W chorobie Alzheimera nie należy przerywać skutecznego leczenia objawowego

• badanie randomizowane, z podwójnie ślepą próbą • n=110

Devanand DP, Mintzer J, Schultz SK, et al. Relapse Risk after Discontinuation of Risperidone in Alzheimer’s Disease. N Engl J Med 2012;367:1497-507.

U pacjentów z chorobą Alzheimera, u których psychozę lub pobudzenie skutecznie leczono rysperydonem przez 4-8 miesięcy, odstawienie tego leku zwiększa ryzyko nawrotów psychozy lub pobudzenia.

 

Czy podczas cholecystektomii rutynowo wykonywać Śródoperacyjną cholangiografię?

• kohortowe badanie populacyjne • n=51 041 cholecystektomii zgłoszonych do szwedzkiego rejestru GallRiks

Törnqvist B, Strömberg C, Persson G, et al. Effect of intended intraoperative cholangiography and early detection of bile duct injury on survival after cholecystectomy: population based cohort study. BMJ 2012;345:e6457.

Podczas 51 041 cholecystektomii stwierdzono 747 (1,5%) jatrogennych uszkodzeń dróg żółciowych. Relatywnie wysoki odsetek uszkodzeń dróg żółciowych wiąże się z ewidencjonowaniem w rejestrze GallRiks (The Swedish Registry for Gallstone Surgery and ERCP) zarówno uszkodzeń drobnych, jak i poważnych. Po roku od operacji śmiertelność wśród chorych z jatrogennym uszkodzeniem dróg żółciowych była większa niż u pacjentów bez niego (3,9% v. 1,1%). Analiza krzywych Kaplana-Meiera wykazała, że wczesne wykrycie uszkodzenia dróg żółciowych (podczas pierwotnej operacji) zmniejsza ryzyko zgonu. Zastosowanie śródoperacyjnej cholangiografii zmniejszało ryzyko zgonu po cholecystektomii o 62% (HR 0,38; 95% CI 0,31-0,46).

 

Redukcja dawki insuliny u hospitalizowanych pacjentów z przewlekłą chorobą nerek zmniejsza ryzyko hipoglikemii i nie pogarsza kontroli glikemii

• badanie wieloośrodkowe z randomizacją • n=107 pacjentów z cukrzycą typu 2 i GFR <45 ml/min

Baldwin D, Zander J, Munoz C, et al. A Randomized Trial of Two Weight-Based Doses of Insulin Glargine and Glulisine in Hospitalized Subjects With Type 2 Diabetes and Renal Insufficiency. Diabetes Care 2012;35(10):1970-4.

Przewlekła choroba nerek u chorych na cukrzycę leczonych insuliną może zwiększać ryzyko hipoglikemii podczas hospitalizacji. Badano, czy redukcja dawki insuliny zmniejszy to ryzyko, nie pogarszając jednocześnie kontroli glikemii. Do badania włączano chorych na cukrzycę typu 2 od co najmniej roku, z GFR <45 ml/min, ale niewymagających dializoterapii, oraz z wyjściowym stężeniem glukozy >180 mg/dl. Pacjentom podawano insulinę (glarginową 1 ×/24 h albo glulizynową 3 ×/24 h) w dawkach 0,5 j./kg/24 h lub 0,25 j./kg/24 h. W czasie 6 dni obserwacji stężenie glukozy w obu grupach nie różniło się istotnie, ale w grupie otrzymującej insulinę w dawce 0,25 j./kg/24 h incydent hipoglikemii wystąpił u prawie o połowę mniejszej liczby osób (15,5 v. 30%; p=0,008).

 

Kiedy odstawiać klopidogrel po zawale mięśnia sercowego

• kohortowe badanie retrospektywne • n=29 268

Charlot M, Nielsen LH, Lindhardsen J, et al. Clopidogrel discontinuation after myocardial infarction and risk of thrombosis: a nationwide cohort study. Eur Heart J 2012;33(20):2527-34.

Ostatnio toczy się dyskusja na temat czasu odstawiania klopidogrelu po zawale mięśnia sercowego. Do badania włączono wszystkich pacjentów, których w latach 2004-9 w Danii leczono klopidogrelem po przebyciu pierwszego zawału mięśnia sercowego. U 66,4% osób w ostrej fazie zawału wykonano PCI, a pozostałe (33,4%) leczono zachowawczo. Ocenie poddano okres do 18 miesięcy od zawału, a klopidogrel odstawiano po 12 miesiącach. W grupie leczonej zachowawczo ryzyko zgonu lub ponownego zawału mięśnia sercowego w ciągu 3 pierwszych miesięcy od odstawienia klopidogrelu nie różniło się istotnie od ryzyka w ciągu kolejnych 3 miesięcy (IRR=1,07; p=0,79). W grupie poddanej PCI ryzyko w ciągu pierwszych 3 miesięcy od odstawienia klopidogrelu było o prawie 60% większe niż w kolejnych 3 miesiącach (IRR=1,59; p=0,013).

 

Do góry