Metoda Karadakisa

Nie opublikowano dotychczas doniesień jednoznacznie świadczących o tym, że torbiel pilonidalna częściej dotyka pacjentów otyłych. Leczenie takich chorych wydaje się jednak łatwiejsze, zwłaszcza jeśli zaplanowano wykonanie operacji sposobem Karadakisa.

Założenia operacji w aspekcie technicznym są bardzo podobne do operacji sposobem Bascoma II – przesuwany jest płat uwolniony przez cięcie równoległe i niesymetryczne do szpary pośladkowej po jednej ze stron. Kształt i przebieg cięcia podyktowany jest zakresem skóry i tkanki podskórnej objętej chorobą. Większa grubość tkanki podskórnej w okolicy przesuwanego płata sprzyja wypełnieniu ubytku powstałego po wycięciu i powoduje pożądane spłycenie szpary pośladkowej (ryc. 6).

Small 17409

Rycina 6. Schemat operacji sposobem Karadakisa

Skuteczne przesunięcie i przymocowanie płata w sposób opisany przez Karadakisa jest łatwiejsze u chorych z obfitą tkanką podskórną tej okolicy, dlatego głównie takim chorym dedykowana jest ta metoda operacji.

Wyniki leczenia metodą Karadakisa potwierdzają niewielki odsetek nawrotów, który w nielicznych dostępnych publikacjach wynosi około 4-8%. Operacja nie jest jednak zbyt popularna, co wynika z dużego stopnia trudności technicznej przeprowadzenia zabiegu.21

Czy depilacja skóry po operacji torbieli zmniejsza odsetek nawrotów?

Zdania na ten temat są podzielone. Autorzy niniejszego artykułu zalecają pacjentom depilacje po zabiegu. Ciekawą metaanalizę w dużej grupie 1960 pacjentów opublikowali Petersen i wsp.22 Spośród 504 pacjentów po operacji torbieli włosowej, którzy zgłosili się na badanie kontrolne, 113 regularnie się depilowało, a 391 nie. Odsetek nawrotów w grupie pierwszej wyniósł 30,1% w porównaniu z 19,7% w grupie drugiej. Zdaniem autorów tego opracowania golenie może powodować mikrourazy skóry, nieprawidłowe wrastanie włosów i wtórną infekcję.

Powikłania torbieli włosowej

Nieleczona lub źle leczona torbiel włosowa może skutkować powikłaniami w postaci powstania ropnia, przetoki, a nawet metaplazji nowotworowej.

Ropień

W wielu przypadkach ropień jest pierwszym objawem torbieli włosowej i, jak każdy ropień, wymaga szybkiego otwarcia oraz drenażu chirurgicznego.

Przetoka odbytu

Długotrwała infekcja może doprowadzić do powikłania w postaci rozgałęzienia biegnącego do kanału odbytu. Użyteczną metodą diagnostyczną w tych przypadkach jest ultrasonograficzne badanie przezkroczowe i przezodbytnicze.10

Transformacja nowotworowa

Transformacja nowotworowa zdarza się rzadko (u około 0,1% chorych). Opisywano przypadki przemiany nowotworowej cysty w raka nabłonkowego lub brodawczakowego.23-25

Nawrót torbieli włosowej

Nawrotowość zależy od kilku czynników, m.in. doszczętności zabiegu chirurgicznego i rodzaju operacji. Wczesny nawrót spowodowany jest najczęściej niedoszczętnym zabiegiem, przyczyną odległych nawrotów może być natomiast zakażenie innego mieszka włosowego.

Do góry