Niezależnie od tego, które z obliczeń są najdokładniejsze, najważniejszą kwestią jest podobna wartość NNT w grupach osób z ciśnieniem tętniczym 130-139/85-89 mmHg i z nadciśnieniem tętniczym 1. stopnia.28 Niestety, w przeciwieństwie do nadciśnienia tętniczego 1. stopnia brakuje badań dotyczących postępowania u osób z ciśnieniem tętniczym 130-139/85-89 mmHg, w efekcie w aktualnych wytycznych większości osób z tej grupy zaleca się jedynie modyfikację stylu życia.2 W związku z tym ocena korzyści, jakie płyną z wprowadzenia takich zmian, jest bardzo istotna.

Modyfikacja stylu życia: wpływ na rozwój nadciśnienia tętniczego i częstość powikłań sercowo-naczyniowych

Przejście stanu przednadciśnieniowego w nadciśnienie tętnicze

Badaniem Trials of Hypertension Prevention Phase II (TOHP II) objęto 2382 osoby z ciśnieniem rozkurczowym w przedziale 83-89 mmHg i skurczowym <140 mmHg. Badanych zakwalifikowano losowo do jednej z 4 grup: redukcji masy ciała, ograniczenia spożycia sodu, stosującej obie te metody i grupy kontrolnej.30 Właściwe badanie poprzedziła faza wstępna, której celem było zmobilizowanie uczestniczących w nim osób do przestrzegania wdrażanych zmian stylu życia. W początkowej fazie właściwego badania osoby z grupy, której zalecono zmniejszenie masy ciała, i z grupy, w której redukcję masy ciała skojarzono z ograniczeniem podaży sodu, kontrolowano co tydzień przez 14 tygodni, a osoby z grupy ograniczającej spożycie sodu przez 10 tygodni. Etap przejściowy obejmował 6 wizyt kontrolnych co 2 tygodnie w grupie osób odchudzających się i stosujących postępowanie skojarzone oraz 4 wizyty kontrolne w odstępach miesięcznych w grupie ograniczającej spożycie sodu. W obserwacji odległej, aby utrwalić wdrożone postępowanie, uczestników badania kontrolowano 3-6 razy w odstępach 12-miesięcznych. Po 4 latach ciśnienie ≥140/90 mmHg (nadciśnienie tętnicze) podczas jednokrotnego pomiaru przeprowadzonego w trakcie ostatniej wizyty kontrolnej stwierdzono u 44,4% osób zakwalifikowanych do grupy kontrolnej, u 38,5% osób, którym zalecono zmniejszenie masy ciała (RR=0,87; p=0,06), 38,1% osób, którym zalecono ograniczenie spożycia sodu (RR=0,86; p=0,05), i u 37,6% badanych stosujących obie te metody (RR=0,85; p=0,01).31 Radykalna zmiana stylu życia wiązała się z bezwzględną redukcją ryzyka rozwoju nadciśnienia tętniczego o 6-7%, a względną o 13-15%.

Powikłania sercowo-naczyniowe

Badaniem Oslo Diet and Anti-Smoking Trial objęto 1234 mężczyzn w wieku 40-50 lat, u których ze względu na całkowite stężenie cholesterolu, palenie tytoniu i wartość ciśnienia tętniczego ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych mieściło się w zakresie górnego kwartyla.32 Z oceny wykluczono mężczyzn, u których średnie skurczowe ciśnienie tętnicze z dwóch pomiarów wynosiło ≥150 mmHg. Modyfikacja stylu życia w badanej grupie obejmowała ograniczenie spożycia tłuszczów tak, że pokrywały 28% zapotrzebowania energetycznego w porównaniu z 44% w grupie kontrolnej (p<0,01), zwiększenie w diecie proporcji kwasów tłuszczowych wielonienasyconych do kwasów tłuszczowych nasyconych z 1,01 do 0,39 (p<0,01), zwiększenie spożycia błonnika z 4,4 g/24h do 6,0 g/24h (p<0,05), obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego z 341 mg/dl do 263 mg/dl (p<0,01), zmniejszenie liczby wypalanych w ciągu doby papierosów z ok. 10 do ok. 6 i redukcję masy ciała o ok. 3,7 kg (w porównaniu ze wzrostem masy ciała o ok. 0,6 kg w grupie kontrolnej).32,33 W badanej grupie stwierdzono o 47% mniej przypadków zakończonej i niezakończonej zgonem choroby niedokrwiennej serca, w tym nagłej śmierci sercowej (p=0,03), oraz o ok. 42% mniej powikłań sercowo-naczyniowych (p=0,04).31 Uzyskana znacząca redukcja częstości chorób układu krążenia dorównuje skuteczności leczenia farmakologicznego.

Nie tylko TOHP II i Oslo Study, ale również wyniki innych badań dowodzą, że modyfikacja stylu życia skutecznie zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego lub go opóźnia oraz zmniejsza zachorowalność i umieralność z powodu chorób układu krążenia. Brakuje jednak przekonujących, szeroko zakrojonych badań populacyjnych, które by to potwierdzały. Pośrednio skuteczność zmiany stylu życia w redukcji ryzyka sercowo-naczyniowego i częstości występowania chorób układu krążenia potwierdzają dane epidemiologiczne zebrane w latach 1963-1975. W tym czasie znacząco zmniejszyło się spożycie soli i kwasów tłuszczowych nasyconych oraz popyt na wyroby tytoniowe.34 Jednocześnie zaobserwowano zmniejszenie średniego ciśnienia tętniczego i stężenia cholesterolu, a skorygowana względem wieku umieralność z powodu chorób układu krążenia zmniejszyła się o ponad 1/3.35 Wyniki analiz retrospektywnych wskazują, że redukcja częstości występowania chorób układu krążenia odnotowana w USA w latach 60. i 70. XX w. w ponad połowie wynikała ze zmian stylu życia.35

Badania kliniczne i spektakularny efekt zmiany zachowań zdrowotnych w latach 1963-1975 dowodzą skuteczności modyfikacji stylu życia, jednak populacja USA i znacznej części świata podlegającej procesom asymilacji kulturowej stopniowo się starzeje i tyje, a wraz z wiekiem i zwiększeniem masy ciała wzrasta rozpowszechnienie zespołu czynników ryzyka sercowo-naczyniowego (definiowanego jako zespół metaboliczny). W USA odsetek chorych na nadciśnienie tętnicze jest względnie stały, zwiększa się natomiast grupa osób, u których można rozpoznać stan przednadciśnieniowy. Obecnie jej liczebność ocenia się na 83 mln, z czego u ok. 31 mln ciśnienie tętnicze wynosi 130-139/85-89 mmHg.11 Wyniki badania TROPHY wskazują, że w ciągu 4 kolejnych lat spośród tych osób co najmniej 15 mln prawdopodobnie zachoruje na nadciśnienie tętnicze, nawet jeżeli będą przestrzegać wytycznych JNC 7 dotyczących stylu życia.14,15

Argumenty za podjęciem leczenia hipotensyjnego w stanie przednadciśnieniowym

Nie wszystkie osoby z ciśnieniem tętniczym 130-139/85-89 mmHg powinny być leczone farmakologicznie, u wielu z nich bowiem bezwzględne ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych jest stosunkowo małe, nawet jeżeli ryzyko względne jest o 1,4 do 2,3 razy większe niż u osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym (tab. 1). Zasadne wydaje się więc ustalenie, które z tych osób obciążone są dużym bezwzględnym ryzykiem wystąpienia nadciśnienia tętniczego i powikłań sercowo-naczyniowych w przyszłości. W tej grupie pacjentów postępowanie farmakologiczne przynosi największe korzyści – obniża ciśnienie tętnicze, zapobiega progresji stanu przednadciśnieniowego do nadciśnienia tętniczego lub ją opóźnia i zmniejsza ryzyko powikłań ze strony układu krążenia.

Farmakoterapia w zapobieganiu lub opóźnianiu progresji stanu przednadciśnieniowego do nadciśnienia tętniczego

Badaniem TROPHY objęto osoby z ciśnieniem tętniczym 130-139/85-89 mmHg, które losowo zakwalifikowano do grupy leczonej przez dwa lata antagonistą receptorów AT1 dla angiotensyny II, kandesartanem, w dawce 16 mg/24h lub otrzymującej placebo. W drugiej fazie badania – tzn. przez kolejne 2 lata – obie grupy otrzymywały placebo. Bezwzględna redukcja ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego de novo po 2 latach leczenia kandesartanem wynosiła 26,8%, a względna – 66,3%. W ciągu tych 2 lat u osób leczonych kandesartanem ciśnienie tętnicze obniżyło się o ok. 10/5 mmHg, przy tolerancji leku podobnej do placebo.14 Po 2 latach od zakończenia leczenia kandesartanem bezwzględna różnica w częstości nadciśnienia tętniczego de novo między grupami wynosiła 9,8%, a względna – 15,6%. Korzystne działanie kandesartanu po 2 i 4 latach obserwacji potwierdziła również analiza wyników tego badania, w której nadciśnienie tętnicze definiowano wg wytycznych JNC 7.15 Bezwzględne zmniejszenie ryzyka wystąpienia nadciśnienia tętniczego de novo po 2 latach od przerwania leczenia kandesartanem było większe, natomiast względne podobne do wyników uzyskanych u uczestników badania TOHP II, którym zalecono zmianę stylu życia.31

Jak zastosować wyniki badania TROPHY w praktyce klinicznej? Każdego pacjenta ze średnim ciśnieniem tętniczym wynoszącym 130-139/85-89 mmHg w pomiarach klinicznych (gabinetowych) lekarz powinien zobowiązać do regularnego samodzielnego (domowego) pomiaru ciśnienia i przychodzenia na badania kontrolne co 3 miesiące oraz stale zachęcać do prozdrowotnych zmian stylu życia. Jeżeli w samodzielnych pomiarach ciśnienie skurczowe wynosi ≥135 mmHg, to prawdopodobieństwo rozwoju nadciśnienia tętniczego w ciągu 4 lat sięga ok. 80%, przy czym w badaniu TROPHY nadciśnienie tętnicze rozpoznawano, gdy w pomiarach klinicznych ciśnienie skurczowe wynosiło ≥140 mmHg, a rozkurczowe ≥90 mmHg. Wyniki badania wskazują, że wnikliwa obserwacja osób z ciśnieniem tętniczym w przedziale 130-139/85-89 mmHg pozwala szybko zidentyfikować chorych na utajone nadciśnienie tętnicze. Dowiedziono również, że ta grupa chorych jest znacznie bardziej zagrożona chorobami układu krążenia.36,37 Z uwagi na ryzyko utajonego nadciśnienia tętniczego i progresji do jawnego nadciśnienia tętniczego u takich pacjentów zasadne jest rozpoczęcie leczenia hipotensyjnego. Jeżeli po 2 latach ryzyko jest małe lub średnie (tab. 2), terapię należy zakończyć, utrzymując zalecenia dotyczące modyfikacji stylu życia. Leczenie należy podjąć na nowo, jeżeli w pomiarach gabinetowych utrzymuje się lub ponownie wystąpi utajone bądź jawne nadciśnienie tętnicze, lub też zwiększy się ryzyko sercowo-naczyniowe.

Small 2500

Tabela 2. Stratyfikacja ryzyka i postępowanie u chorych ze stanem przednadciśnieniowym

Zalecane postępowanie farmakologiczne w profilaktyce nadciśnienia tętniczego u osób z ciśnieniem 130-139/85-89 mmHg opiera się na następujących argumentach. Po pierwsze, chociaż profilaktyka nadciśnienia tętniczego należy do zadań krajowych programów profilaktycznych,2 to zważywszy na obecnie stosowane metody ich wprowadzania, zalecane przez te programy postępowanie niefarmakologiczne, głównie modyfikacja stylu życia, w ograniczonym stopniu zapobiega rozwojowi nadciśnienia tętniczego w populacji ogólnej. Po drugie, w grupie osób ze stanem przednadciśnieniowym umieralność z powodu chorób układu krążenia zwiększa się wykładniczo wraz z czasem trwania tego stanu.4 Po trzecie, jeżeli zastosujemy w praktyce taką definicję stanu przednadciśnieniowego jak w badaniu TROPHY [opierała się ona na wytycznych JNC 6, w których stan przednadciśnieniowy obejmował wartości ciśnienia 130-139/85-89 mmHg – przyp. tłum.], ryzyko wystąpienia nadciśnienia tętniczego jest bardzo duże.12,13 Po czwarte, działania niepożądane zgłoszone przez osoby otrzymujące lek z grupy antagonistów receptorów AT1 dla angiotensyny II nie odbiegały od obserwowanych w grupie placebo. Postępowanie farmakologiczne oceniane w badaniu TROPHY skutecznie zredukowało ryzyko rozwoju nadciśnienia tętniczego, zwłaszcza w czasie 2 lat leczenia kandesartanem, podczas których ciśnienie tętnicze zmniejszyło się średnio o 10/5 mmHg. Przejście stanu przednadciśnieniowego w nadciśnienie tętnicze odnotowano u 14% uczestników badania otrzymujących kandesartan w porównaniu z 40% osób zakwalifikowanych do grupy placebo.12,13

Po 2 latach trwania badania TROPHY zakończono leczenie kandesartanem, na kolejne 2 lata zastępując go placebo. Według pierwotnej analizy w czteroletniej obserwacji średni czas do wystąpienia nadciśnienia tętniczego wyniósł 3,15 roku w grupie leczonej kandesartanem w porównaniu z 2,2 roku w grupie, która tego leku nie otrzymywała.12 W ponownej analizie, w której zastosowano definicję nadciśnienia tętniczego wg wytycznych JNC 7, wartości te wynosiły odpowiednio 4,0 i 2,3 roku.13

Leczenie hipotensyjne w profilaktyce powikłań sercowo-naczyniowych w stanie przednadciśnieniowym

Uwzględniając wpływ różnorodnych czynników zakłócających, w tym czynników demograficznych, współistniejących czynników ryzyka chorób układu krążenia i progresji do nadciśnienia tętniczego, wykazano, że ciśnienie tętnicze w przedziale 130-139/85-89 mmHg jest istotnym, niezależnym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia.4,22-26 Co więcej, u większości osób z takim ciśnieniem obecny jest przynajmniej jeden dodatkowy główny czynnik ryzyka sercowo-naczyniowego, a u ok. 3/8 stwierdza się zespół metaboliczny, który znacznie to ryzyko zwiększa.3,25,38,39 Ciśnienie 130-139/85-89 mmHg w skojarzeniu z przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka chorób układu krążenia istotnie zwiększa ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych. Znaczne bezwzględne zwiększenie ryzyka odnotowano, zwłaszcza gdy obserwacja trwała >5 lat (tab. 1).4,22-26 Badania epidemiologiczne wskazują, że liczba pacjentów ze stanem przednadciśnieniowym, których należy poddać leczeniu, aby u jednego z nich zapobiec jednemu powikłaniu sercowo-naczyniowemu, jest zbliżona do obserwowanej w grupie chorych na nadciśnienie tętnicze 1. stopnia, przy założeniu, że w obu grupach obecny jest przynajmniej jeden dodatkowy główny czynnik ryzyka.28

Niestety, w odróżnieniu od nadciśnienia tętniczego 1. stopnia nie przeprowadzono badań klinicznych o wystarczającej mocy statystycznej, aby ocenić wpływ leczenia hipotensyjnego na częstość występowania powikłań sercowo-naczyniowych u osób z ciśnieniem tętniczym 130-139/85-89 mmHg. Wyniki dotychczasowych badań wskazują, że aby ustalić, jak skutecznie leczenie hipotensyjne zmniejsza zapadalność na choroby układu krążenia i umieralność z ich powodu wśród osób z takim ciśnieniem tętniczym i obciążonych przynajmniej jednym dodatkowym czynnikiem ryzyka, konieczne jest przeprowadzenie badania klinicznego z grupą kontrolną, z randomizacją i o odpowiedniej mocy statystycznej. W badaniu TROPHY dwuletnia terapia sartanem osób ze stanem przednadciśnieniowym obniżyła ciśnienie tętnicze o ok. 10/5 mmHg, przy czym zgłaszane działania niepożądane nie odbiegały od obserwowanych w grupie placebo. Ocena powikłań ze strony układu krążenia nie należała do parametrów oceny końcowej tego badania, jednak to, że w grupie otrzymującej placebo stwierdzono sześć poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych, a w grupie leczonej kandesartanem jedno, może wskazywać, że leczenie hipotensyjne im zapobiega.12

Do góry