C. OB >40 mm po 1 h

D. Łańcuchy lekkie w moczu >1 g/24h

E. Plazmocyty w szpiku 10-30%


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABDE, 2. BCD, 3. ACE, 4. AD, 5. CDE


Kryteria diagnostyczne szpiczaka plazmocytowego według International Myeloma Working Group dzielimy na kryteria duże i małe. Do pierwszej grupy zaliczamy: obecność plazmocytów w biopsji tkankowej, plazmocyty w szpiku >30% komórek jądrzastych oraz białko M – IgG w surowicy >35 g/l, IgA w surowicy powyżej 20 g/l, łańcuchy lekkie w moczu >1 g/24h. Kryteriami małymi są: plazmocyty w szpiku 10-30%, białko M w surowicy w stężeniu, które nie spełnia kryterium dużego, ogniska osteolityczne w kościach oraz stężenie prawidłowych immunoglobulin w osoczu – IgG <6 g/l, IgA <1g/l, IgM <0,5 g/l. Do rozpoznania szpiczaka plazmocytowego konieczna jest obecność jednego kryterium dużego i jednego kryterium małego albo trzech kryteriów małych (w tym obecność plazmocytów w szpiku 10-30% oraz białka M w odpowiednim stężeniu).


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jacek Jassem

4. Przed wykonaniem spirometrycznej próby rozkurczowej należy zaprzestać stosowania leków rozszerzających oskrzela przez odpowiednio długi okres czasu. Które z poniższych zestawień leków z czasem ich odstawienia przed badaniem są prawdziwe?

A. Leki przeciwleukotrienowe – na 48 h

B. Leki przeciwcholinergiczne długodziałające, w postaci wziewnej – na 7 dni

C. β2-mimetyki krótkodziałające, w postaci wziewnej – na 12 h

D. β2-mimetyki długodziałające, w postaci wziewnej – na 24 h

E. Teofilina o przedłużonym działaniu, w postaci doustnej – na 3 dni


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. BD, 2. ABCDE, 3. ADE, 4. CDE, 5. AD


Przeprowadzenie próby rozkurczowej służy ocenie odwracalności obturacji oskrzeli i polega na wykonaniu dwóch badań spirometrycznych. Po pierwszej spirometrii podaje się osobie badanej lek rozszerzający oskrzela w adekwatnej dawce. Standardowo stosuje się 400 µg salbutamolu – 4 wdechy z inhalatora ciśnieniowego, najlepiej przez przystawkę objętościową. Drugie badanie wykonuje się po 15 minutach od podania leku. Przed wykonaniem próby rozkurczowej należy zaprzestać przyjmowania następujących leków przez odpowiednio długi okres czasu: β2-mimetyki krótkodziałające, w postaci wziewnej (8 h); β2-mimetyki krótkodziałające, w postaci doustnej (12 h); β2-mimetyki długodziałające, w postaci wziewnej (24 h); leki przeciwcholinolityczne krótkodziałające, w postaci wziewnej (6 h); leki przeciwcholinolityczne długodziałające, w postaci wziewnej (7 dni); leki przeciwleukotrienowe (24 h); preparaty doustne teofiliny, krótkodziałające (12 h) i o przedłużonym (24 h) oraz długotrwałym działaniu (48 h).


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jerzy Kozielski

5. Jaką dawkę klopidogrelu powinien otrzymać 77-letni pacjent z ostrym zawałem serca z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST leczony fibrynolitycznie?

1. 150 mg

2. Dawkę nasycającą 600 mg

Do góry