C. Sztywność poranna trwająca >1 h

D. Depresja lub utrata masy ciała

E. Szybka poprawa po zastosowaniu glikokortykosteroidów


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. ABCDE, 2. BCD, 3. ABCE, 4. ABE, 5. CDE


Polimialgia reumatyczna jest chorobą występującą u osób starszych. Charakteryzuje się bólem i sztywnością mięśni w obrębie szyi, obręczy barkowej lub biodrowej, znacznym wzrostem OB i nieswoistymi objawami ogólnymi. Do kryteriów Birda rozpoznania tej choroby zaliczamy: wiek >65 r.ż., OB >40 mm po 1 h, bolesność obu barków, sztywność poranną trwającą >1 h, początek choroby przed <2 tygodniami i depresję lub utratę masy ciała. Do rozpoznania choroby muszą być spełnione ≥3 kryteria. Wiek >50 r.ż. i szybka poprawa po zastosowaniu glikokortykosteroidów należą do kryteriów Healeya rozpoznania polimialgii reumatycznej. Czułość kryteriów Birda jest jednak większa i wynosi ponad 90%, a przy spełnionym dodatkowym kryterium szybkiej poprawy po zastosowaniu glikokortykosteroidów (prednizon 15-20 mg/24h p.o. lub inny lek z tej grupy w równoważnej dawce) – prawie 100%.


Konsultacja: dr hab. med. Mariusz Puszczewicz

4. Które z głównych czynników ryzyka chorób sercowo-naczyniowych nie zostały uwzględnione w tablicach SCORE?

A. Palenie tytoniu

B. Cukrzyca

C. Podwyższone ciśnienie tętnicze

D. Stężenie cholesterolu HDL

E. Zaawansowany wiek


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. AB, 2. AC, 3. ABCD, 4. BD, 5. CDE


System SCORE (Systematic Coronary Risk Evaluation) został opracowany w 2003 r. na podstawie analizy związku pomiędzy występowaniem głównych czynników ryzyka a umieralnością z przyczyn sercowo-naczyniowych w 12 zróżnicowanych pod względem ryzyka sercowo-naczyniowego populacjach europejskich. Ocena częstości zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych, standaryzowana względem rozpowszechnienia czynników ryzyka w kohortach projektu SCORE, dała podstawę do utworzenia drukowanych i kolorowych tablic SCORE w dwóch wersjach – dla krajów o dużym i małym ryzyku sercowo-naczyniowym. Tablice te szacują ogólne ryzyko zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych w ciągu kolejnych 10 lat na podstawie pięciu głównych czynników ryzyka, do których należą: płeć, wiek, palenie tytoniu, skurczowe ciśnienie tętnicze i całkowite stężenie cholesterolu. W tablicach SCORE nie uwzględniono cukrzycy oraz stężenia cholesterolu HDL jako odrębnego parametru.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Waldemar Banasiak

5. Jaki odsetek szczepów Helicobacter pylori w Polsce wykazuje oporność na metronidazol?

1. 15%

2. 28%

Do góry