• zmodyfikowana skala Borga
  • skala Visual Analog Scale (VAS)
  • skala Medical Research Council (MRC)
  • skala Cancer Dyspnea Scale (CDS).

Zmodyfikowana skala Borga

To prosta skala zawierająca się w granicach od 0 do 10 punktów, w której do poszczególnych stopni nasilenia duszności zostały przypisane odpowiednie przymiotniki opisujące odczuwaną przez chorego duszność.9

 

Skala VAS

Jej podstawę stanowi pozioma linia o długości 10 cm, na której punkt 0 oznacza brak duszności, a punkt 10 – najsilniejszą wyobrażalną duszność. Pomiary duszności w skali VAS cechują się powtarzalnością. Stwierdzono także, że podczas wysiłku u chorych ze stabilną postacią POChP nasilenie duszności mierzone w skali VAS koreluje z nasileniem tego objawu mierzonego w skali Borga.10

 

Zmodyfikowana skala MRC

Jest stosunkowo prosta w użyciu i chętnie stosowana do oceny duszności. Przedstawiono ją w tabeli 2.

Small 8037

Tabela 2. Zmodyfikowana skala nasilenia duszności Medical Research Council (mMRC)

Skala wyróżnia 5 stopni nasilenia duszności, które są określane na podstawie czynności, które wywołują duszność.11

Skala CDS

Small 8061

Tabela 3. Skala duszności Cancer Dyspnea Scale

Jest odmianą skali Likerta. Jej podstawę stanowi kwestionariusz zawierający 12 pytań (tab. 3), które dotyczą trzech różnych domen (doznań) odgrywających rolę w odczuwaniu duszności. Odpowiedź na każde pytanie jest punktowana liczbą od 1 do 5, najlepiej opisującą częstość i nasilenie danego objawu w ciągu ostatnich kilku dni. Wzór odpowiedzi i przypisanych im liczbom punktów jest następujący: nigdy – 1 pkt, rzadko – 2 pkt, czasem – 3 pkt, często – 4 pkt, bardzo często – 5 pkt. Końcowa ocena jest dość złożona, ponieważ obejmuje zarówno całkowitą ocenę nasilenia duszności, jak i nasilenie różnych doznań składających się na duszność (uczucie wysiłku, niepokoju, dyskomfortu).12

Leczenie duszności u chorych na raka płuc

U każdego chorego na raka płuc, który odczuwa duszność, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić odpowiednie postępowanie diagnostyczne mające na celu wyjaśnienie jej mechanizmu. Należy przy tym pamiętać, że nierzadko duszność jest spowodowana kilkoma różnymi mechanizmami. Jeśli ma ona bezpośredni związek z rakiem płuc, to zaawansowanie nowotworu (w odniesieniu do cechy T [wielkość guza], N [zajęcie węzłów chłonnych] lub M [przerzuty odległe]) jest najczęściej tak duże, że podjęcie leczenia radykalnego nie jest możliwe. W tej sytuacji najważniejsze znaczenie w zwalczaniu lub łagodzeniu duszności odgrywa leczenie objawowe. Chociaż metody takiego postępowania cechują się znacznym zróżnicowaniem, to jednak można wśród nich wyróżnić dwie główne kategorie – metody swoiste i metody nieswoiste.

Metody swoiste charakteryzują się wyraźnym ukierunkowaniem na mechanizm duszności, a ich istotę stanowi leczenie przyczyny duszności. Do takich sposobów leczenia należy np.:

  • miejscowe usunięcie guza ze światła tchawicy (udrożnienie tchawicy)
  • implantacja protez tchawiczych i oskrzelowych
  • terapeutyczna toracenteza
  • pleurodeza.

Do góry