Hormony przewodu pokarmowego

Nadmierne wydzielanie greliny sprzyja powstawaniu otyłości. Grelina zwiększa apetyt i nazywana jest w piśmiennictwie anglojęzycznym hunger hormone. Produkują ją głównie żołądek i jądro łukowate podwzgórza. Grelina powoduje zwiększenie ilości tłuszczu w organizmie, a ponadto wraz z innymi czynnikami kontroluje wydzielanie insuliny.

U pacjentów z zespołem Pradera-Williego wilczy apetyt wiąże się z licznymi zaburzeniami metabolicznymi, wśród których wymienia się nadmierne wydzielanie greliny. Natomiast u pacjentów otyłych po operacjach bariatrycznych redukcja uczucia głodu wynika z małej aktywności greliny w związku ze zmniejszeniem wielkości żołądka.

Z kolei peptyd YY wytwarzany w jelicie czczym i okrężnicy przyczynia się do hamowania apetytu, stymuluje występowanie uczucia sytości, co wiąże się z powolnym opróżnianiem żołądka i zwolnionym pasażem jelitowym. U osób otyłych wydzielanie peptydu YY jest mniejsze w porównaniu z osobami o prawidłowej masie ciała.

Czynniki genetyczne

Uważa się, że za 30-40% przypadków otyłości odpowiada czynnik genetyczny. W powstawaniu otyłości rolę odgrywa około 400 genów. Skłonność do rozwoju otyłości o podłożu genetycznym można podejrzewać, gdy: otyłość rozpoczyna się przed 5 r.ż., występuje przedwczesne dojrzewanie płciowe, nadmierny apetyt od wczesnego dzieciństwa, otyłość w rodzinie, wcześnie rozpoznano opóźnienie w rozwoju intelektualnym i fizycznym3.

Czynniki genetyczne określają: regulację apetytu, preferencje dotyczące wyboru produktów obfitujących w tłuszcz i/lub cukier, zdolność do oksydacji tłuszczu, funkcje komórki tłuszczowej w aspekcie wydzielania substancji metabolicznie aktywnych (np. leptyna, rezystywna, czynnik martwicy nowotworu α [TNFa – tumor necrosis factor α]), aktywność lipazy lipoproteinowej (LPL – lipoprotein lipase) w tkance tłuszczowej i mięśniowej, aktywność receptora β3-adrenergicznego, procesy termogenezy z uwzględnieniem termogenezy poposiłkowej, spoczynkową przemianę materii i spontaniczną aktywność fizyczną. Ponadto wydzielanie neuropeptydów biorących udział w regulacji apetytu, wrażliwość tkanek na insulinę, wydzielanie hormonu wzrostu i kortyzolu częściowo mają związek z czynnikiem genetycznym. Prawdopodobnie istnieje też wiele innych nie do końca poznanych czynników, które mają podłoże genetyczne i sprzyjają rozwojowi otyłości.

Otyłość uwarunkowana genetycznie najczęściej jest dziedziczona wielogenowo. Do przyśpieszonego gromadzenia tłuszczu w ciele dochodzi zwłaszcza wtedy, gdy warunki środowiskowe są korzystne. Przyczyną otyłości są także mutacje chromosomalne; wówczas stwierdza się delecję lub inercję w obrębie chromosomu. Otyłość ta zwykle występuje w skojarzeniu z innymi zaburzeniami metabolicznymi o podłożu genetycznym. Znanym i rzadko występującym przykładem tej mutacji jest wspomniany już zespół Pradera-Williego, który powstaje w związku z delecją w chromosomie 15q11-q13. Charakteryzują go: otyłość, upośledzenie umysłowe, niedobór wzrostu, hipogonadyzm, podwyższone stężenie greliny, hiperinsulinemia. Głównym objawem jest niepohamowany apetyt i dlatego zaburzenie to popularnie nazywa się chorobą wiecznego głodu. U pacjentów z tym zespołem szybko rozwija się cukrzyca typu 2, a także zaburzenia w gospodarce lipidowej. Do zaburzeń powstałych w wyniku mutacji pojedynczego genu zaliczają się również zespoły: Bardeta-Biedla, Cohena i Carpentera.

Czynniki genetyczne nie tylko odpowiadają za skłonność do powstawania otyłości, lecz także mogą utrudniać utrzymanie uzyskanych w czasie odchudzania rezultatów. Wśród genetycznie uwarunkowanych czynników, które sprzyjają powstawaniu efektu jo-jo, najczęściej wymienia się4:

  • niską spoczynkową przemianę materii
  • oporność tkanek na insulinę
  • zwiększoną aktywność LPL w tkance tłuszczowej
  • zmniejszoną aktywność LPL w tkance mięśniowej
  • nadmierne wydzielanie neuropeptydów wpływających na apetyt (neuropeptyd Y i galanina)
  • nadmierne wydzielanie greliny.

Gen oszczędzania (thrifty gene) odziedziczyliśmy po przodkach, którzy dostosowali tempo metabolizmu do często występujących niedostatków pożywienia, a nawet głodu. Nosiciel tego genu łatwo zwiększa masę ciała, z trudem ją traci, a to dlatego, że ma niską spoczynkową przemianę materii i słabo aktywną brunatną tkankę tłuszczową. Niektórzy genetycy uważają, że wielu z nas jest nosicielami tego genu.

Do najlepiej poznanych mutacji monogenowych przyczyniających się do rozwoju otyłości zalicza się mutację genu receptora typu 4 melanokortyny (MC4R). Opisano 3 mutacje tego genu, które powodują rozwój otyłości u nastolatków. U tych osób w wieku dojrzałym wskaźnik masy ciała (BMI – body mass index) wynosi od 40 kg/m2 do wartości znacznie przekraczających 50 kg/m2.

Wykazano także, że niedobory leptyny mają podłoże genetyczne, co objawia się: otyłością, zaburzeniami regulacji bilansu energetycznego i nadmiernym apetytem, który obserwowany jest od dzieciństwa.

Czynniki genetyczne nie tylko stanowią przyczynę otyłości, lecz także są odpowiedzialne za trudności w leczeniu wielu przypadków tego schorzenia, dlatego odgrywają ważną rolę w postępowaniu terapeutycznym. Wiedza na ich temat rozwija się w imponującym tempie i trzeba mieć nadzieję, że w niedługim czasie pozwoli na zastosowanie nowoczesnych metod terapii otyłości.

Adenowirusy

Wirusowa teoria powstawania otyłości znana jest od 25 lat. Po raz pierwszy na rozwój otyłości w wyniku infekcji adenowirusem zwrócił uwagę Nikhil V. Dhurandhar. Badania nad tym zagadnieniem są kontynuowane i ciągle przynoszą nowe interesujące wyniki. Niemniej teoria ta nie budzi wystarczającego zainteresowania innych badaczy i lekarzy. U zwierząt opisano 6 patogenów wywołujących otyłość. Tylko dwa z nich, tj. adenowirus Ad36 i adenowirus ptasi (SMAM1), mają znaczenie u ludzi. Cechą charakterystyczną osób, które przebyły infekcję adenowirusem, jest otyłość, szczególnie brzuszna, i niskie stężenie cholesterolu i triglicerydów w surowicy. W USA w badaniach populacyjnych oceniono obecność we krwi przeciwciał przeciwko Ad36. Wykryto, że przeciwciała te występują u 30% otyłych i tylko u 5% osób z prawidłową masą ciała. Jednocześnie potwierdzono u tych osób poprzednie obserwacje dotyczące niskich stężeń cholesterolu i triglicerydów w surowicy. W prowadzonych badaniach udokumentowano istnienie związku między niektórymi infekcjami a otyłością5.

Adenowirusy uszkadzają jądro brzuszno-przyśrodkowe i przykomorowe podwzgórza, co powoduje wzrost apetytu. W badaniach u zwierząt zaobserwowano również, że Ad36 nie tylko przyczynia się do rozwoju otyłości, lecz także wpływa na gospodarkę węglowodanową. Natomiast w przypadku ludzi wyniki badań nad wpływem Ad36 na gospodarkę węglowodanową są rozbieżne. Ostatnio szczególnym zainteresowaniem cieszy się gen E4orf1 adenowirusa 36 odpowiedzialny za wpływ na tolerancję glukozy6.

Zagadnienie dotyczące związku adenowirusów z powstawaniem otyłości pozostaje aktualne i budzi nadzieję na odkrycie nowych możliwości terapeutycznych otyłości, a także opracowanie i zastosowanie odpowiedniej szczepionki.

Czynniki środowiskowe

Uważa się, że ponad 70% przypadków otyłości związanych jest z czynnikami środowiskowymi. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich.

Do góry