Ma Y, Hébert JR, Manson JE, et al. Determinants of Racial/Ethnic Disparities in Incidence of Diabetes in Postmenopausal Women in the U.S. The Women’s Health Initiative 1993-2009. Diabetes Care 2012;35(11):2226-34.

Pomimo rasowych i etnicznych różnic w częstości występowania cukrzycy typu 2 większość zachorowań można wiązać z trybem życia. Wykazano, że większości zachorowań można zapobiec, a zmniejszenie ryzyka nie zależy od rasy ani pochodzenia etnicznego.

 

Czy nowe doustne leki przeciwzakrzepowe są lepsze od antagonistów witaminy K?

• metaanaliza • n=54 875

Dentali F, Riva N, Crowther M, et al. Efficacy and Safety of the Novel Oral Anticoagulants in Atrial Fibrillation. A Systematic Review and Meta-Analysis of the Literature. Circulation 2012;126:2381-91.

Nowe doustne leki przeciwzakrzepowe u pacjentów z migotaniem przedsionków w porównaniu z warfaryną zmniejszają ogólną śmiertelność (5,61% vs 6,02%; RR 0,89), liczbę zgonów na skutek chorób układu krążenia (3,45% vs 3,65%; RR 0,89), ryzyko udaru lub uogólnionej zatorowości (2,40% vs 3,13%; RR 0,77). Przy ich zastosowaniu obserwowano również trend do zmniejszenia ryzyka poważnych krwawień (RR 0,86; 95% CI 0,72--1,02) z istotną redukcją ryzyka krwawień śródczaszkowych (RR 0,46; 95% CI 0,39-0,56). Nie stwierdzono natomiast różnic w częstości występowania zawału mięśnia sercowego.

Czy statyny zmniejszają śmiertelność z powodu nowotworów?

• przekrojowe retrospektywne badanie populacyjne • n=295 925

Nielsen SF, Nordestgaard BG, Bojesen SE. Statin Use and Reduced Cancer-Related Mortality. N Engl J Med 2012;367:1792-802.

W latach 1995-2007 w całej populacji duńskiej rozpoznano 295 925 przypadków raka u osób po 40. r.ż. Według danych rejestrowych 18 721 z nich przed rozpoznaniem nowotworu regularnie przyjmowało statyny. Śmiertelność w grupie stosującej statyny była istotnie mniejsza od obserwowanej wśród osób, które nie przyjmowały tych leków (HR 0,85; 95% CI 0,83-0,87).

 

Kwas zoledronowy zapobiega złamaniom osteoporotycznym u mężczyzn

• wieloośrodkowe badanie z randomizacją i grupą kontrolną • n=1199

Boonen S, Reginster JY, Kaufman JM, et al. Fracture Risk and Zoledronic Acid Therapy in Men with Osteoporosis. N Engl J Med 2012;367:1714-23.

W ciągu 2 lat stosowania kwasu zoledronowego (5 mg i.v. raz na rok) lub placebo stwierdzono 67% redukcję względnego ryzyka złamań kręgów ocenianych metodą morfometryczną w grupie leczonej zoledronianem (RR 0,33; 95% CI 0,16-0,70; p=0,002).

 

Badania przesiewowe w kierunku raka piersi: czy korzyści przewyższają szkody?

• opinia zespołu ekspertów

Independent UK Panel on Breast Cancer Screening. The benefits and harms of breast cancer screening: an independent review. The Lancet 2012;380:1778-86.

Do góry