Podsumowanie

Hiponatremia obserwowana dosyć często w codziennej praktyce lekarskiej, chociaż jest zaburzeniem elektrolitowym, dotyczy zaburzeń wodnych. Hiponatremia wymaga właściwej diagnostyki, a czasami również celowanego leczenia, w którym może mieć zastosowanie podaż dożylna roztworów NaCl. Akronim OCENA Na powinien chociaż częściowo ułatwić to zadanie:

O jak objawy (ciężkie lub średnie)

C jak czas (<48 h)

E jak efektywna osmolalność osocza (>285 mOsm/kg)

N jak niska wolemia (hipowolemia)


A jak aktywność wazopresyny (z szacowaną osmolalnością moczu <100 mOsm/kg)

Na jak stężenie sodu w moczu (≤30 mmol/l).

Do góry