Kontrola częstotliwości rytmu komór

Kontrola częstotliwości rytmu komór jest ważną częścią leczenia AF. Ma ona istotne znaczenie u pacjentów w podeszłym wieku, ponieważ większość chorych z utrwalonym AF to właśnie seniorzy. W próbach klinicznych nie udowodniono przewagi strategii dążących do bardziej rygorystycznej kontroli częstotliwości rytmu, dlatego w aktualnych wytycznych zaleca się uzyskanie częstotliwości rytmu komór w spoczynku <110/min.14 U chorych z napadowym AF arytmia często może przebiegać z przyspieszoną akcją serca wymagającą doraźnej regulacji częstotliwości rytmu komór. Natomiast w przypadku pacjentów z utrwalonym AF nagłe wystąpienie objawowej tachyarytmii będzie wymagać wykluczenia innych przyczyn, takich jak: niedokrwistość, infekcja, zaburzenia wodno-elektrolitowe, zaburzenia endokrynologiczne i zatorowość płucna. U chorych w podeszłym wieku tachyarytmia w przebiegu AF będzie najczęściej objawiała się znacznym spadkiem tolerancji wysiłku oraz dusznością. Uczucie kołatania serca nie zawsze występuje. W celu osiągnięcia doraźnej kontroli częstotliwości rytmu należy zastosować w pierwszej kolejności dożylnie metoprolol oraz dodatkowo w razie potrzeby digoksynę, tak aby osiągnąć spoczynkową częstość rytmu serca (HR – heart rate) <110/min.

Small 9953

Rycina 3. Redukcja dawki NOAC w zależności od funkcji nerek (modyfikacja na podstawie 7 pozycji piśmiennictwa)

U pacjentów z przetrwałym lub utrwalonym migotaniem przedsionków konieczna jest długoterminowa kontrola rytmu komór. Jako początkowy cel leczenia należy uznać HR w spoczynku <110/min. U pacjentów z frakcją wyrzutową lewej komory (LVEF – left ventricle ejection fraction) ≥40% można to osiągnąć, stosując β-adrenolityk lub niedihydropirydynowego antagonistę wapnia oraz digoksynę. W przypadku nieskuteczności monoterapii należy włączyć drugi lek. U chorych z LVEF <40% nie zaleca się stosowania diltiazemu i werapamilu. Dodatkowo u pacjentów z utrwalonym AF nie powinno się rutynowo stosować leków antyarytmicznych (np. amiodaronu) w celu kontroli częstości rytmu komór.7,14 U seniorów optymalnym połączeniem lekowym stosowanym do kontroli rytmu komór w AF będzie β-adrenolityk i digoksyna. Antagoniści wapnia z uwagi na częstość rozpowszechnienia niewydolności serca oraz gorszą tolerancję nie będą mieć szerszego zastosowania w tej grupie chorych. Leki stosowane w długoterminowej kontroli częstości rytmu komór przedstawiono w tabeli 3.

Kontrola rytmu serca

Przywracanie rytmu zatokowego u pacjentów z AF stosuje się w celu zmniejszenia objawowości. Zasadne jest wykonywanie kardiowersji farmakologicznej lub elektrycznej u pacjentów z objawami w klasie co najmniej European Heart Rhythm Association (EHRA) 2b.4 W przypadku niestabilności hemodynamicznej w przebiegu napadu AF kardiowersja elektryczna jest postępowaniem z wyboru. U pacjentów stabilnych hemodynamicznie powrót rytmu zatokowego można uzyskać przez zastosowanie leków antyarytmicznych. Wówczas wybór metody zależy od preferencji lekarza i pacjenta. Kardiowersja farmakologiczna jest skuteczna u ok. 50% pacjentów z AF o niedawnym początku, nie wymaga sedacji i pozostawania pacjenta na czczo. Kardiowersja elektryczna natomiast cechuje się większą skutecznością.

Do leków antyarytmicznych najczęściej stosowanych w celu przywrócenia rytmu zatokowego należą propafenon i amiodaron. Aby uzyskać kardiowersję farmakologiczną, w warunkach szpitalnych stosowana jest również antazolina. U pacjentów z chorobą węzła zatokowego lub dysfunkcją węzła przedsionkowo-komorowego, które można stwierdzić u osób w podeszłym wieku obciążonych strukturalną chorobą serca, po umiarowieniu AF może wystąpić bradykardia bez wydolnego rytmu zastępczego. U tych pacjentów nie powinno się stosować leków antyarytmicznych innych niż amiodaron, a w przypadku wolnego AF nie można stosować β-adrenolityków w dniu planowanej kardiowersji.4,15

U pacjentów z napadem AF trwającym >48 h kardiowersję (elektryczną lub farmakologiczną) można wykonać po przynajmniej 3 tygodniach skutecznego leczenia przeciwkrzepliwego lub po wykluczeniu skrzepliny w echokardiografii przezprzełykowej.7

Small 10216

Tabela 3. Leki stosowane w celu długotrwałej kontroli częstości rytmu komór u pacjentów z migotaniem przedsionków (na podstawie 3 pozycji piśmiennictwa)

Leki antyarytmiczne stosowane są również w celu utrzymania rytmu zatokowego. Wybór odpowiedniego leku podyktowany jest przede wszystkim bezpieczeństwem chorego. Pacjentom bez strukturalnej choroby serca z powodzeniem można podać propafenon lub sotalol, a w razie ich nieskuteczności amiodaron. U pacjentów z chorobą wieńcową, istotną wadą zastawkową lub patologicznym przerostem lewej komory nie zaleca się propafenonu. Natomiast u chorych z zaawansowaną niewydolnością serca wybór ogranicza się tylko do amiodaronu.7 W trakcie stosowania leków antyarytmicznych istotne jest częste kontrolowanie EKG, ponieważ wydłużenie odstępu QT >500 ms świadczy o podwyższonym ryzyku działań proarytmicznych. Dawkowanie leków antyarytmicznych stosowanych w celu utrzymania rytmu zatokowego po kardiowersji przedstawia się następująco:

  • propafenon – doustnie 150-300 mg 3 ×/24 h; u chorych w wieku podeszłym stosowany rzadko z uwagi na występowanie przerostu lewej komory i/lub choroby wieńcowej, które stanowią przeciwwskazanie do tej terapii
  • sotalol – doustnie 80-160 mg 2 ×/24 h; uwaga u chorych starszych z upośledzoną funkcją nerek – konieczność redukcji dawki; niezalecany u pacjentów z istotnie obniżoną LVEF
  • amiodaron – dawka wysycająca: 3 × 200 mg przez 1-2 tygodnie, następnie 2 × 200 mg przez 1-2 tygodnie, dawka podtrzymująca 200 mg raz dziennie.


U pacjentów w podeszłym wieku, w dobrym stanie biologicznym, bez innych poważnych obciążeń chorobowych możliwe jest wykonanie ablacji przezcewnikowej migotania przedsionków. Izolacja żył płucnych cechuje się większą skutecznością utrzymywania rytmu zatokowego niż leczenie farmakologiczne.16 Zawsze natomiast należy rozważyć potencjalne korzyści i powikłania. Z leczenia inwazyjnego nie odniosą korzyści zwłaszcza pacjenci z przetrwałym długotrwałym AF, chorobą strukturalną serca i zespołem kruchości.

Bradykardia

Objawowa bradykardia dotyczy często pacjentów w podeszłym wieku. Jest przyczyną utrat przytomności, w przebiegu których może dochodzić do poważnych urazów. U jej podłoża leży dysfunkcja węzła zatokowego lub węzła przedsionkowo-komorowego oraz hipotonia ortostatyczna.

W celu potwierdzenia bradykardii jako przyczyny utraty przytomności niezbędne jest udokumentowanie bradyarytmii w zapisie EKG. W trakcie diagnostyki pacjenta z podejrzeniem bradykardii konieczne jest wykonanie spoczynkowego zapisu EKG oraz badania echokardiograficznego, by ocenić funkcję mięśnia sercowego. Jeżeli bradyarytmia nie została udokumentowana, a objawy sugerują arytmiczny mechanizm utraty przytomności, konieczne jest wykonanie badania EKG metodą Holtera oraz próby wysiłkowej. Badanie elektrofizjologiczne jako metoda diagnostyczna arytmii u osób w wieku podeszłym stosowane jest rzadko. Natomiast zawsze należy wykluczyć odwracalne przyczyny omdleń, takie jak: zaburzenia metaboliczne, zatrucia (np. przedawkowanie β-adrenolityków), hipotensja, a także przyczyny niekardiologiczne, np. choroby neurologiczne.17,18

Zwłaszcza u seniorów konieczna jest dokładna diagnostyka niearytmicznych przyczyn omdleń. Z uwagi na mniejsze zdolności adaptacyjne naczyń krwionośnych u osób w podeszłym wieku hipotonia ortostatyczna jest bardzo częstym zjawiskiem. Podobnie hipotensja z powodu osłabienia działania ośrodka pragnienia w układzie nerwowym może prowadzić do odwodnienia i omdleń. Hipotensja może być też wynikiem zastosowania zbyt dużych dawek leków przeciwnadciśnieniowych. Omdlenia należy także różnicować z upadkami, które z uwagi na gorszą sprawność fizyczną zdarzają się bardzo często w tej grupie chorych. Próba ortostatyczna może mieć dużą wartość diagnostyczną u pacjentów w podeszłym wieku, natomiast masaż zatoki szyjnej z uwagi na częste występowanie miażdżycy tętnic szyjnych w tej populacji znajduje ograniczone zastosowanie. Sama miażdżyca tętnic szyjnych może być również częstą niekardiologiczną przyczyną omdleń.

Jeżeli bradykardia nie wynika z odwracalnych i możliwych do leczenia przyczyn, konieczne jest wszczepienie układu stymulującego. Główne wskazania do implantacji rozrusznika serca u pacjentów z bradykardią przedstawiono w tabeli 4.

Do góry