• zły stan ogólny (4 stopień wg WHO)
  • krótki spodziewany czas przeżycia (poniżej 4 tygodni)
  • brak możliwości przyjęcia odpowiedniej pozycji podczas napromieniania
  • brak dobrego kontaktu i możliwości współpracy z pacjentem
  • znaczne wyniszczenie
  • rozpad w obrębie guza
  • zmiany zapalne, grzybica w obszarze ewentualnego napromieniania
  • znaczna ilość płynu w jamie opłucnej w przypadku konieczności napromieniania obszaru klatki piersiowej
  • nacieki dużych naczyń.

Podsumowanie

Radioterapia z założeniem paliatywnym jest skuteczną i bezpieczną metodą leczenia pacjentów w zaawansowanym stadium choroby nowotworowej, z objawami pogarszającymi jakość życia. Jej celem jest zniesienie lub przynajmniej zmniejszenie niekorzystnych i uciążliwych dla pacjenta objawów wywoływanych guzem pierwotnym lub przerzutami oraz zapobieganie występowaniu dalszych powikłań, co ma przynieść poprawę albo utrzymanie aktualnej jakości życia. Decyzję o podjęciu paliatywnej radioterapii należy poprzedzić wnikliwą analizą stanu chorego, istniejących dolegliwości, dotychczasowego leczenia, spodziewanych korzyści i oczekiwań/nastawienia samego pacjenta oraz czynników praktycznych/organizacyjnych umożliwiających zastosowanie tej metody.

Do góry