• W fazie odbudowy tworzy się nowa tkanka kostna w obrębie głowy kości udowej. Często obserwujemy przerost głowy kości udowej (coxa magna) i poszerzenie szyjki kości udowej (rys. 5).

Czynniki prognostyczne

Small ryc 6 opt

Rycina 6. Podwichnięcie głowy kości udowej (biała strzałka) najważniejszy prognostyczny czynnik ryzyka (head at risk sign).

Catterall13 zidentyfikował objawy radiologiczne, znane jako czynniki ryzyka wystąpienia ciężkiej postaci choroby Perthesa (head at risk sign), a należą do nich:

a. Objawy Gage’a – radioprzezierność w bocznej części nasady i przynasady

b. Skostnienia na zewnątrz od nasady

c. Poziome ustawienie chrząstki nasadowej

d. Podwichnięcie – lateralizacja głowy kości udowej

Wielu autorów17-19 badało przydatność ww. objawów, podając różne wyniki. Najpewniejszym objawem radiologicznym wskazującym na ciężką postać choroby Perthesa jest jedynie obraz podwichnięcia głowy kości udowej (ryc. 6).

Diagnostyka różnicowa

W rozpoznaniu różnicowym tego schorzenia należy uwzględnić inne przyczyny, które mogą powodować martwicę i fragmentację głowy kości udowej, np. niedoczynność tarczycy, dysplazję nasadową. W dysplazji zajęte są oba biodra, zmiany są symetryczne.20

Leczenie

Small ryc 7 opt

Rycina 7. Chłopiec 6-letni z chorobą Perthesa prawego stawu biodrowego leczony nieoperacyjnie aparatem odwodzącym.

Celem leczenia w chorobie LCP jest wytworzenie okrągłej, dobrze pokrytej głowy kości udowej z prawidłowym zakresem ruchu w stawie biodrowym. Stosuje się zarówno metody zachowawcze, jak i operacyjne. Do metod nieoperacyjnych zaliczamy wyciągi kamaszkowe, aparaty odwodzące (ryc. 7), rehabilitację. Przez większość czasu trwania choroby zalecamy całkowity zakaz chodzenia lub chodzenie z odciążeniem. Niestety, nawet długotrwałe (2-4 lata) leczenie daje niepewne wyniki. Obecnie brakuje standaryzowanego protokołu leczniczego. Leczenie choroby Perthesa jest indywidualne i zależy od obrazu klinicznego oraz radiologicznego (rozległości zmian w głowie kości udowej, bocznego podwichnięcia w stawie biodrowym), a przede wszystkim od wieku dziecka, w którym nastąpił początek choroby.21-25 Wiek dzieli chorych na grupy: małych dzieci (0-5 r.ż.), średnich (5-8 r.ż.) i starszych (powyżej 8 lat).

Wczesne dzieciństwo (0-5 lat)

Prognoza jest zwykle dobra i zazwyczaj nie ma wskazań do leczenia operacyjnego. Niektórzy autorzy nie leczą, a tylko obserwują dzieci do 3 r.ż. Dobrze jest zmniejszyć aktywność fizyczną dziecka i odciążyć zajęty staw przez używanie kul. Stosuje się rehabilitację, aby zachować dobry zakres ruchu w stawie. W naszej klinice dzieci 4-5-letnie leczone są wyciągami kamaszkowymi, ortezami odwodzącymi i fizykoterapią.

Średnie dzieciństwo (5-8 lat)

Najczęściej stosujemy leczenie nieoperacyjne w postaci wyciągów pośrednich, ortez odwodzących i rehabilitacji. Czasami istnieją wskazania do leczenia operacyjnego.

Późne dzieciństwo (>8 lat)

U większości dzieci rozpoczynamy leczenie, stosując wyciąg kamaszowy, odciążenie aparatami odwodzącymi, fizjo- i fizykoterapię. W niektórych przypadkach należy rozważyć leczenie operacyjne, szczególnie u dzieci z czynnikamii ryzyka (head at risk sign) lub z niekorzystnym przebiegiem choroby. Leczenie chirurgiczne obejmuje osteotomię szpotawiającą kości udowej, plastykę dachu panewki lub osteotomię kości miedniczej, a jego celem jest pokrycie głowy kości udowej przez panewkę stawową. Skuteczność leczenia operacyjnego choroby Perthesa jest niestety skromna, nie we wszystkich przypadkach otrzymujemy dobre wyniki.

Do góry