Carroll MD, Kit BK, Lacher DA, et al. Trends in Lipids and Lipoproteins in US Adults, 1988-2010. JAMA 2012;308(15):1545-54; doi:10.1001/jama.2012.13260.

Od 1988 do 2010 r. w populacji dorosłych mieszkańców USA średnie stężenie cholesterolu zmniejszyło się z 206 do 196 mg/dl, stężenie cholesterolu frakcji LDL ze 129 do 116 mg/dl, średnie stężenie cholesterolu nie-HDL ze 155 do 144 mg/dl, a średnie stężenie cholesterolu frakcji HDL wzrosło z 50,7 do 52,5 mg/dl (dla wszystkich parametrów p <0,001 przy liniowej funkcji trendu). Średnie stężenie triglicerydów wyjściowo wynosiło 118 mg/dl, następnie wzrosło do 129 mg/dl (1999-2002) i zmniejszyło się do 110 mg/dl (2007-10) (p <0,001 przy kwadratowej funkcji trendu). Częstość stosowania leków hipolipemizujących wzrosła z 3,4% do 15,5%, ale wśród osób niestosujących takiej terapii zmiany były podobne do obserwowanych w całej populacji.

Przeszczep szpiku czy komórek macierzystych krwi obwodowej?

• wieloośrodkowe badanie z randomizacją • 48 ośrodków, n=551

Anasetti C, Logan BR, Lee SJ, et al. for the Blood and Marrow Transplant Clinical Trials Network. Peripheral-Blood Stem Cells versus Bone Marrow from Unrelated Donors. N Engl J Med 2012;367:1487-96.

Nie stwierdzono istotnych różnic w 2-letnim przeżyciu między pacjentami, którzy od niespokrewnionego dawcy otrzymali przeszczep szpiku lub komórek macierzystych, izolowanych z krwi obwodowej. W pogłębionej analizie wykazano, że użycie komórek macierzystych krwi obwodowej może zmniejszać ryzyko nieprzyjęcia się przeszczepu, a przeszczep szpiku redukować ryzyko przewlekłej choroby przeszczep przeciwko biorcy.

 

Ograniczenie dożylnej podaży sodu może zmniejszać ryzyko ostrego uszkodzenia nerek

• doniesienie wstępne • prospektywne otwarte badanie sekwencyjne • n=760 pacjentów hospitalizowanych na OIOM

Yunos NM, Bellomo R, Hegarty C, et al. Association Between a Chloride-Liberal vs Chloride-Restrictive Intravenous Fluid Administration Strategy and Kidney Injury in Critically Ill Adults. JAMA 2012;308(15):1566-72; doi:10.1001/jama.2012.13356.

W okresie kontrolnym podawano płyny dożylne w sposób standardowy, a w okresie interwencyjnym wprowadzono restrykcje w stosowaniu płynów zawierających duże ilości sodu (np. 0,9% NaCl, 5% roztwór albumin – ich użycie musiało być autoryzowane przez specjalistę; w ich miejsce stosowano roztwór Hartmanna lub ubogi w sód 20% roztwór albumin). Średnia podaż sodu zmniejszyła się z 694 do 496 mmol na pacjenta, a średnie stężenie kreatyniny z 22,6 do 14,8 μmol/l (p=0,03). W okresie interwencyjnym częstość występowania ostrego uszkodzenia nerek wynosiła 8,4%, a w okresie kontrolnym 14%, leczenie nerkozastępcze stosowano zaś odpowiednio u 6,3 i 10% pacjentów (p=0,005). Nie stwierdzono natomiast różnic w śmiertelności szpitalnej, w długości pobytu w szpitalu i na OIOM ani też w potrzebie stosowania leczenia nerkozastępczego po hospitalizacji.

 

Czy włączyć markery zapalenia do rutynowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego?

• modelowanie matematyczne • analiza 52 badań prospektywnych • n=246 669

The Emerging Risk Factors Collaboration. C-Reactive Protein, Fibrinogen, and Cardiovascular Disease Prediction. N Engl J Med 2012;367:1310-20.

Dołączenie biomarkerów stanu zapalnego, takich jak stężenie białka C-reaktywnego (CRP) lub stężenie fibrynogenu, do rutynowej oceny ryzyka sercowo-naczyniowego u osób bez rozpoznanej choroby układu krążenia, przy jednoczesnym zastosowaniu aktualnych wytycznych leczenia (włączenie statyny przy 10-letnim ryzyku >20%) może dodatkowo zapobiec jednemu incydentowi sercowo-naczyniowemu na 400-500 osób poddanych badaniu przesiewowemu.

 

Czy ograniczenie spożycia napojów słodzonych cukrem wpływa na masę ciała dzieci i młodzieży?

Badanie 1

• badanie prospektywne z randomizacją • n=641 dzieci w wieku 4-12 lat z prawidłową masą ciała

Do góry