3. 75 mg

4. Dawkę nasycającą 300 mg

5. Wszystkie odpowiedzi są fałszywe


Według najnowszych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) dotyczących postępowania w ostrym zawale serca z utrzymującym się uniesieniem odcinka ST, dawka klopidogrelu zależy od wieku pacjenta leczonego fibrynolitycznie. U chorych w wieku >75 lat należy podać 75 mg klopidogrelu, bez dawki nasycającej, natomiast chorzy w wieku ≤75 lat powinni otrzymać doustną dawkę nasycającą 300 mg klopidogrelu, a następnie 75 mg. U każdego chorego leczonego fibrynolitycznie należy również wdrożyć doustną dawkę 150-325 mg kwasu acetylosalicylowego lub dawkę 250 mg i.v., jeśli nie jest możliwe doustne podanie leku. Podwójne leczenie antyagregacyjne należy kontynuować przez 12 miesięcy. Niezależnie od skuteczności fibrynolizy, istnieje wskazanie do koronarografii i ewentualnej angioplastyki, którą należy wykonać w czasie od 3 h do 24 h od rozpoczęcia leczenia fibrynolitycznego.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak

6. Objawy i sytuacje kliniczne mogące sugerować występowanie zwężenia tętnicy nerkowej u chorego na nadciśnienie tętnicze to:

A. Nawracające obrzęki płuc

B. Występowanie nadciśnienia tętniczego u członków rodziny

C. Szybki rozwój nadciśnienia złośliwego

D. Niepalenie tytoniu

E. Postępująca niewydolność nerek o niejasnej etiologii


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ACE, 2. ABCDE, 3. CDE, 4. ABCE, 5. BDE


W wykrywaniu zwężenia tętnicy nerkowej ogromne znaczenie ma wyodrębnienie grupy chorych na nadciśnienie tętnicze o dużym prawdopodobieństwie występowania nadciśnienia naczyniowo-nerkowego. Objawy i sytuacje kliniczne mogące wskazywać na zwężenie tętnicy nerkowej to: nagły początek nadciśnienia tętniczego (przed 30 r.ż. lub po 50 r.ż.), ciężki przebieg, oporność na leczenie hipotensyjne, szybki rozwój nadciśnienia złośliwego, nawracające obrzęki płuc, postępująca niewydolność nerek o niejasnej etiologii, palenie tytoniu, negatywny wywiad rodzinny w kierunku nadciśnienia tętniczego oraz rozwój niewydolności nerek po podaniu inhibitorów ACE lub antagonistów receptora dla angiotensyny II. W badaniu przedmiotowym u tych chorych często stwierdza się: umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze, zaawansowane zmiany naczyniowe w dnie oczu, szmer w nadbrzuszu lub śródbrzuszu oraz objawy zwężenia lub niedrożności innych tętnic obwodowych. U chorych ze zwężeniem tętnicy nerkowej istnieje także możliwość zwiększenia stężenia kreatyniny w osoczu, wystąpienia hipokaliemii i białkomoczu (zwykle 0,5-2 g/24h).


Konsultacja: prof. dr hab. med. Tomasz Grodzicki

7. Czynnikiem pogarszającym rokowanie u chorych na twardzinę układową nie jest:

1. Wiek >50 lat w chwili zachorowania

2. Płeć żeńska

3. Zajęcie procesem chorobowym nerek, płuc i serca

4. Niedokrwistość

Do góry