Podsumowanie

Upadki są częstym problemem zdrowotnym osób w podeszłym wieku, a ich konsekwencją nierzadko jest uraz, niepełnosprawność i konieczność przebywania w instytucjach opiekuńczych. Większość z nich jest następstwem nakładania się czynników wewnętrznych, które zwiększają osobniczą skłonność do upadków, oraz przyczyn zewnętrznych, które stwarzają sytuacje grążące upadkiem. Do czynników ryzyka upadków należą: podeszły wiek, upośledzenie funkcji poznawczych, wielochorobowość, stosowanie leków psychotropowych oraz niektóre rodzaje obuwia. Czynniki zewnętrzne sprzyjające upadkom rzadko były przedmiotem badań, mimo że przyczyny środowiskowe i sytuacyjne istotnie wpływają na ryzyko upadku. Przyczyny złamań w następstwie upadku są złożone. Oprócz typowych czynników ryzyka upadku o tym, czy dojdzie do złamania, decyduje również sposób upadania, siła uderzenia oraz wytrzymałość kości. W przyszłości należy ocenić, czy stosowane metody zapobiegania upadkom skutecznie chronią przed złamaniami.

Do góry