E. Zespół Churga i Strauss


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. BCD, 2. ABCD, 3. AE, 4. CDE, 5. ABCDE


Powstanie ziarniniaków w płucach jest wynikiem miejscowej reakcji miąższu płuc na trudny do degradacji antygen. Wyróżnia się dwie postaci ziarniniaków: zapalne i gruźliczopodobne, zwane również sarkoidalnymi. Ziarniniaki zapalne są zbudowane z granulocytów obojętnochłonnych i kwasochłonnych, otoczonych komórkami olbrzymimi, makrofagami i fibroblastami. Ziarniniaki sarkoidalne, które mogą ulegać włóknieniu i martwicy, występują jako dobrze uformowane guzki lub są zbudowane z luźno leżących skupisk makrofagów, komórek nabłonkowatych, limfocytów i komórek olbrzymich. Powstanie ziarniniaków gruźliczopodobnych w płucach powodują: sarkoidoza, gruźlica, pylice i grzybice płuc, mykobakteriozy, alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, reakcja na ciało obce, odczyn sarkoidalny w nowotworach, choroby limfoproliferacyjne i hipergammaglobulinemie. Natomiast ziarniniaki zapalne powstają w przebiegu ziarniniakowatości Wegenera i w zespole Churga i Strauss.


Konsultacja: dr hab. med. Adam Antczak

8. Do charakterystycznych cech ostrej białaczki mielomonocytowej (M4) i monocytowej (M5) nie należy:

1. Hepatosplenomegalia

2. Skłonność do występowania nacieków pozaszpikowych w dziąsłach

3. Hipokaliemia

4. Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego

5. Dodatnia reakcja na nieswoiste esterazy


Ostra białaczka mielomonocytowa (M4) i monocytowa (M5) wyróżnia się spośród innych ostrych białaczek szpikowych skłonnością do występowania nacieków pozaszpikowych w dziąsłach, przewodzie pokarmowym, skórze, ośrodkowym układzie nerwowym i narządach wewnętrznych. Izolowaną postać tych białaczek określa się nazwą granulocytic sarcoma lub chloroma (zieleniak). Również hepatosplenomegalia i hipokaliemia, która prawdopodobnie wynika z utraty potasu do światła jelita, są cechami charakterystycznymi białaczek wywodzących się z monocytów i monoblastów. Nacieki białaczkowe w przewodzie pokarmowym mogą powodować niedrożność. Rozpoznanie choroby ułatwia badanie cytochemiczne z dodatnią reakcją na nieswoiste esterazy oraz obecność antygenów CD14 i CD64. Ponadto w postaci M5 często stwierdza się translokację t(9;14), inne translokacje lub delecję del(11)(q23). Zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego jest cechą charakterystyczną ostrej białaczki promielocytowej (M3).


Konsultacja: prof. dr hab. med. Anna Dmoszyńska

9. Które z poniższych leków nie wpływają na wyniki oznaczeń hormonalnych i mogą być stosowane w okresie wykonywania badań biochemicznych w kierunku hiperaldosteronizmu pierwotnego?

A. Werapamil o powolnym uwalnianiu

B. Doksazosyna

C. Metyldopa

D. Klonidyna

E. Spironolakton


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

Do góry