NowoŚci w praktyce

Nowości w praktyce

Czy probiotyki stosowane podczas antybiotykoterapii zapobiegają biegunce spowodowanej przez Clostridium difficile?

• przegląd systematyczny • metaanaliza • 20 badań (3818 pacjentów)

Johnston BC, Ma SS, Goldenberg JZ, et al. Probiotics for the Prevention of Clostridium difficile-Associated Diarrhea: A Systematic Review and Meta-analysis. Ann Intern Med. Published online 13 November 2012.

Średnia częstość występowania biegunki spowodowanej przez Clostridium difficile podczas antybiotykoterapii wynosiła ok. 5% (średnia dla grup kontrolnych). Podawanie probiotyków zmniejszyło ryzyko wystąpienia tego powikłania o 66% (RR 0,34; 95% CI 0,24-0,49) i nie zwiększyło ryzyka istotnych klinicznie działań niepożądanych. Mimo że do analizy włączono tylko badania prowadzone z grupą kontrolną i randomizacją (RCT – randomized controlled trial), autorzy podkreślają, iż ze względu na braki danych nie wszystkie były w pełni wiarygodne.

 

Rozpoczynanie leczenia cukrzycy od pochodnych sulfonylomocznika zamiast od metforminy zwiększa ryzyko incydentów naczyniowych i zgonów

• retrospektywne badanie kohortowe • n=253 690

Roumie CL, Hung AM, Greevy RA, et al. Comparative Effectiveness of Sulfonylurea and Metformin Monotherapy on Cardiovascular Events in Type 2 Diabetes Mellitus: A Cohort Study. Ann Intern Med 2012;157(9):601-10.

W badaniu analizowano łączną częstość hospitalizacji z powodu zawału mięśnia sercowego lub niedokrwiennego udaru mózgu i zgonów (złożony parametr oceny końcowej) u 98 665 pacjentów, u których leczenie cukrzycy rozpoczęto od monoterapii pochodną sulfonylomocznika, i 155 025, u których jedynym lekiem zastosowanym w pierwszym rzucie była metformina. Częstość występowania zdarzeń składających się na złożony parametr oceny końcowej wynosiła 18,2/1000 pacjentów/rok w grupie leczonej pochodnymi sulfonylomocznika i 10,4/1000 pacjentów/rok w grupie stosującej metforminę. Różnica była istotna statystycznie (skorygowany współczynnik ryzyka [aHR – adjusted hazard ratio] 1,21; 95% CI 1,13-1,30). Analizę prowadzono na podstawie danych Veterans Health Administration z lat 2001-2008; wśród badanych była znaczna przewaga mężczyzn (97%) nad kobietami i białych (75%) nad osobami o innym pochodzeniu etnicznym, co mogło wpływać na wyniki. Nie wiadomo, czy różnice w częstości występowania powikłań cukrzycy pomiędzy badanymi grupami były spowodowane ochronnym działaniem metforminy, niekorzystnym działaniem pochodnych sulfonylomocznika czy obydwoma tymi czynnikami.

 

 

HTZ w prewencji pierwotnej – niezalecana, ale możliwa do zastosowania

• wytyczne postępowania

Moyer VA on behalf U.S. Preventive Services Task Force. Menopausal Hormone Therapy for the Primary Prevention of Chronic Conditions: U.S. Preventive Services Task Force Recommendation Statement. Ann Intern Med. Published online 23 October 2012.

Na podstawie dowodów naukowych ustalono brak wskazań do stosowania estrogenowo-progestagenowej terapii zastępczej u kobiet po menopauzie lub terapii estrogenowej u kobiet po histerektomii w celu zapobiegania chorobom przewlekłym. Podkreślono jednak, że przy podejmowaniu decyzji klinicznych należy uwzględnić nie tylko dowody naukowe, lecz także sytuację kliniczną pacjentki. W opracowaniu rekomendacji uwzględniono korzyści i ryzyko dla zdrowia, a nie kryteria ekonomiczne.

 

Tylko niektóre metody fizykoterapii są skuteczne w leczeniu objawów choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych

• przegląd systematyczny • metaanaliza

Wang SY, Olson-Kellogg B, Shamliyan TA, et al. Physical Therapy Interventions for Knee Pain Secondary to Osteoarthritis: a Systematic Review. Ann Intern Med 2012;157(9):632-44.

Do góry