Tabela 5. Podsumowanie najnowszych zaleceń opartych na dowodach dotyczących leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowycha,b,c

Zaleceniad

EP3OS,4 2007e

CRSsNP

Łagodne (VAS, 0-3)

Glikokortykosteroidy miejscowo (A/Ib)85-89

Płukanie nosa (A/Ib)67,90-94

Jeśli po 3 miesiącach terapia się nie powiedzie, leczenie umiarkowane/ciężkie

Umiarkowane/ciężkie (VAS, >3-10)

Glikokortykosteroidy miejscowo (A/Ib)85-89

Płukanie nosa (A/Ib)67,90-94

Długotrwała terapia makrolidami (A/Ib)95-102

Posiew

W przypadku poprawy

Obserwacja pacjenta + płukanie nosa, glikokortykosteroidy miejscowo ± długotrwała terapia z zastosowaniem makrolidów

CRScNP

Łagodne (VAS, 0-3);

Glikokortykosteroidy miejscowo w areozolu przez
3 miesiące (Ib/A)103-117

Jeśli korzystny efekt, kontynuuj i kontroluj co 6 miesięcy

Jeśli brak poprawy, dołącz krótkotrwałą doustną glikokortykosteroidoterapię (Ib/A)118-123

Jeśli nie ma poprawy, rozważ wykonanie TK, oceń pod kątem wskazań do zabiegu chirurgicznego

Jeśli poprawa po miesiącu leczenia, zastosuj miejscowo glikokortykosteroidy w kroplach (Ib/A);103-117 kontrola po 3 miesiącach

Umiarkowane (VAS, >3-7)

Glikokortykosteroidy miejscowo w kroplach przez 3 miesiące (Ib/A)103-117

W przypadku korzystnego działania kontynuuj i kontroluj co 6 miesięcy

Jeśli nie ma poprawy po 3 miesiącach, dołącz krótkotrwałą doustną terapię glikokortykosteroidami (Ib/A)118-123; rozważ wykonanie TK i oceń pod kątem wskazań do leczenia chirurgicznego (II, bez poziomu wiarygodności dowodów)124

Jeśli poprawa po miesiącu, włącz glikokortykosteroidy miejscowo w kroplach (Ib/A)103-117

Ciężkie (VAS, >7-10)

Krótkotrwała terapia doustnymi glikokortykosteroidami118-123 + glikokortykosteroidy miejscowo przez 1 miesiąc103-117 (Ib/A)

Jeśli występuje korzystny efekt, tylko glikokortykosteroidy w kroplach; kontrola po 3 miesiącach (Ib/A)103-117

Jeśli brak poprawy, wykonaj TK i oceń pod kątem wskazań do leczenia chirurgicznego (II, bez poziomu wiarygodności dowodów)124

JTFPP,6 2005

Leki przeciwbakteryjne: kontrowersyjna terapia; mogą być stosowane w zaostrzeniach przewlekłej choroby (IV,125 IV126)

Glikokortykosteroidy donosowe: mogą być umiarkowanie skuteczne jako terapia uzupełniająca (C) (Ib,109 IIb127)

Leki przeciwhistaminowe: możliwe znaczenie w przewlekłym rhinosinusitis, jeśli czynnikiem ryzyka jest alergiczne zapalenie błony śluzowej (D)

Doustne i miejscowo działające leki obkurczające błonę śluzową: brak badań prospektywnych oceniających ich skuteczność (D)

Leki przeciwgrzybicze: jak dotąd nie ustalono ich roli

CPG:AS,7 2007

Działania zapobiegawcze mające na celu złagodzenie objawów i zaostrzeń przewlekłego rhinosinusitis: płukanie nosa roztworem soli (zalecenie B);6,60,92-94,128-130 leczenie współwystępujących chorób (np. GERD) (zalecenie B)131,132; właściwa higiena rąk, aby zapobiec rozwojowi ostrego zakażenia wirusowego (zalecenie B)133

Oceń pacjenta pod kątem czynników, które mogą wpływać modyfikująco na leczenie (np. alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, mukowiscydoza, stan upośledzonej odporności immunologicznej, dyskineza rzęsek, anomalie anatomiczne) (zalecenie C)60,134-164

a CPG:AS – Clinical Practice Guideline: Adult Sinusitis, CRScNP (CRS with NP) – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipowatością nosa; CRSsNP (CRS without NP) – przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych bez polipowatości nosa; EP3OS – European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2007; GERD (gastroesophageal reflux disease) – choroba refluksowa przełyku; JTFPP – Joint Task Force on Practice Parameters; RI – Rhinosinusitis Initiative; VAS (visual analog scale) – wizualna skala analogowa

b W dokumencie RI z 2004 r. nie przedstawiono żadnych wytycznych dotyczących leczenia.

c W tabeli 3 przedstawiono poziom wiarygodności danych i klasę dowodów.

d Tylko zalecenia EP3OS rozróżniają przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych przebiegające z polipowatością nosa i bez polipowatości nosa.

e W zaleceniach EP3OS przedstawiono poziom wiarygodności danych i klasę dowodów w leczeniu przewlekłego rhinosinusitis z polipowatością nosa (CRScNP) i bez polipowatości nosa (CRSsNP), ale nie zamieszczono wytycznych dla kolejności i czasu trwania terapii. W tabeli informacje na temat kolejności i czasu leczenia zaczerpnięto z algorytmu zamieszczonego w EP3OS. Można dyskutować o klasie dowodów i jakości danych przedstawionych w tych wytycznych; w tekście omówiono je szerzej.

 

Zalecenia EP3OS dotyczące leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych bez polipowatości nosa

Leczenie podzielono na dwie kategorie. W przypadku łagodnych objawów (VAS 0-3) zaleca się, aby w początkowej fazie stosować donosowo glikokortykosteroidy oraz płukanie nosa roztworem NaCl. Jeśli w ciągu 3 miesięcy stan nie poprawia się, należy wykonać posiew i rozpocząć długotrwałą terapię makrolidami; na tym etapie przydatne może być wykonanie TK. Jeśli po kolejnych 3 miesiącach nie ma odpowiedzi na zastosowane leczenie, należy szybko wykonać badanie TK i rozważyć wykonanie zabiegu chirurgicznego. Jeśli odpowiedź na leczenie jest dobra, zaleca się dalsze kontrole, kontynuację leczenia glikokortykosteroidami stosowanymi donosowo i płukania nosa roztworem NaCl oraz w razie potrzeby długotrwałe leczenie makrolidami.4 W przypadku umiarkowanych lub ciężkich objawów (VAS >3-10) powinno się rozpocząć leczenie od glikokortykosteroidów podawanych donosowo, płukania nosa solą fizjologiczną, wykonania posiewów oraz długotrwałej terapii makrolidami. Jeśli po 3 miesiącach leczenia nie nastąpi poprawa, trzeba wykonać badanie TK i przeprowadzić zabieg chirurgiczny. Autorzy wytycznych EP3OS nie omawiają, jak wynik posiewu materiału pobranego z zatok może wpływać na sposób leczenia.

Klasa dowodów, na których opierają się zalecenia dotyczące niektórych sposobów leczenia, określona w EP3OS jest kwestią dyskusyjną. Przykładowo zalecenie długotrwałej terapii makrolidami opiera się na badaniu Ragab i wsp.,101 które otrzymało stopień Ib w klasyfikacji dowodowej (opierało się na co najmniej jednym kontrolowanym badaniu klinicznym z randomizacją). W tym randomizowanym badaniu jedna grupa pacjentów stosowała erytromycynę, donosowe glikokortykosteroidy i płukanie nosa roztworem o pH zasadowym. Po 6 i 12 miesiącach oceniano nasilenie objawów oraz wykonano badanie endoskopowe i nie zaobserwowano istotnej różnicy w porównaniu do pacjentów leczonych chirurgicznie.101 Jednak nie wykonywano fikcyjnego zabiegu chirurgicznego w grupie osób leczonych farmakologicznie, przez co nie można wykluczyć efektu placebo. Osoby operowane również stosowały erytromycynę, glikokortykosteroidy donosowo i płukanie nosa roztworem alkalicznym; leczenie farmakologiczne w późniejszym okresie badania było indywidualnie dopasowywane do objawów występujących u każdego pacjenta, co sprawia, że bardzo trudno jest wyznaczyć prawdziwą grupę kontrolną i ocenić wartość jednej terapii. Te cechy są nietypowe dla większości badań klinicznych z randomizacją. Badanie Wallwork i wsp.102 z którego dane również mają przypisaną klasę dowodów Ib, było randomizowane, kontrolowane placebo i porównywało leczenie z zastosowaniem roksytromycyny w dawce 150 mg v. placebo. U pacjentów leczonych roksytromycyną wykazano statystycznie znamienną zmianę w teście Sino-Nasal Outcome Test 20 (SNOT20) po 12 tygodniach leczenia w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. W grupie roksytromycyny stwierdzono poprawę czasu przejścia sacharyny przez nos oraz poprawę obrazu w badaniach endoskopowych nosa, których nie obserwowano w grupie placebo. Jednak analiza statystyczna w tym badaniu była nietypowa, gdyż oceniała końcowe wyniki na każdym ramieniu badania, porównując je z odpowiednimi wartościami wyjściowymi, zamiast porównywać zmiany w każdym ramieniu przy pomocy modelu analizy kowariancji. Biorąc pod uwagę te ograniczenia, nie można potwierdzić skuteczności roksytromycyny na podstawie wyników tego badania.

Na analizę zasługują również cytowane w wytycznych EP3OS badania potwierdzające skuteczność płukania nosa w przypadku przewlekłego rhinosinusitis ze współistniejącą polipowatością. Bachmann i wsp.90 w sposób losowy przydzielili 40 pacjentów do grup stosujących płukanie nosa izotonicznym roztworem soli emskiej lub izotonicznym roztworem NaCl. W obu grupach zaobserwowano znaczną poprawę zarówno obiektywną, jak i subiektywną, lecz nie stwierdzono znaczących różnic między obiema grupami. W badaniu nie uwzględniono grupy kontrolnej z placebo; jak zauważyli autorzy, w tym przypadku trudno jest znaleźć prawdziwe placebo, gdyż każdy wodny roztwór usunąłby wydzielinę i strupy oraz powodował wystąpienie efektu terapeutycznego. Pomimo tych wad dowody z tego badania w wytycznych EP3OS mają rangę klasy Ib. Podobnie dowody z badań, które przeprowadzili Shoseyov i wsp.92 oraz Friedman i wsp.,94 są cytowane jako dowody klasy Ib. Mimo że oba były prowadzone z randomizacją, metodą podwójnie ślepej próby, to jednak porównywały ze sobą dwa różne roztwory do płukania nosa bez prawdziwej kontroli. Dodatkowo badanie Pinto i wsp.93 z którego dane cytowane są jako jako dowód klasy Ib, było badaniem kontrolowanym i randomizowanym, ale oceniało stosowanie normalnego lub buforowanego hipertonicznego roztworu NaCl w postaci aerozolu (nie płukania) w porównaniu do braku jakiegokolwiek leczenia i nie wykazano w nim żadnego korzystnego działania w przypadku obu sposobów terapii. Jednak w cytowanych w wytycznych EP3OS randomizowanych badaniach klinicznych prowadzonych metodą podwojnie ślepej próby Rabago i wsp.67 (n=62) oraz Taccariello i wsp.91 (n=76) wykazali znaczące korzyści w grupie stosującej płukanie nosa w porównaniu do grupy kontrolnej.

Niejasne są również dowody, na podstawie których stworzono zalecenia EP3OS dotyczące kolejności i sposobu leczenia. Przykładem jest zalecany wstępny 3-miesięczny okres leczenia glikokortykosteroidami donosowymi w przypadku przewlekłego rhinosinusitis o łagodnym przebiegu. Zalecenia dotyczące początkowego leczenia glikokortykosteroidami donosowymi w przypadku przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych mają klasę dowodów Ib, lecz w badaniach, na które się powołują, leczenie trwało od 11 dni do 20 tygodni.85-89 lecz nie przedstawiono danych przemawiających za 3-miesięcznym czasem leczenia.

Rekomendacje BSACI8 różnią się od zaleceń EP3OS4 w następujących kwestiach: zalecenie wykonania zabiegu chirurgicznego tylko w przypadku niepowodzenia leczenia farmakologicznego i poziom wiarygodności dowodów A dla długotrwałego leczenia przeciwbakteryjnego opierają się tylko na jednym badaniu (Ragab i wsp.101), zaś dołączenie leków przeciwhistaminowych w przypadku pacjentów z alergią otrzymało poziom wiarygodności dowodów A. Dodatkowo zabieg chirurgiczny jest zalecany w przypadku alergicznego grzybiczego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych.

 

Przewlekłe zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipowatością nosa

Wytyczne EP3OS dotyczące przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych z polipowatością nosa są podobne do tych dotyczących przewlekłego zapalenia bez polipowatości, z jednym wyjątkiem – nie zaleca się podawania leków przeciwbakteryjnych.4

W przypadku objawów o łagodnym nasileniu (VAS 0-3) zaleca się leczenie glikokortykosteroidami podawanymi donosowo; jeśli po trzech miesiącach obserwuje się poprawę, leczenie powinno się kontynuować i kontrolować co 6 miesięcy. Jeśli w tym czasie nie nastąpi poprawa, zaleca się krótkotrwałą, miesięczną doustną terapię glikokortykosteroidami. Jeśli takie leczenie również nie jest skuteczne, powinno się wykonać TK i rozważyć zabieg chirurgiczny.

W przypadku objawów o umiarkowanym nasileniu (VAS >3-7) zaleca się rozpoczęcie leczenia od podawania kropli z glikokortykosteroidami przez 3 miesiące i jeśli terapia ta jest skuteczna, dalsze stosowanie kropli wraz z kontrolą co 6 miesięcy. Jeśli nie ma poprawy po 3-miesięcznym okresie leczenia, można na miesiąc włączyć doustne glikokortykosteroidy. Jeśli i ta strategia postępowania zawodzi, zaleca się wykonanie TK i rozważenie wykonania zabiegu chirurgicznego. Jeśli po miesiącu leczenia doustnymi glikokortykosteroidami obserwuje się poprawę, można z powrotem włączyć leczenie miejscowe glikokortykosteroidami w kroplach.

W przypadku przewlekłego rhinosinusitis z polipowatością nosa o ciężkim przebiegu (VAS >7-10) pacjenci już na początku leczenia powinni otrzymać krótkotrwałe (miesięczne) doustne leczenie glikokortykosteroidami wraz z glikokortykosteroidami podawanymi miejscowo. Jeśli po zastosowaniu tej terapii nastąpi poprawa, pacjent może być leczony wyłącznie glikokortykosteroidami stosowanymi miejscowo. U osób, u których nie stwierdza się poprawy, należy wykonać badanie TK i rozważyć wykonanie zabiegu chirurgicznego. Po wycięciu polipa zwykle zaleca się leczenie podtrzymujące w postaci glikokortykosteroidów stosowanych donosowo.

Dowody, na których EP3OS opiera swoje zalecenia dotyczące sposobu i czasu leczenia, wymagają dalszej analizy. Przykładowo zalecenie leczenia doustnymi glikokortykosteroidami przewlekłego rhinosinusitis przebiegającego z polipami nosa ma klasę dowodów Ib w oparciu o badania, które przeprowadzili Benitez i wsp.122 oraz Hissaria i wsp.123 Oba są kontrolowanymi badaniami z randomizacją, w których odnotowano znaczne korzyści z doustnego stosowania glikokortykosteroidów w porównaniu do placebo, co stwierdzono w obiektywnych pomiarach wielkości polipów i subiektywnej ocenie objawów; jednak w obu zastosowano 14-dniowe leczenie glikokortykosteroidami, więc nie jest jasne, na jakiej podstawie stworzono zalecenie miesięcznego leczenia. Dalej niejasne są dowody przemawiające za zaleceniem wyboru glikokortykosteroidów w postaci kropli v. aerozol do nosa; klasa danych jest oceniona na Ib w przypadku zalecenia stosowania glikokortykosteroidów miejscowo, a w badaniach glikokortykosteroidy w postaci zarówno kropli, jak i aerozolu do nosa.

Na dodatek w zaleceniach BSACI, w znacznym stopniu zaadaptowanych z zaleceń EP3OS, rekomenduje się stosowanie kropli z glikokortykosteroidami szczególnie w przypadku polipowatości nosa, powołując się na dwa kontrolowane badania z randomizacją, na które również powołują się autorzy wytycznych EP3OS, rekomendując glikokortykosteroidy „podawane miejscowo”.4,8,111,114 Dołączenie doustnych leków przeciwhistaminowych u osób z alergią i z przewlekłym rhinosinusitis otrzymało poziom wiarygodności dowodów A, zaś zastosowanie leków antyleukotrienowych C, ale uznano ich przydatność kliniczną.

 

Alergiczne grzybicze zapalenie błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Zalecenia EP3OS4 nie zawierają dokładnego algorytmu leczenia w przypadku alergicznego rhinosinusitis. Leczeniem pierwszego wyboru jest zabieg chirurgiczny wraz ze stosowanymi miejscowo lub ogólnoustrojowo lekami przeciwgrzybiczymi.

Inne wytyczne dotyczące leczenia przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa i zatok przynosowych

Do góry