Faza napadowego kaszlu obejmuje 2-8 tygodni. Dominują w niej szczególnie nasilone i męczące napady kaszlu o charakterystycznej morfologii. Po głębokim wdechu u dziecka następuje długa seria 5-10 manewrów kaszlu, między którymi nie nabiera ono powietrza. Następnie wykonuje szybki i głęboki wdech z towarzyszącym piejącym świstem. Dziecko sprawia wówczas wrażenie walczącego o oddech, duszącego się, co zwykle bardzo mocno niepokoi rodziców.8 Napady kaszlu pojawiają się samoistnie lub mogą być wywołane przez drażnienie nosogardła, np. odsysaniem wydzieliny czy pobieraniem wymazu z tej okolicy. W okresie wolnym od napadów niektórzy pacjenci nadmiernie się pocą, jednak równie dobrze mogą nie występować żadne objawy choroby.

Faza zdrowienia trwa kilka tygodni lub miesięcy i charakteryzuje się stopniowym zmniejszeniem najpierw częstości, a następnie nasilenia napadów kaszlu. Należy podkreślić, że infekcja dróg oddechowych o dowolnej etiologii może w tym okresie powodować nawrót napadowego kaszlu,1 o czym należy poinformować rodziców pacjenta. Powyższa sytuacja nie może być traktowana jako nawrót krztuśca i nie stanowi wskazania do ponownej antybiotykoterapii.

Przebieg choroby u niemowląt, zwłaszcza przed 4 miesiącem życia, jest cięższy. Faza nieżytowa jest krótka lub w ogóle nie występuje, natomiast w fazie napadowego kaszlu objawem dominującym mogą być bezdechy, sinica towarzysząca spadkom saturacji podczas bezdechów,9 dławienie się, wymioty, wytrzeszcz gałek ocznych, bradykardia lub tachykardia. Napadowy kaszel może występować lub nie.8,10 Częściej rozwijają się powikłania, takie jak zapalenie płuc, nadciśnienie płucne, niewydolność oddechowa, napady drgawek, niewydolność nerek, wstrząs. Śmiertelność w tej grupie wiekowej wynosi około 1%.11 Warto zwrócić uwagę, że często wystąpienie krztuśca u niemowlęcia poprzedza kontakt z dorosłym domownikiem cierpiącym na przedłużający się kaszel.

Interesujące wnioski płyną z badania porównującego grupę niemowląt chorujących na krztusiec z niemowlętami cierpiącymi na grypę lub infekcję RSV, w którym oceniano częstość występowania poszczególnych objawów.12 W grupie z potwierdzoną infekcją B. pertussis wykazano częstsze występowanie napadowego kaszlu (90 vs 5%), sinicy (65 vs 10%), wymiotów po kaszlu (40 vs 20%), bezdechów lub napadów drgawek (25 vs 5%), rzadziej natomiast występowała gorączka (20 vs 50%). Rozpoznanie krztuśca wiązało się z wyższą leukocytozą (średnio WBC 20,7 vs 9,9 tys./µl) i bezwzględną liczbą limfocytów (13,3 vs 4,9 tys./µl).

U nastolatków i dorosłych choroba często przebiega łagodniej, ale i nietypowo, co może znacznie opóźniać ustalenie rozpoznania. Najczęstszymi objawami krztuśca w tej grupie wiekowej są napadowy kaszel (70-99%), duszność po napadzie kaszlu (87%), piejący wdech (8-82%), wymioty po kaszlu (17-65%).13,14 Od 21 do 86% dorosłych cierpi na klasyczny zespół objawów krztuśca (napadowy kaszel, „pianie” na wdechu, wymioty po kaszlu).15

Wartość diagnostyczną poszczególnych objawów krztuśca u nastolatków i dorosłych oceniono między innymi w grupie 180 pacjentów z rozpoznaniem krztuśca potwierdzonym metodą PCR, hodowlą bakterii lub badaniami serologicznymi.13 Wykazano, że najbardziej charakterystycznymi objawami krztuśca (czułość 72%, swoistość 70%) są wymioty po kaszlu i/lub uczucie ucisku, „guli” w gardle (gagging) przy prawidłowym wyniku badania stężenia tlenku azotu w powietrzu wydychanym. Napadowy kaszel występował u 90% osób chorujących na krztusiec, swoistość objawów była jednak mała – tylko u 25% osób z napadowym kaszlem rozpoznano krztusiec.

Do najczęstszych powikłań krztuśca należy zapalenie płuc, które występuje u około 18% pacjentów.16 Może ono być pierwotnie wywołane B. pertussis – wówczas jest związane z bardzo wysoką leukocytozą – lub być spowodowane nadkażeniem innym patogenem. Ponadto innymi częstymi powikłaniami są bezdechy (zwykle u dzieci poniżej 6 miesiąca życia), utrata masy ciała (w następstwie trudności w przyjmowaniu pokarmu i wymiotów), odma opłucnowa, złamania żeber, napady drgawkowe i encefalopatia, krwawienie dospojówkowe lub wewnątrzczaszkowe, wypadnięcie odbytnicy, nietrzymanie moczu.

Wyniki badań dodatkowych

U ponad 70% pacjentów z potwierdzoną infekcją B. pertussis występuje leukocytoza z przewagą limfocytów. Stężenie leukocytów przekraczające 60 tys./µl wiąże się z ciężkim przebiegiem choroby.17

Obraz zdjęcia radiologicznego klatki piersiowej w chorobie o niepowikłanym przebiegu może być prawidłowy lub wykazywać wzmożony rysunek oskrzelowy, rozsiane zagęszczenia śródmiąższowe, zagęszczenia pęcherzykowe, cechy nadmiernego upowietrznienia płuc czy niedodmy.18,19 Od lat w przebiegu krztuśca obserwuje się tendencję do zmniejszenia częstości występowania i nasilenia zmian radiologicznych w płucach.17,20

Diagnostyka laboratoryjna krztuśca

Obecnie dysponujemy trzema głównymi metodami diagnostyki krztuśca: hodowlą, metodą PCR i badaniami serologicznymi. Różnią się one czułością i swoistością oraz możliwością zastosowania w różnych sytuacjach klinicznych (ryc. 1).21,22

Izolacja Bordetella pertussis z wymazu z nosogardła wymaga zastosowania specjalnego podłoża i jest możliwa praktycznie jedynie przez pierwsze dwa tygodnie trwania objawów, przy czym antybiotykoterapia dodatkowo skraca ten okres. Jej wadą jest niska czułość (12-60%) i długi czas oczekiwania na wynik (7-10 dni). Do zalet należy natomiast swoistość sięgająca 100% i możliwość wykonania antybiogramu.

Technika PCR umożliwia wykrycie DNA Bordetella pertussis, nie wymaga więc obecności żywych bakterii, przez co badanie może być miarodajne do 4 tygodnia trwania objawów i jest mniej wrażliwe na antybiotykoterapię. Kolejne zalety to dość wysoka czułość (70-99%) i krótki czas oczekiwania na wynik. Wadą jest możliwość otrzymania wyników fałszywie dodatnich.

Badania serologiczne polegają na oznaczaniu IgA, IgM i IgG przeciw wielu różnym antygenom pałeczki krztuśca. Niestety ocena wiarygodności tej metody diagnostycznej stwarza wiele problemów z powodu braku standaryzacji wykonywanych oznaczeń. W poszczególnych laboratoriach wykorzystywane są różne metody o odmiennej czułości i swoistości, stosujące różne antygeny B. pertussis, ponadto inne wartości pomiarów przyjmowane są za normę, stosowane są odmienne parametry walidacji. W 2013 r. oszacowano, że większość lub nawet wszystkie oznaczenia wykonane w Polsce są niewiarygodne z powodu braku walidacji stosowanych testów.23 W 2012 r. European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) opublikowało wytyczne porządkujące zasady diagnostyki serologicznej krztuśca.21 ECDC zaleca, aby stosowane testy i odczynniki posiadały właściwą akredytację. Diagnostyka krztuśca metodą ELISA powinna obejmować jedynie oznaczenie stężenia IgG, i to wyłącznie przeciwko toksynie krztuścowej. Badanie stężenia IgA ma charakter tylko pomocniczy w przypadku otrzymania niepewnego lub niemiarodajnego wyniku stężenia IgG i braku możliwości pobrania drugiej próbki surowicy. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że wartość stężenia IgG uznana za dodatnią (cut-off – punkt odcięcia) zależy od zastosowanego u danej osoby schematu szczepień i rodzaju szczepionki, czasu, który upłynął od ostatniego szczepienia, i stopnia zakażenia populacji B. pertussis. Wartość graniczna IgG musi być zatem oceniana empirycznie dla danej populacji, natomiast wyniki uzyskane na podstawie badań w innej zbiorowości są zupełnie nieprzydatne.

Należy pamiętać, że metody serologiczne nie mają zastosowania u noworodków i niemowląt z powodu możliwości posiadania przeciwciał odmatczynych oraz słabej odpowiedzi immunologicznej na drobnoustrój. Wiek pacjenta, u którego diagnostykę serologiczną można już uznać za wiarygodną, należy ustalić empirycznie dla danej populacji. Niektórzy autorzy sugerują,17 że badania serologiczne (IgG przeciw toksynie krztuścowej) można wykonywać u dzieci powyżej 4 miesiąca życia (niskie stężenie ewentualnych przeciwciał odmatczynych) oraz nieszczepionych w ciągu ostatnich 12 miesięcy (mały wpływ odporności poszczepiennej na wynik badania), o ile laboratorium dysponuje rzetelnie ustaloną wartością graniczną oznaczeń (punktem odcięcia) dla danej populacji.

Mimo licznych ograniczeń badania serologiczne są niezastąpione u pacjentów w późniejszym okresie choroby, po 4 tygodniach od początku objawów. Wówczas wykazanie zakażenia innymi metodami diagnostycznymi jest już niemożliwe.

Kiedy rozpoznać krztusiec?

Z powodu potencjalnie ciężkiego przebiegu choroby krztusiec należy rozpoznawać na podstawie objawów klinicznych i włączać leczenie, nie czekając na potwierdzenie rozpoznania badaniami laboratoryjnymi. U najmłodszych dzieci – z uwagi na szczególne narażenie na ciężki przebieg choroby – podejrzenie infekcji B. pertussis (nawet przy braku spełnienia kryteriów rozpoznania klinicznego) powinno wiązać się z natychmiastowym leczeniem.

Kliniczne rozpoznanie krztuśca według Centers for Disease Control and Prevention (CDC) można ustalić u pacjenta spełniającego oba poniższe kryteria:22

Do góry