Współistnienie otyłości brzusznej z niedoborem witaminy D zwiększa ryzyko insulinooporności

• badanie przekrojowe • analiza statystyczna • n=12 900

Kabadi SM, Lee BK, Liu L. Joint Effects of Obesity and Vitamin D Insufficiency on Insulin Resistance and Type 2 Diabetes: Results from the NHANES 2001-2006. Diabetes Care 2012;35(10):2048-54.

Interakcja metaboliczna pomiędzy otyłością brzuszną i obniżonym stężeniem 25(OH)D3 we krwi synergistycznie zwiększa ryzyko insulinooporności.

 

Przewlekła choroba nerek zwiększa ryzyko żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej

• zbiorcza analiza 5 prospektywnych badań populacyjnych • n=1178 incydentów żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej; 599 453 pacjentolat obserwacji

Mahmoodi BK, Gansevoort RT, Næss IA, et al. Association of Mild to Moderate Chronic Kidney Disease With Venous Thromboembolism. Pooled Analysis of Five Prospective General Population Cohorts. Circulation 2012;126:1964-71.

Zmniejszenie eGFR oraz wzrost stosunku stężeń albumin do kreatyniny są niezależnymi czynnikami ryzyka żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, nawet w zakresie prawidłowych wartości tych parametrów.

 

Co przyniosło wprowadzenie uniwersalnej definicji zawału mięśnia sercowego?

• badanie retrospektywne • n=676 kolejnych pacjentów z ostrym zespołem wieńcowym przyjętych na oddział intensywnej opieki kardiologicznej od stycznia 1999 do grudnia 2000 r.

Costa FM, Ferreira JF, Aguiar C, et al. Impact of ESC/ACCF/AHA/WHF universal definition of myocardial infarction on mortality at 10 years. Eur Heart J 2012;33:2544-50.

Wprowadzenie uniwersalnej, opartej na stężeniu troponiny, definicji zawału mięśnia sercowego zwiększyło częstość rozpoznania zawału wśród chorych z ostrym zespołem wieńcowym o 1/4 (w porównaniu ze starą definicją opartą na aktywności CK-MB). Całkowita śmiertelność 10-letnia w badanej grupie wynosiła 23,8%; wśród pacjentów z zawałem „rozpoznanym” na podstawie uniesienia odcinka ST – 33,6%, na podstawie starej definicji 55,8%, a nowej 70,1%. Rozpoznanie na podstawie definicji uniwersalnej było niezależnym czynnikiem prognostycznym 10-letniej śmiertelności (skorygowany współczynnik ryzyka AHR=1,58; p=0,003), podczas gdy dla rozpoznania na podstawie starej definicji lub uniesienia odcinka ST nie udało się takiego związku wykazać. Jedno-cześnie zastosowanie leczenia rewaskularyzującego łączyło się z mniejszą śmiertelnością 10-letnią (AHR=0,63; p=0,014).

Aktualizacja definicji zawału mięśnia sercowego

• konsensus ekspertów

Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al.: theWriting Group on behalf of the Joint ESC/ACCF/AHA/WHF Task Force for the Universal Definition of Myocardial Infarction. Third universal definition of myocardial infarction. Eur Heart J 2012;33:2551-67.

Międzynarodowy zespół ekspertów opublikował dokument aktualizujący uniwersalną definicję zawału mięśnia sercowego. Główna zmiana polega na możliwości uwzględnienia w diagnostyce technik obrazowych, które mogą dowodzić martwicy mięśnia sercowego spowodowanej niedokrwieniem. Podkreśla się też możliwość występowania stanów czy zastosowania zabiegów, w których może dochodzić do uszkodzenia komórek miokardium i wzrostu stężenia biomarkerów martwicy (troponin), np. niewydolności serca, niewydolności nerek, zespołu tachykardia-bradykardia, różnych procedur interwencyjnych. Stanom tym lub procedurom może, ale nie musi, towarzyszyć niedokrwienie mięśnia sercowego.

 

Do góry