Dostępność świadczeń

Polska jest prawdopodobnie krajem, który ma najlepiej rozwinięty system PDOP. Rejony hospicjów domowych obejmują teren zamieszkały przez ok. 90% populacji (ryc. 1 i 2, tab. 1).

Dostępność do świadczeń, mierzona wskaźnikiem określającym roczną liczbę chorych dzieci na milion mieszkańców, jest zróżnicowana w poszczególnych województwach. W 2010 roku wskaźnik ten był najwyższy w województwie małopolskim, a najniższy w województwie lubuskim (tab. 1).

Co roku zwiększa się stopniowo liczba dzieci leczonych przez hospicja domowe (ryc. 3). Przyczyny tego zjawiska są złożone. Chore dzieci kierowane są do hospicjów przez lekarzy, dlatego też należy – jako pierwszą przyczynę – brać pod uwagę stopniową zmianę poglądów tego środowiska, polegającą na dostrzeganiu zalet domowej opieki paliatywnej. Decyzje o wyborze opieki paliatywnej w wielu przypadkach oznaczają rezygnację z metod przedłużających życie chorego, dlatego można przypuszczać, że mamy również do czynienia z ewolucją postaw środowiska medycznego, polegającą na rezygnacji z uporczywej terapii. Potwierdzeniem tej tezy jest wydanie w 2011 roku przez Polskie Towarzystwo Pediatryczne wytycznych dla lekarzy na ten temat.

Drugim czynnikiem, obok ewolucji postaw etycznych lekarzy, który przyczynia się do wzrostu liczby chorych kierowanych do hospicjum, jest ciągły rozwój już istniejących i powstawanie nowych. Głównym czynnikiem utrudniającym ten proces jest brak lekarzy pediatrów na rynku pracy, którzy chcieliby pracować w hospicjach.

Trzecią przyczyną ww. trendu jest niewątpliwie bardzo silne poparcie społeczne dla hospicjów domowych dla dzieci, które wyraża się między innymi wartością sum przekazywanych w ramach 1% podatku dla organizacji pożytku publicznego.

Analiza rozpoznań dzieci leczonych przez hospicja domowe wskazuje, że najliczniejszą grupę stanowią dzieci z chorobami układu nerwowego. Dzieci z nowotworami stanowiły w 2010 roku zaledwie 14% wszystkich chorych. Widoczny jest wzrost liczby dzieci z wadami rozwojowymi, co jest wynikiem rozwijającej się współpracy hospicjów z neonatologami i ośrodkami diagnostyki prenatalnej (ryc. 4).

Small 23156

Dodatkowe informacje

Lista lekarzy i hospicjów jest dostępna na stronie: http://www.hospicjum.waw.pl/hospicjum-domowe/hospicja -domowe-dla-dzieci-w-polsce.

Wypożyczalnia sprzętu dla dzieci przebywających w domu: http://www.hospicjum.waw.pl/wypozyczalnia-sprzetu/rodzaj-sprzetu.

Hospicjum perinatalne: http://www.usgecho4d.pl/ bezplatna-pomoc-psychologiczna.html.

Do góry