13) pielęgnację i leczenie zmian w jamie ustnej

14) zakładanie sondy dożołądkowej

15) pielęgnację i leczenie zmian gastrostomii

16) żywienie dożołądkowe przez sondę lub gastrostomię

17) wykonywanie enemy

18) cewnikowanie i płukanie pęcherza moczowego

19) leczenie odleżyn

20) fizykoterapię oddechową

W PDOP nie stosuje się procedur terapeutycznych mających na celu przedłużanie życia dziecka:

1) resuscytacji krążeniowo-oddechowej

2) nawadniania dożylnego

3) żywienia dożylnego

4) przetaczania preparatów krwi

5) przetaczania mannitolu

6) wentylacji respiratorem

7) dożylnego lub domięśniowego podawania antybiotyków

8) chemioterapii

W uzasadnionych wypadkach dziecko może być skierowane przez lekarza hospicjum domowego na leczenie szpitalne. Konieczność leczenia szpitalnego lekarz hospicjum uzasadnia w skierowaniu i w dokumentacji chorego.

Hospicjum domowe realizuje program wsparcia w żałobie dla rodzin zmarłych dzieci w formie grup wsparcia dla rodziców i rodzeństwa. Spotkania dla rodzin w żałobie powinny odbywać się nie rzadziej niż raz w miesiącu.

Do góry