Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABCDE, 2. ADE, 3. BCDE, 4. BE, 5. ACDE


Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego i Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce z 2009 r. wskazaniami do rozpoczęcia insulinoterapii w cukrzycy typu 2 są: świeżo rozpoznana choroba, gdy glikemie wynoszą około 300 mg/dl (16,7 mmol/l) przy współistniejących objawach klinicznych cukrzycy, objawy wtórnej nieskuteczności leków doustnych lub poziom HbA1c >7% oraz nietolerancja lub działania niepożądane doustnych leków przeciwcukrzycowych uniemożliwiające dalsze leczenie. Inne wskazania do rozpoczęcia leczenia insuliną niezależnie od wartości glikemii to: uzasadnione życzenie pacjenta, cukrzyca typu LADA oraz ciąża lub planowanie ciąży u chorych leczonych lekami doustnymi. Natomiast wskazania do czasowej insulinoterapii obejmują: dekompensację cukrzycy wywołaną przemijającymi przyczynami (np. urazem, kortykoterapią lub infekcją), zabieg chirurgiczny, ostry zespół wieńcowy, zabieg przezskórnej wewnątrznaczyniowej angioplastyki wieńcowej (PTCA) oraz udar mózgu.


Konsultacja: dr hab. med. Dariusz Moczulski

8. Które stwierdzenia dotyczące arytmogennej kardiomiopatii prawej komory są prawdziwe?

A. Rozpoznanie nie jest możliwe do ustalenia nieinwazyjnymi metodami obrazowymi

B. Często występuje rodzinnie, głównie u kobiet po 40. r.ż.

C. Pierwszą manifestacją choroby może być nagły zgon sercowy

D. W badaniu podmiotowym nie stwierdza się najczęściej poważnych odchyleń od stanu prawidłowego

E. U chorych, u których wystąpiły napady utrwalonego częstoskurczu komorowego, istnieją wskazania do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. CDE, 2. ABCDE, 3. ABC, 4. BCD, 5. ACDE


Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory jest uwarunkowaną genetycznie chorobą głównie prawej komory, która polega na stopniowym zaniku komórek mięśniowych serca i zastępowaniu ich tkanką łączną lub tłuszczową. W wyniku tych zmian dochodzi do powstawania groźnych dla życia arytmii komorowych oraz niewydolności prawej komory. Choroba dotyczy przeważnie młodych dorosłych mężczyzn i rzadko występuje rodzinnie. Dziedziczenie ma zwykle charakter autosomalny dominujący, często z niepełną penetracją genu. Zazwyczaj pierwszym objawem choroby jest krótkotrwała utrata przytomności spowodowana częstoskurczem komorowym, ale bywa też nim nagły zgon sercowy. Chorzy skarżą się na kołatania serca, zawroty głowy, nudności i stany przedomdleniowe, a w badaniu przedmiotowym nie stwierdza się odchyleń od stanu prawidłowego. Rozpoznanie ustala się na podstawie wyników badań obrazowych i EKG, a biopsję endomiokardialną wykonuje się rzadko, ze względu na niską czułość. Leczenie jest na ogół objawowe i ukierunkowane na terapię zaburzeń rytmu. Wskazaniem do wszczepienia kardiowertera-defibrylatora są napady utrwalonego częstoskurczu komorowego lub migotania komór.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jarosław Kasprzak

9. Wskaż fałszywe stwierdzenia dotyczące torbieli prostych nerek:

A. Najczęściej nie powodują żadnych objawów klinicznych

B. Zwiększają ryzyko wystąpienia przewlekłej choroby nerek

C. Mogą się powiększać wraz z wiekiem chorych

D. Podstawową metodą ich rozpoznania jest tomografia komputerowa jamy brzusznej

E. Bezobjawowe torbiele wymagają jedynie obserwacji

Do góry