3. 46%

4. 63%

5. 79%


Oporność Helicobacter pylori na leki stosowane w terapii eradykacyjnej jest jednym z głównych czynników zmniejszających skuteczność takiego leczenia. W ostatnich latach przeprowadzono w Polsce wieloośrodkowe badania kliniczne oceniające wrażliwość szczepów Helicobacter pylori na leki stosowane w eradykacji. Wyniki tych badań wskazują na wysoką oporność bakterii na klarytromycynę i metronidazol oraz pełną wrażliwość na amoksycylinę, tetracyklinę i cyprofloksacynę. Według Ustaleń Grupy Roboczej Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii dotyczących postępowania w zakażeniu Helicobacter pylori (consensus 2008, Gastroenterologia Polska 2008;15(5):323-331) 46% szczepów Helicobacter pylori jest niewrażliwych na metronidazol, natomiast oporność pierwotna (u pacjenta nieleczonego) i wtórna (u pacjenta leczonego) wynoszą odpowiednio 41% i 68%. Łączna oporność na klarytromycynę wynosi 28%, natomiast pierwotna i wtórna – odpowiednio 22% i 54%. W przeciwieństwie do metronidazolu oporność na klarytromycynę jest istotnie zróżnicowana w zależności od regionu kraju (0-33%) i jest niższa wśród szczepów izolowanych od dorosłych (15%) niż wśród szczepów pobranych od dzieci (28%). Szacuje się, że aż 20% szczepów Helicobacter pylori w Polsce wykazuje równoczesną oporność na klarytromycynę i metronidazol.


Konsultacja: prof. dr hab. med. Jarosław Reguła

6. Przyczynami zwiększonego stężenia kwasu moczowego w surowicy mogą być:

A. Niedoczynność tarczycy

B. Akromegalia

C. Zatrucie tlenkiem węgla

D. Ciąża

E. Zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny


Wybierz zestaw prawidłowych odpowiedzi:

1. BCD, 2. AC, 3. ABCDE, 4. BE, 5. CDE


Do przyczyn hiperurykemii, czyli zwiększonego stężenia kwasu moczowego w surowicy, zaliczamy: nadmierne wytwarzanie kwasu moczowego w ustroju (np. w dnie pierwotnej), zwiększone spożycie pokarmów bogatych w puryny, uwalnianie dużych ilości kwasu moczowego w wyniku rozpadu tkanek (np. w zespole ostrej lizy nowotworu po chemioterapii) i upośledzone wydalanie kwasu moczowego przez nerki, np. w przebiegu ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, niedoczynności tarczycy, leczenia diuretykami oraz zatrucia tlenkiem węgla lub związkami ołowiu. Przyczynami zmniejszonego stężenia kwasu moczowego w surowicy (hipourykemii) mogą być: ciąża, akromegalia, wrodzony niedobór oksydazy ksantynowej, zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny (SIADH), tubulopatie oraz przyjmowanie leków urykozurycznych (np. probenecydu) lub inhibitora oksydazy ksantynowej (np. allopurynolu).


Konsultacja: prof. dr hab. med. Andrzej Więcek

7. Które z poniższych jednostek chorobowych powodują powstanie ziarniniaków sarkoidalnych w płucach?

A. Ziarniniakowatość Wegenera

B. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych

C. Pylice płuc

D. Hipergammaglobulinemie

Do góry