Standardowe postępowanie. Splenektomia: chirurgiczne usunięcie śledziony w trakcie tradycyjnej operacji38,39 lub metodą laparoskopową.40 Embolizacja śledziony: selektywne zacewnikowanie tętnicy śledzionowej wykonywane z dostępu przez tętnicę udową i połączone z wlewem cząsteczek, powtarzanym aż do uzyskania 50% zmniejszenia przepływu krwi przez śledzionę.41

Przeciwwskazania. Niewydolność wątroby w stopniu B i C wg klasyfikacji Child-Pugh.

Powikłania. Ropień lub zakrzepica śledziony, zakrzepica żyły wrotnej lub żyły krezkowej, zakażenia, krwawienie, przejściowe wodobrzusze, zgon.

Uwagi szczególne. Zabieg powinien być rozważany w wybranych przypadkach ciężkiej trombocytopenii, w których nie ma możliwości przeszczepienia wątroby. Wymaga dobrze zachowanej czynności wątroby (w stopniu A lub B wg klasyfikacji Child-Pugh).2 Splenektomia jest zabiegiem wysokiego ryzyka u pacjentów z marskością. Wprawdzie jest opisywana w piśmiennictwie, ale rozważając jej wykonanie, należy zachować szczególną ostrożność.

Koszt. Wysoki.