B. Du­żą ro­lę w wy­wo­ła­niu skur­czu tęt­ni­cy wień­co­wej od­gry­wa pa­le­nie pa­pie­ro­sów

C. Ty­po­wy ból dła­wi­co­wy wy­stę­pu­je w spo­czyn­ku, zwłasz­cza w go­dzi­nach noc­nych i nad ra­nem

D. W ba­da­niu EKG u wszyst­kich cho­rych stwier­dza się unie­sie­nie od­cin­ków ST w cza­sie trwa­nia bó­lu

E. Le­ki b-ad­re­no­li­tycz­ne są uży­tecz­ne w kon­tro­lo­wa­niu epi­zo­dów bó­lów spo­czyn­ko­wych


Wy­bierz ze­staw pra­wi­dło­wych od­po­wie­dzi:

1. ABC­DE, 2. ADE, 3. BC, 4. BDE, 5. ACD


Dła­wi­ca Prin­zme­ta­la (od­mien­na, na­czy­nio­skur­czo­wa) jest po­sta­cią cho­ro­by wień­co­wej, któ­rej isto­tę sta­no­wi skurcz jed­nej z tęt­nic wień­co­wych (naj­czę­ściej pra­wej) w jej na­sier­dzio­wym od­cin­ku, bar­dzo czę­sto współ­ist­nie­ją­cy z obec­no­ścią w jej ścia­nie blasz­ki miaż­dży­co­wej o zróż­ni­co­wa­nej istot­no­ści he­mo­dy­na­micz­nej. Szcze­gól­ną ro­lę w wy­wo­ła­niu skur­czu tęt­ni­cy wień­co­wej od­gry­wa eks­po­zy­cja na dym ty­to­nio­wy, ale mo­gą do nie­go rów­nież pro­wa­dzić: stres, hi­per­wen­ty­la­cja, hi­po­ter­mia, za­bu­rze­nia elek­tro­li­to­we, sto­so­wa­nie cy­klo­fos­fa­mi­du i 5-flu­oro­ura­cy­lu oraz za­ży­cie ko­ka­iny. Epi­zo­dy bó­lo­we po­ja­wia­ją się naj­czę­ściej we wcze­snych go­dzi­nach ran­nych, są zwy­kle na­si­lo­ne i mo­gą wy­bu­dzać pa­cjen­ta ze snu. Ty­po­wą nie­pra­wi­dło­wo­ścią stwier­dza­ną w za­pi­sie EKG wy­ko­na­nym w cza­sie trwa­nia bó­lu jest sa­mo­ist­nie ustę­pu­ją­ce unie­sie­nie od­cin­ków ST. U czę­ści cho­rych mo­że jed­nak wy­stę­po­wać ob­ni­że­nie od­cin­ków ST lub moż­na nie stwier­dzić żad­nych elek­tro­kar­dio­gra­ficz­nych nie­pra­wi­dło­wo­ści. Le­cze­nie dła­wi­cy od­mien­nej po­le­ga na sto­so­wa­niu an­ta­go­ni­stów wap­nia w du­żych daw­kach i dłu­go­dzia­ła­ją­cych azo­ta­nów. Le­ki β-ad­re­no­li­tycz­ne są prze­ciw­wska­za­ne, gdyż mo­gą wy­wo­łać skurcz tęt­ni­cy wień­co­wej. Bar­dzo istot­ne zna­cze­nie ma rów­nież za­prze­sta­nie pa­le­nia pa­pie­ro­sów.


Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. Ja­ro­sław Ka­sprzak

6. Wska­za­nia­mi do le­cze­nia za­ka­że­nia He­li­co­bac­ter py­lo­ri są:

A. Nie­wy­ja­śnio­na nie­do­krwi­stość z nie­do­bo­ru że­la­za

B. Stan po re­sek­cji żo­łąd­ka z po­wo­du ra­ka

C. Sa­mo­ist­na pla­mi­ca ma­ło­płyt­ko­wa

D. Chło­niak żo­łąd­ka ty­pu MALT

E. Za­ni­ko­we za­pa­le­nie żo­łąd­ka


Wy­bierz ze­staw pra­wi­dło­wych od­po­wie­dzi:

1. BDE, 2. AC, 3. AB­DE, 4. ABC­DE, 5. BCDE


Zgod­nie z ak­tu­al­ny­mi wy­tycz­ny­mi Ma­astricht III i usta­le­nia­mi Pol­skie­go To­wa­rzy­stwa Ga­stro­en­te­ro­lo­gii wska­za­nia­mi do le­cze­nia za­ka­że­nia He­li­co­bac­ter py­lo­ri są: cho­ro­ba wrzo­do­wa żo­łąd­ka lub dwu­nast­ni­cy (ak­tyw­na, nie­ak­tyw­na i po­wi­kła­na), chło­niak żo­łąd­ka ty­pu MALT, za­ni­ko­we za­pa­le­nie żo­łąd­ka, stan po re­sek­cji żo­łąd­ka z po­wo­du ra­ka, po­sia­da­nie krew­nych I stop­nia cho­rych na ra­ka żo­łąd­ka, dys­pep­sja nie­dia­gno­zo­wa­na lub czyn­no­ścio­wa, dłu­go­trwa­łe le­cze­nie in­hi­bi­to­ra­mi pom­py pro­to­no­wej oraz pla­no­wa­ne dłuż­sze le­cze­nie nie­ste­ro­ido­wy­mi le­ka­mi prze­ciw­za­pal­ny­mi. Po­za tym wy­tycz­ne wy­mie­nia­ją dwa no­we wska­za­nia do le­cze­nia era­dy­ka­cyj­ne­go: nie­wy­ja­śnio­ną nie­do­krwi­stość z nie­do­bo­ru że­la­za zwią­za­ną z prze­wle­kłym za­pa­le­niem bło­ny ślu­zo­wej żo­łąd­ka wy­wo­ła­nym in­fek­cją He­li­co­bac­ter py­lo­ri oraz sa­mo­ist­ną pla­mi­cę ma­ło­płyt­ko­wą. Za­ka­że­nie moż­na rów­nież le­czyć na wy­raź­ne ży­cze­nie pa­cjen­ta.


Kon­sul­ta­cja: prof. dr hab. med. An­drzej Dą­brow­ski

7. Praw­dą jest, że pseu­do­nad­ci­śnie­nie tęt­ni­cze:

A. Jest zwią­za­ne ze stward­nie­niem ścia­ny tęt­ni­cy, któ­rej nie moż­na wy­star­cza­ją­co uci­snąć man­kie­tem ci­śnie­nio­mie­rza

Do góry