• infiltruje ściany pęcherzyka z zatarciem ich zewnętrznego zarysu i przejściem na otaczające struktury.


Mogą być również widoczne przerzuty w wątrobie, nieprawidłowe węzły chłonne, odcinkowo poszerzone drogi żółciowe, wodobrzusze. W różnicowaniu należy uwzględnić:

• powikłania zapalenia pęcherzyka

• naciekanie pęcherzyka z zewnątrz przez inne nowotwory

• rzadkie przerzuty do pęcherzyka np. raka piersi, raka nerki, czerniaka.


W przypadku podejrzenia raka pęcherzyka żółciowego w USG przeprowadza się dalszą dokładniejszą diagnostykę obrazową – największe znaczenie mają TK oraz rezonans magnetyczny. Jeśli zmiana jest resekcyjna, należy skierować chorego na operację, zaś przed paliatywnym leczeniem onkologicznym optymalne pozostaje wykonanie biopsji.

Drogi żółciowe

Zmiany ogniskowe w wątrobie wywodzące się z dróg żółciowych oraz odcinkowe lub uogólnione poszerzenie dróg wewnątrzwątrobowych albo zewnątrzwątrobowych to najczęstsze patologie dróg żółciowych.

Stwierdzenie w ultrasonografii poszerzonych dróg żółciowych zwykle jest pierwszym krokiem diagnostycznym różnicującym rodzaj żółtaczki (lub cholestazy laboratoryjnej) i wymaga dalszych badań obrazowych, np. tomografii, rezonansu magnetycznego z oceną dróg żółciowych lub endosonografii, w celu pewnego ustalenia charakteru obturacji i często stopnia zaawansowania choroby. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna jest zabiegiem inwazyjnym i powinna być przeprowadzana wyłącznie jako procedura terapeutyczna, np. w celu założenia protezy do dróg żółciowych. Przyczyny poszerzenia dróg żółciowych zostały wymienione w tabeli 5. Drogi żółciowe poszerzają się obwodowo od miejsca przeszkody w odpływie żółci, zaś jeśli zajęty jest dystalny odcinek dróg żółciowych zewnątrzwątrobowych, może się również powiększyć pęcherzyk żółciowy.

Small 13492

Tabela 5. Przyczyny poszerzenia dróg żółciowych

Nowotwory dróg żółciowych zostały częściowo omówione we fragmencie poświęconym zmianom ogniskowym w wątrobie. Najczęstszym rodzajem jest rak dróg żółciowych (CCC – cholangiocarcinoma). Morfologicznie wyróżnia się cztery typy:

• tworzący lite zmiany ogniskowe

• szerzący się okołoprzewodowo

• polipowaty wewnątrzprzewodowy

• typ mieszany.


Nowotwory mogą wywodzić się z dróg żółciowych zarówno wewnątrz-, jak i zewnątrzwątrobowych.

Naciek nowotworowy obejmujący wnękę wątroby określa się jako guz Klatskina. Ultrasonograficznie często są to nowotwory trudne do diagnostyki, widoczne może być jedynie odcinkowe poszerzenie dróg żółciowych, a zmiany mogą mieć różną echogeniczność. Dlatego przy podejrzeniu guza dróg żółciowych poza ultrasonograficzną konieczna jest dalsza diagnostyka, zwłaszcza przydatny może się okazać rezonans magnetyczny z możliwością obrazowania dróg żółciowych oraz endosonografia, która umożliwia jednoczesne pobranie materiału do badania mikroskopowego.