Czynność tarczycy istotna u chorych z niewydolnością serca

• zbiorcza analiza danych z 6 badań kohortowych • n=25 390

Gencer B, Collet TH, Virgini V, et al. Subclinical Thyroid Dysfunction and the Risk of Heart Failure Events. An Individual Participant Data Analysis From 6 Prospective Cohorts. Circulation 2012;126:1040-9.

Zarówno niskie, jak i wysokie wartości TSH (zwłaszcza ≥10 i <0,10 mj.m./l) wiążą się ze zwiększonym ryzykiem incydentów niewydolności serca.

 

Badanie RESET (Randomized Evaluation of Sirolimus-Eluting Versus Everolimus-Eluting Stent Trial): wyniki po roku obserwacji

• otwarte badanie randomizowane • n=3197

Kimura T, Morimoto T, Natsuaki M. Comparison of Everolimus-Eluting and Sirolimus-Eluting Coronary Stents. 1-Year Outcomes from the Randomized Evaluation of Sirolimus-Eluting Versus Everolimus-Eluting Stent Trial (RESET). Circulation 2012;126:1225-36.

Nie stwierdzono różnic klinicznych ani angiograficznych w rezultatach implantacji między stentami uwalniającymi syrolimus a uwalniającymi ewerolimus u osób ze stabilną chorobą wieńcową i stosunkowo łatwymi do stentowania tętnicami wieńcowymi. W obu przypadkach stwierdzono małą częstość konieczności rewaskularyzacji naczynia docelowego i bardzo niską częstość zakrzepicy w stencie.

Potrójna terapia przeciwzakrzepowa: uwaga na ryzyko krwawienia

• retrospektywna analiza narodowych rejestrów • n=11 480

Lamberts M, Olesen JB, Ruwald MH. Bleeding After Initiation of Multiple Antithrombotic Drugs, Including Triple Therapy, in Atrial Fibrillation Patients Following Myocardial Infarction and Coronary Intervention. A Nationwide Cohort Study. Circulation 2012;126:1185-93.

U osób z migotaniem przedsionków po zawale mięśnia sercowego lub przezskórnej interwencji wieńcowej wraz z rozpoczęciem potrójnej terapii przeciwzakrzepowej (antagonista witaminy K, klopidogrel, kwas acetylosalicylowy) wyraźnie rośnie ryzyko krwawienia w stosunku do terapii dwoma lekami (bez klopidogrelu), zarówno w ciągu pierwszych 90 dni, jak i roku. Wskazuje to na konieczność uważnej oceny ryzyka przed wdrożeniem potrójnej terapii.

 

 

Badanie PRAGUE-12: ablacja chirurgiczna w trakcie operacji kardiochirurgicznej

• badanie randomizowane z grupą kontrolną • n=224

Budera P, Straka Z, Osmancik P. Comparison of cardiac surgery with left atrial surgical ablation vs. cardiac surgery without atrial ablation in patients with coronary and/or valvular heart disease plus atrial fibrillation: final results of the PRAGUE-12 randomized multicentre study. Eur Heart J (2012); doi:10.1093/eurheartj/ehs290.

Ablacja chirurgiczna wykonana w trakcie operacji kardiochirurgicznej u pacjentów z wadą zastawkową lub chorobą wieńcową i towarzyszącym migotaniem przedsionków poprawia wyniki w zakresie uzyskiwania rytmu zatokowego, choć po roku wciąż nie przekłada się na poprawę rezultatów klinicznych.

Do góry