Wybrane zagadnienia zaburzeń kwasowo-zasadowych w chirurgii

dr n. med. Piotr Smuszkiewicz

Adres do korespondencji:

dr n. med. Piotr Smuszkiewicz

Oddział Kliniczny Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Leczenia Bólu,

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego,

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań

e-mail: piotr.smuszkiewicz@icloud.com

 • Omówienie trzech systemów diagnostycznych zaburzeń kwasowo-zasadowych (metody fizykochemicznej Stewarta oraz systemów opartych na wartości luki anionowej i pomiarze nadmiaru/niedoboru zasad)
 • Wpływ dysfunkcji nerek i przewodu pokarmowego na rozwój zaburzeń kwasowo-zasadowych
 • Ocena i interpretacja badań gazometrycznych u pacjentów chirurgicznych w praktyce


Nieprawidłowości w zakresie równowagi kwasowo-zasadowej (RKZ) stanowią częsty problem u chorych hospitalizowanych na oddziale chirurgicznym. Są markerem toczących się zmian chorobowych oraz zaburzeń metabolicznych i nierzadko przesądzają o niepomyślnym rokowaniu. Szczególnie niebezpieczne są sytuacje szybko rozwijających się ekstremalnych odchyleń w zakresie pH (pH <7 lub pH >7,7). Tak poważne nieprawidłowości mogą być przyczyną dysfunkcji wielonarządowej. U chorych chirurgicznych zaburzenia kwasowo-zasadowe (ZKZ) mogą rozwinąć się na każdym etapie leczenia: począwszy od karencji żywieniowej przed inwazyjnymi procedurami aż do okresu pooperacyjnego po radykalnym leczeniu zabiegowym, często ingerującym w funkcjonowanie narządów regulujących RKZ.

Ze względu na rozległość tematu w niniejszym artykule przedstawię zagadnienia dotyczące komponenty metabolicznej ZKZ.

Metody interpretacji zaburzeń kwasowo-zasadowych

W warunkach klinicznych, przy łóżku chorego, stosuje się uproszczone metody interpretacyjne. Zwykle wykorzystywane są trzy systemy diagnostyczne:

 • oparty na fizykochemicznej metodzie Stewarta
 • oparty na wartości luki anionowej (AG – anion gap)
 • oparty na wartości nadmiaru/niedoboru zasad (BE – base excess).

Aby poprawić skuteczność interpretacji parametrów otrzymanych w badaniu gazometrycznym krwi, w diagnostyce ZKZ wykorzystuje się wszystkie wyżej wymienione metody. Nowoczesne aparaty do wykonywania badań gazometrycznych krwi wykonują pomiary w zakresie kilkunastu parametrów, jednak wiele z nich nie wykazuje istotnej przydatności w ocenie zaburzeń metabolicznych.

Metoda Stewarta

W fizykochemicznej metodzie Stewarta1,2 RKZ jest fizycznie określona przez trzy zmienne niezależne, takie jak:

 • różnica stężeń silnych jonów (SID – strong ion difference) – różnica między kationami a anionami
 • całkowite stężenie słabych kwasów (Atot – total weak acids) – głównie albumin i fosforanów
 • prężność dwutlenku węgla (pCO2) – odpowiada za komponentę oddechową ZKZ.

Model ten zakłada, że jony wodorowe H+ powstają z dysocjacji wody, która jest ich nieograniczonym źródłem: H2O = H+ + OH, a dysocjacja wody z kolei uzależniona jest od zmiany wartości którejkolwiek z wyżej wymienionych zmiennych niezależnych.

Wyłącznie zmiana wartości w zakresie zmiennych niezależnych (jednej lub kilku) – czyli SID i/lub Atot, i/lub pCO2 – spowoduje zmianę wartości pH i rozwój ZKZ. Należy zaznaczyć, że stężenia jonów H+ i wodorowęglanowych HCO3całkowicie zależą od wyżej wymienionych zmiennych niezależnych. Tak więc dysocjacja wody, a tym samym stężenie H+ i zmiana pH są wtórne i zależą od SID lub Atot bądź pCO2.

Kluczową niezależną zmienną jest wartość SID, definiowana jako różnica między silnymi, tzn. w pełni zdysocjowanymi, kationami (Na+, K+, Mg+2, Ca+2) a silnymi anionami (Cl, mleczany). Dla uproszczenia, w warunkach klinicznych wykorzystuje się różnicę tylko między sodem a chlorem, a pomija w obliczeniu inne silne jony, tak więc:

SID = Na+ – Cl

Prawidłowa wartość SID wynosi 38-40 mEq/l.

SID wywiera bardzo silny wpływ na dysocjację wody i tym samym na stężenie jonów H+. Zależność ta jest następująca: spadek wartości SID (zmniejszenie stężenia Na+ i/lub zwiększenie stężenia Cl) generuje elektrochemiczną siłę, która zwiększa stężenie jonów H+ i powoduje kwasicę metaboliczną – przykładem klinicznym może być zwiększenie stężenia chloru, np. po podaniu dużej objętości roztworu NaCl rozwija się kwasica hiperchloremiczna (roztwór 0,9% NaCl zawiera równe ilości Na+ i Cl [po 154 mmol/l], tak więc po przetoczeniu wzrost stężenia Cl w surowicy będzie nieproporcjonalnie bardziej nasilony niż Na+); i odwrotna sytuacja, gdy wzrost wartości SID wywiera działanie alkalizujące – przykładem może być nadmierna utrata chloru (w stosunku do Na+), np. wskutek wymiotów (zasadowica hipochloremiczna), lub hipernatremia przy znacznym odwodnieniu lub podaży roztworu NaHCO3.

Small 1110

Tabela 1. Wzajemne relacje zmiennych niezależnych i zaburzenia kwasowo-zasadowe

Drugą zmienną niezależną odpowiedzialną za komponent metaboliczny RKZ są słabe kwasy (Atot), głównie albuminy i fosforany. W przeciwieństwie do SID zwiększenie stężenia Atot powoduje kwasicę, np. hiperfosfatemia w niewydolności nerek jest współodpowiedzialna za kwasicę metaboliczną. Z kolei zmniejszenie stężenia albumin (spadek wartości Atot) wywołuje zasadowicę hipoalbuminową (chorzy w ciężkim stanie, często wyniszczeni, niedożywieni, długo przebywający w szpitalu). Należy mieć na uwadze to, że poszczególne składowe zmiennych niezależnych mogą się na siebie nakładać i wywoływać mieszane ZKZ, np. utrata HCl spowodowana wysoką niedrożnością i nadmiernym odciąganiem zawartości żołądka (zasadowica hipochloremiczna) może współistnieć z niedożywieniem, konsekwencją czego będzie zwiększenie stężenia ciał ketonowych (kwasica ketonowa). Wzajemne relacje zmiennych niezależnych i ZKZ przedstawiono w tabeli 1.

Zmniejszenie SID, a tym samym rozwój kwasicy metabolicznej, występuje również w przypadku pojawienia się organicznych i nieorganicznych anionów, tzw. niezidentyfikowanych (XA), których większość nie jest mierzona w trakcie rutynowych badań biochemicznych krwi (jednak coraz częściej identyfikowanych), a które mają swoje źródło w różnych stanach chorobowych, m.in.:

 • mleczany – we wstrząsie różnego pochodzenia, gdy rozwija się stan dysoksji
 • ciała ketonowe (β-hydroksymaślan, acetooctan) w cukrzycowej kwasicy ketonowej czy przy nadmiernym głodzeniu się
 • mrówczany, szczawiany, salicylany – w przypadkach toksykologicznych
 • hipurany, siarczany – w niewydolności nerek
 • moczany, aminokwasy – stany kataboliczne.
Do góry