U chorych leczonych na oddziale intensywnej terapii rozedma może się rozwinąć w przebiegu niewydolności wielonarządowej i wstrząsu. Chorzy ci często: pozostają w znieczuleniu ogólnym, są wentylowani mechanicznie, otrzymują leki działające immunosupresyjnie, są zagrożeni przedziurawieniem ostrego wrzodu trawiennego.

Objawy zapalenia otrzewnej mogą być u nich minimalne lub całkiem niedostrzegalne z powodu osłabienia odporności i znieczulenia.

Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy pojawienie się gazu w jamie otrzewnej jest skutkiem wentylacji mechanicznej z dodatnim ciśnieniem (operacja byłaby wówczas niekorzystna), czy przedziurawienia ściany przewodu pokarmowego. Współistnienie odmy śródpiersiowej i zaotrzewnowej sugeruje, że przyczyną jest wentylacja mechaniczna.

Ogólne zasady postępowania

Każdy chory z radiologicznym obrazem odmy otrzewnowej bez objawów zapalenia otrzewnej, przy tym stabilny hemodynamicznie i bez współistnienia sepsy, powinien być obserwowany i leczony objawowo, należy bowiem uwzględnić niechirurgiczne przyczyny odmy. Takie postępowanie pozwala uniknąć niepotrzebnej laparotomii.

Brak poprawy po leczeniu zachowawczym lub narastanie ilości gazu w jamie otrzewnej nakazują ponowną ocenę stanu chorego i rozszerzenie diagnostyki.

Wskazaniami do chirurgicznej kontroli jamy brzusznej są:

 • pogorszenie się stanu ogólnego chorego
 • ból i wzdęcie brzucha
 • pojawienie się objawów otrzewnowych
 • gorączka
 • tachykardia
 • zwiększenie wartości markerów zapalenia w wynikach badań laboratoryjnych.

Odma otrzewnowa w przebiegu chorób klatki piersiowej

Przyczyny

Najczęstszymi przyczynami powstania odmy otrzewnowej w przebiegu chorób klatki piersiowej u dorosłych są:

 • wentylacja mechaniczna
 • reanimacja
 • odma opłucnowa.
Długotrwała wentylacja mechaniczna

Długotrwała wentylacja mechaniczna zwiększa ryzyko powstania odmy otrzewnowej, nie ustalono jednak częstości występowania tego zjawiska.

Czynnikami ryzyka są:

 • wysokie ciśnienia stosowane podczas wentylacji
 • duże objętości oddechowe
 • zmniejszona podatność płuc i klatki piersiowej.
Współistnienie z odmą opłucnową

Odma otrzewnowa może towarzyszyć wszystkim chorobom powodującym odmę opłucnową, również występującym rzadziej, takim jak:

 • endometrioza opłucnej
 • naczyniakowatość limfatyczna.

Do góry