Guzy okolicy szyszynki

Guzy okolicy szyszynki ujawniają się objawami wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego oraz, z powodu wodogłowia, utrudnionym spojrzeniem ku górze przy ustawieniu głowy na wprost – objaw Parinauda.

W okresie noworodkowym, podobnie jak u starszych dzieci, dominują objawy wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego. Ze względu jednak na plastyczność czaszki nie są one tak charakterystyczne. Obejmują:

• drażliwość

• wymioty

• nadmierną senność

• zahamowanie wzrastania

• brak postępu lub cofanie się w rozwoju psychomotorycznym.

Z powodu wymiotów noworodki najczęściej leczone są jak w gastroenteritis albo wrodzonej wadzie przewodu pokarmowego. Nowotwory mózgu u noworodków i niemowląt cechują się gorszym rokowaniem. Wiąże się to z inną biologią guza (często rozsiane postaci w chwili ustalenia rozpoznania lub duży guz obejmujący 1/3 przekroju czaszki) i mniejszymi możliwościami skojarzonego, agresywnego leczenia. Typowym złośliwym nowotworem mózgu dla tego okresu wiekowego jest theratoid-rhabdoid tumor mylony z PNET lub medulloblastoma zlokalizowany w tylnej jamie czaszki.1,2,4

Badania obrazowe

Jeżeli w badaniu klinicznym stwierdzone zostaną objawy opisane powyżej, to po zapewnieniu stabilizacji stanu dziecka należy niezwłocznie wykonać badania neuroobrazowe. Badania te w diagnostyce guzów mózgu u dzieci mają potrójne znaczenie. Pozwalają na:

• wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium jego rozwoju po ujawnieniu się objawów klinicznych

• dokładną lokalizację guza, co umożliwia zaplanowanie odpowiedniego postępowania terapeutycznego

• ustalenie wielkości i charakteru guza przed, w trakcie i po zastosowaniu różnych rodzajów leczenia.

Dzięki badaniom neuroobrazowym można ocenić obecność resztkowej masy nowotworowej po leczeniu chirurgicznym, odpowiedź guza na chemioterapię i/lub radioterapię, rozsiew guza oraz nawrót choroby.

Tomografia komputerowa dostarcza danych o rodzaju masy guza (elementy torbielowate, lite, krwotoczne). Podanie dożylne środka cieniującego w trakcie badania podnosi jego wartość diagnostyczną. Badanie to w diagnostyce nowotworów OUN ma wartość przesiewową. Obecnie podstawową metodą diagnostyki guzów mózgu u dzieci stało się obrazowanie za pomocą rezonansu magnetycznego (MR). MR wykorzystuje pole magnetyczne do stworzenia obrazów, które wyglądają jak przekroje „sekcyjne” żyjącego mózgu. Przewaga rezonansu magnetycznego nad tomografią komputerową polega na:

• uniknięciu napromieniania

• zmniejszonej liczbie artefaktów kostnych

• możliwości wyboru płaszczyzn

• lepszym uwidocznieniu rozległości masy guza

Do góry