­spi­ta­li­zo­wa­nych z po­wo­du NP­-SLE; okres ob­ser­wa­cji trwał 2 la­ta. Prze­bieg cho­ro­by był ko­rzyst­ny – u więk­szo­ści w cią­gu te­go cza­su al­bo na­stą­pi­ła zna­czą­ca po­pra­wa (69% przy­pad­ków), al­bo sta­bi­li­za­cja pod wzglę­dem na­si­le­nia ob­ja­wów (19%). Du­ża licz­ba wcze­śniej­szych ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych i współ­wy­stę­po­wa­nie ze­spo­łu an­ty­fos­fo­li­pi­do­we­go by­ły czyn­ni­ka­mi pro­gno­stycz­ny­mi po­gor­sze­nia sta­nu kli­nicz­ne­go pa­cjen­ta po 2 la­tach. W re­tro­spek­tyw­nym ba­da­niu obej­mu­ją­cym okres 10 lat ne­ga­tyw­ny­mi czyn­ni­ka­mi pre­dyk­cyj­ny­mi w aspek­cie ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych oka­za­ły się ob­ser­wo­wa­ne na po­cząt­ku du­ża ogól­na ak­tyw­ność cho­ro­by oraz obec­ność prze­ciw­ciał an­ty­fos­fo­li­pi­do­wych i prze­ciw­ciał an­ty­-Ro/SSA.14

Pa­to­ge­ne­za

Small ryc 2

Rycina 2. Czynniki biorące udział w patogenezie objawów neuropsychiatrycznych (NP) w toczniu rumieniowatym układowym (SLE)

Bio­rąc pod uwa­gę róż­no­rod­ność ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych u cho­rych z SLE, trud­no przy­pusz­czać, aby ist­niał je­den pa­to­me­cha­nizm od­po­wie­dzial­ny za wszyst­kie. Wy­róż­nia się jed­nak co naj­mniej trzy głów­ne: uszko­dze­nie na­czyń, zwłasz­cza drob­nych na­czyń mó­zgo­wych, wy­twa­rza­nie au­to­prze­ciw­ciał i wy­twa­rza­nie me­dia­to­rów pro­za­pal­nych (ryc. 2). Ze wzglę­du na ogra­ni­czo­ne ra­my te­go opra­co­wa­nia, oma­wia­my tyl­ko wy­bra­ne za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce pa­to­ge­ne­zy ob­ja­wów neu­rop­sy­chia­trycz­nych (do­stęp­ne są od­po­wied­nie pu­bli­ka­cje na ten te­mat15,16).

Do góry