Tabela 2. Podsumowanie najnowszych, opartych na dowodach naukowych wytycznych dotyczących
diagnostyki ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (podejrzenia wirusowego [AVRS]
lub bakteryjnego ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych [ABRS])a,b

Wytyczne

Charakterystyczne objawy podmiotowe i przedmiotowe

Kryteria diagnostyczne i definicje

Badania specjalistyczne

EP3OS,4 2007

Zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych charakteryzujące się występowaniem co najmniej 2 objawów, jednym z nich powinna być albo blokada/niedrożność/zatkanie nosa, albo wyciek z nosa (przedni/tylny)

± Ból twarzy/ucisk

± Osłabienie węchu lub jego utrata

Przypuszczalnie AVRS

Objawy trwają <10 dni

Przypuszczalnie ABRS

Objawy nasilają się
po 5 dniach trwania choroby

Czas trwania objawów
>10 dni

 

Niezalecane

Badanie radiologiczne

TK (poza osobami z chorobą o ciężkim przebiegu, u osób z obniżoną odpornością oraz tych, u których podejrzewa się wystąpienie powikłań)

Opcjonalnie

Rynoskopia przednia

Endoskopia jamy nosa

Posiew z jamy nosa w przypadku niepowodzenia leczenia lub wystąpienia powikłań

RI,5 2004

Główne objawy

Ropny-odbarwiony przedni lub tylny wyciekc

Blokada/zatkanie nosac

Przekrwienie twarzy/uczucie rozpierania

Ból twarzy/ucisk/uczucie rozpieraniac

Upośledzenie węchu/brak węchu

Gorączka (tylko stan ostry)

Objawy mniejsze

Ból głowy

Ból ucha/uczucie ucisku/rozpierania

Cuchnący oddech

Ból zębów

Kaszel

Gorączka

Zmęczenie

Objawy wymagane

Przedni lub tylny ropny wyciek + zatkanie nosa LUB ból twarzy/uczucie ucisku/rozpierania

Podejrzenie ABRS, jeśli objawy utrzymują się ≥10 dni od chwili wystąpienia objawów ze strony górnych dróg oddechowych, nasilają się w okresie
10 dni po okresie początkowej poprawy lub są szczególnie nasilone w pierwszych
3-4 dniach choroby

 

Niewymagane

Badanie radiologiczne (w większości przypadków)

TK (poza przypadkami nawrotu i przed zabiegiem chirurgicznym)

Wyjątek

Rozpoznanie ABRS wymaga obiektywnego udokumentowania albo w badaniu jam nosa w kierunku ropnej wydzieliny, albo dowodów radiologicznych

 

JTFPP,6 2005

Objawy podmiotowe

Blokada nosa

Ropna wydzielina z nosa

Ból twarzy i zębów

Spływanie wydzieliny po tylnej ścianie gardła

Ból głowy

Kaszel

Objawy przedmiotowe

Bolesność obszarów leżących nad zatokami

Cienie pod oczami

Przypuszczalnie AVRS, chyba że objawy utrzymują się >10-14 dni lub są niezwykle ciężkie (np. gorączka z ropną wydzieliną z nosa, ból twarzy lub tkliwość, obrzęk okolicy oczodołów)

Niewymagane

Badanie radiologiczne (zdjęcie przeglądowe)

Posiewy z nosa

Opcjonalnie

Endoskopia nosa

Badanie cytologiczne

Endoskopia nosa/inne badania obrazowe, jeśli wstępne leczenie nie jest skuteczne

CPG:AS,7 2007

Trzy główne objawy

Ropna wydzielina z nosa (wyciek przedni, tylny lub oba rodzaje), której towarzyszy blokada nosa, ból twarzy/uczucie ucisku lub oba objawy

Przypuszczalnie AVRS

Objawy trwają <10 dni i nie nasilają się

Przypuszczalnie ABRS

Objawy trwają ≥10 dni od chwili wystąpienia objawów ze strony górnych dróg oddechowych, nasilają się w okresie 10 dni po wcześniejszej poprawie lub są szczególnie ciężkie w pierwszych 3-4 dniach choroby

Niewymagane

Obrazowanie radiologi-czne (poza przypadkami wystąpienia powikłań lub gdy podejrzewa się inne rozpoznanie)

Posiewy z nosa

Preferowane

TK (w celu oceny powikłań ARS)

a ABRS (acute bacterial RS) – ostre bakteryjne zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych; ARS (acute RS) – ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych; AVRS (acute viral RS) – ostre wirusowe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych; CPG:AS – Clinical Practice Guideline: Adult Sinusitis; EP3OS – European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007; JTFPP – Joint Task Force on Practice Parameters;
RI – Rhinosinusitis Initiative, RS (rhinosinusitis) – zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych; TK – tomografia komputerowa

b Te wytyczne dotyczą rozpoznawania ARS w praktyce klinicznej; wymagania dotyczące diagnostycznych badań klinicznych są bardziej surowe.

c Główne objawy ABRS.

 

W wytycznych JTFPP6 za ostrym zapaleniem błony śluzowej nosa i zatok przynosowych przemawiają cztery powyższe objawy wraz bólem głowy i kaszlem. W wytycznych CPG:AS7 warunkiem rozpoznania ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych jest obecność ropnej wydzieliny z nosa, której musi towarzyszyć blokada nosa, ból twarzy lub uczucie ucisku albo oba te objawy. W wytycznych EP3OS4 do rozpoznania wymagana jest obecność co najmniej dwóch głównych objawów, przy czym jednym z nich musi być wyciek z nosa lub blokada nosa, obrzęk błony śluzowej lub niedrożność; innymi objawami mogą być ból twarzy lub ucisk, upośledzenie lub utrata węchu. Zgodnie z wytycznymi BSACI8 oprócz powyższych objawów do rozpoznania ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych wymagany jest dodatkowo charakterystyczny obraz w badaniu endoskopowym lub w tomografii komputerowej (TK). Należy zwrócić uwagę, że gorączka jako wskaźnik diagnostyczny jest wymieniona tylko w wytycznych RI.5

 

Etiologia wirusowa v. bakteryjna

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych ma zwykle etiologię wirusową (np. przeziębienie). Częstość zachorowań na wirusowe zapalenie nosa i zatok przynosowych (AVRS – acute viral rhinosinusitis) jest bardzo wysoka; szacuje się, że osoba dorosła choruje od 2 do 5 razy w ciągu roku.4 Uważa się, że do powikłań w postaci wtórnego zakażenia bakteryjnego dochodzi bardzo rzadko (0,5-2,0%).4 Jednym z najważniejszych wyzwań w leczeniu ostrego rhinosinusitis jest prawidłowe rozpoznanie etiologii bakteryjnej.

Mimo że ogólne objawy ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, zarówno wirusowego, jak i bakteryjnego (ABRS – acute bacterial rhinosinusitis), mogą być bardzo podobne, w różnicowaniu między nimi może pomóc zwrócenie uwagi na czas trwania, przebieg choroby lub nasilenie objawów. W ostrym zapaleniu wirusowym objawy zwykle osiągają szczytowe nasilenie w 2.-3. dniu od rozpoczęcia choroby, a następnie osłabiają się i ustępują w ciągu 10-14 dni (ryc. 1).7,10,11

Small 19567

Rycina 1. Schemat występowania objawów w czasie choroby (dni) w przypadku ostrego wirusowego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Jeśli choroba przebiega inaczej, najprawdopodobniej nie ma podłoża wirusowego. Takie podejście wydaje się być najprostszym i najbardziej niezawodnym sposobem oceny etiologii ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Najtrudniej dokonać oceny, gdy objawy trwają od 5 do 10 dni, ponieważ mogą świadczyć albo o przewlekaniu się choroby wirusowej, albo o rozpoczynającym się zakażeniu bakteryjnym.7 Autorzy czterech wytycznych (wszystkich poza BSACI8) są zgodni co do tego, że jeśli objawy utrzymują się 10 dni lub dłużej albo gdy początkowo obserwuje się okres poprawy klinicznej, po którym następuje pogorszenie, najprawdopodobniej mamy do czynienia z zakażeniem bakteryjnym (tab. 2). W czterech spośród omawianych wytycznych5-9 (RI, JTFPP, CPG:AS i BSACI) zwrócono uwagę, że niezwykle ciężkie objawy choroby (np. wysoka gorączka, jednostronny ból twarzy/zębów, zapalenie tkanek oczodołów, ekspansja wewnątrzczaszkowa), w szczególności w pierwszych kilku dniach choroby, również sugerują występowanie ostrego bakteryjnego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Wytyczne JTFPP6 i CPG:AS7 mówią, że ani kolor wydzieliny z nosa, ani występowanie gorączki nie pomagają w różnicowaniu pomiędzy etiologią wirusową a bakteryjną.

W wytycznych CPG:AS zwrócono uwagę na trzy główne objawy, które charakteryzują się najwyższą swoistością i czułością w rozpoznawaniu ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Należą do nich: ropna wydzielina z nosa, której towarzyszy blokada nosa lub ból twarzy, uczucie ucisku lub rozpierania – są one podstawowymi kryteriami diagnostycznymi.7 Sama obecność ropnej wydzieliny nie pozwala odróżnić zakażenia wirusowego i bakteryjnego, ale jeśli jej nie ma, rozpoznanie bakteryjnego rhinosinusitis jest mało prawdopodobne, nawet gdy występują inne główne objawy. Innymi słowy swoistość rozpoznania ostrego zapalenia bakteryjnego wzrasta, gdy blokadzie nosa lub bólowi twarzy towarzyszy ropna wydzielina z nosa. Blokada nosa lub ból twarzy, jako izolowane objawy, mogą towarzyszyć wielu jednostkom chorobowym, lecz gdy występują wraz z ropną wydzieliną z nosa, są bardzo swoiste dla ostrego bakteryjnego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych, szczególnie gdy utrzymują się ponad 10 dni.7

 

Badania specjalistyczne

Ostre zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych można rozpoznać na podstawie samych tylko objawów klinicznych, bez używania specjalnych technik obrazowania czy wykonywania innych badań. Jednak w uzgodnionych wytycznych wyróżniono szczególne sytuacje, w których badania specjalistyczne mogą być przydatne. Według wszystkich wytycznych przeglądowe zdjęcie RTG nie jest ani przydatne, ani opłacalne pod względem efektywności kosztów. Nie zaleca się rutynowego wykonywania TK we wstępnym okresie diagnostyki, ale niektóre z wytycznych (EP3OS i CPG:AS) zalecają wykonanie tego badania, gdy choroba ma ciężki przebieg, u osób z obniżoną odpornością lub w przypadku podejrzenia występowania powikłań.4,7 Autorzy wytycznych RI zalecają wykonanie TK przed zabiegiem chirurgicznym oraz w przypadkach nawracającego ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych. Według JTFPP ocena radiologiczna na ogół nie jest konieczna, ale badanie obrazowe (TK, nie zdjęcie przeglądowe) może być przydatne w pewnych sytuacjach, aby potwierdzić rozpoznanie lub ocenić stopień zajęcia błony śluzowej przez proces chorobowy.6 Autorzy wytycznych BSACI zalecają wykonanie TK, ale nie uważają go za badanie pierwszego wyboru.8

 

Badanie endoskopowe

W porównaniu do badania przedniego odcinka nosa za pomocą wziernika badanie endoskopowe pozwala na dokładniejszą ocenę okolicy małżowiny nosowej środkowej i zachyłków klinowo-sitowych w kierunku obecności ropnej wydzieliny towarzyszącej ostremu zapaleniu błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.12 Jednak badanie to nie jest dostępne dla większości lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Wytyczne, poza BSACI, są zgodne co do tego, że badanie endoskopowe nie jest konieczne dla rozpoznania ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.8 Według wytycznych RI badanie endoskopowe może być wskazane w przypadkach opornych na leczenie empiryczne u osób z jednostronnym zapaleniem, bez skrzywienia przegrody nosa, oraz wtedy, kiedy występują ciężkie objawy uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie.9 W wytycznych JTFPP sugeruje się rozważenie wykonania badania endoskopowego w początkowym okresie diagnostyki lub w przypadku niepowodzenia terapii.

 

Posiewy z nosa

Zwykle nie zaleca się wykonywania rutynowo posiewów z nosa we wstępnym okresie diagnostyki w przypadku niepowikłanego ostrego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych (JTFPP, CPG:AS, BSACI),6-8 jednak w wytycznych EP3OS4 rozważa się to badanie jako opcję w przypadku niepowodzenia terapii lub wystąpienia powikłań. W wytycznych RI5 stwierdzono, że w pewnych postaciach zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych odpowiednio pobrany w badaniu endoskopowym materiał na posiew może być pomocny w identyfikacji czynnika etiologicznego.

 

Do góry