14 sierpnia 2017
Wall small %285%29 min
Kryteria naboru powinny uwzględniać wiedzę humanistyczną
Są głosy poparcia dla zmiany obowiązujących kryteriów naboru na studia medyczne. W ocenie ekspertów potrzebna jest debata na temat sposobu usprawnienia tego proces oraz premiowania tych, którzy mają szczególne talenty.
Wall small %284%29 min
Karmienie piersią może wydłużyć czas specjalizacji
Przerwy na karmienie piersią w trakcie pracy nie wydłużają czasu trwania szkolenia specjalizacyjnego. Pod warunkiem jednak, że kobieta pracuje w ramach umowy o pracę.
11 sierpnia 2017
Unijne regulacje w polskiej transplantologii
Dolnośląska Izba Lekarska przypomniała o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Nowelizacja określa zasady monitorowania łańcucha dystrybucji w państwach unijnych.
Wall small min %282%29
Regulacje zwalniające z tajemnicy lekarskiej do poprawy
Rzecznik Praw Obywatelskich postuluje ograniczenie liczby podmiotów upoważnionych do zwolnienia lekarzy z obowiązku zachowania tajemnicy lekarskiej po śmierci pacjenta.
10 sierpnia 2017
Wall small %28100%29 min
Nowe funkcje e-recept
Jest kolejna wersja platformy elektronicznej służącej do prowadzenia dokumentacji medycznej. System został uzupełniony o funkcje anulowania recept oraz korekty dokumentów.
NRL chce minimalnych stawek dla stażystów i rezydentów
Naczelna Rada Lekarska opowiedziała się za określeniem minimalnych stawek dla lekarzy rezydentów oraz na stażu.
09 sierpnia 2017
Wall small %2899%29 min
Renciści bez szans na pracę z zachowaniem świadczeń
Problemowi braku kadry medycznej mogłaby pomóc zmiana przepisów umożliwiających podjęcie pracy zarobkowej lekarzom otrzymującym rentę z zachowaniem świadczeń emerytalno-rentowych. Urzędnicy nie chcą jednak podjąć tego tematu.
Wall small %2898%29 min
NFZ kwestionuje skierowania z praktyk prywatnych
Pojawiają się sygnały o kwestionowaniu przez NFZ prawidłowości wystawianych skierowań na leczenie lub diagnostykę pochodzących z praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów.
08 sierpnia 2017
MZ nie wtrąca się do akcji „Lekarze kobietom”
Decydowanie o udzielaniu płatnych lub bezpłatnych wizyt lekarskich nie leży we właściwości ministra zdrowia – tak resort ustosunkował się do akcji „Lekarze kobietom”.
Chaos informacyjny w organizacji nocnych dyżurów
Od 1 października zajdą zmiany w organizacji nocnej pomocy lekarskiej. Problem w tym, że brakuje informacji, w jaki sposób lekarze mają się dostosować do tych zmian.
07 sierpnia 2017
Wall small %2895%29 min
Systemy informatyczne zdecydują o sukcesie POZ Plus
Pilotażowe wdrożenie modelu POZ Plus potrwa dwa lata. O jego sukcesie zdecyduje m.in. to, czy uda się wprowadzić skoordynowane systemy informatyczne.
Wall small %2894%29 min
Rezydentura: umowa o pracę nie uwzględnia dyżurów w POZ
Pracodawca nie powinien polecać lekarzowi rezydentowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę pełnienia dyżuru w POZ lub w ramach nocnej pomocy lekarskiej.
04 sierpnia 2017
Wall small %2893%29 min
Nie można anulować wizyty z powodu obecności psa przewodnika
Pacjentka, której odmówiono wizyty w gabinecie okulistycznym z powodu korzystania przez nią z pomocy psa przewodnika, ma otrzymać zadośćuczynienie. To sprawa o charakterze precedensowym.
Stomatologia
Spada liczba gabinetów dentystycznych
W ciągu ostatnich pięciu lat liczba gabinetów dentystycznych w Polsce zmniejszyła się o ponad 600.
03 sierpnia 2017
Wall small %2891%29 min
Apel o poprawę finansowania trafił do prezydenta
Pracownicy ochrony zdrowia oczekują od prezydenta pozytywnej odpowiedzi na apel w sprawie poprawy finansowania ochrony zdrowia.
Wall small %2890%29 min
NRL: nie można zrezygnować z kary pozbawienia prawa wykonywania zawodu
NRL nie zgadza się z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, według którego lekarz pozbawiony prawa wykonywania zawodu powinien mieć możliwość odzyskania tego prawa.
02 sierpnia 2017
Wall small %2889%29 min
Trzeba wspólnie zadbać o korzystne warunki umów
Porozumienie Lekarzy Kontraktowych przy OIL w Gdańsku liczy, że ta inicjatywa przeniesie się do pozostałych izb lekarskich, bo problemy z kontraktami w całym kraju wyglądają podobnie.
Wall small %2888%29 min
Geriatrom nie zabraknie pieniędzy
Ministerstwo Zdrowia zdementowało pojawiające się informacje o braku finansowania geriatrii w ramach sieci szpitali.
01 sierpnia 2017
Wall small %2887%29
MZ: dane osobowe niedostatecznie chronione
Ministerstwo Zdrowia dostrzega problem wycieku danych osobowych i zaleca wzmożony nadzór nad przestrzeganiem zapisów wewnętrznej polityki bezpieczeństwa przez osoby mające do nich dostęp.
Wall small %2886%29 min
Brak szczepień nie może skutkować odmową leczenia
Rzecznik Praw Pacjenta ustosunkował się do sygnałów o odmowie lub odstępowaniu przez lekarzy od leczenia dzieci z powodu rezygnacji przez ich rodziców z obowiązku obowiązkowych szczepień.
31 lipca 2017
Temat zwiększenia finansowania POZ powróci po wakacjach
Lekarze POZ powrócą do rozmów na temat finansowania świadczeń zdrowotnych jesienią.
Wall small %2884%29
Powstała organizacja reprezentująca młodych naukowców
Ujednolicenie sposobu rekrutacji na studia doktoranckie to pierwszy temat, którym chce się zająć Doktoranckie Forum Uczelni Medycznych.
Art. otwarty guzy %2823%29 min
Prewencja malarii u osób planujących krótkie podróże

Trzy­oso­bo­wa ro­dzi­na wy­bie­ra się na sa­fa­ri do Afry­ki Po­łu­dnio­wej. W pla­nie po­dró­ży są 3 dni w Kapsz­ta­dzie w RPA, 3 dni w Par­ku Na­ro­do­wym Kru­ge­ra (rów­nież w RPA) oraz 3 dni nad Wo­do­spa­da­mi Wik­to­rii na gra­ni­cy Za­mbii i Zim­ba­bwe. Trzy­dzie­sto­jed­no­let­ni męż­czy­zna nie przyj­mu­je żad­nych le­ków, ale nie­daw­no za­koń­czył le­cze­nie flu­ok­se­ty­ną z po­wo­du de­pre­sji. Je­go 29-let­nia żo­na, któ­ra wy­gra­ła po­dróż w kon­kur­sie na naj­lep­sze­go sprze­daw­cę w swo­jej fir­mie, jest zdro­wa i ak­tu­al­nie jest w 15. ty­go­dniu cią­ży. Ich 7-let­nie dziec­ko rów­nież nie ma kło­po­tów zdro­wot­nych. W ja­ki spo­sób moż­na zmniej­szyć ry­zy­ko za­cho­ro­wa­nia na ma­la­rię tej ro­dzi­ny i ja­kie środ­ki ochron­ne za­sto­so­wać?

28 lipca 2017
Wall small %2883%29 min
Skrajne oceny działania pakietu onkologicznego
Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła działanie pakietu onkologicznego. Ministerstwo Zdrowia prostuje – raport NIK dotyczył okresu przed wprowadzeniem istotnych zmian i podaje swoją ocenę.
Wall small %2882%29 min
Analgetyki – sposób na opornego aptekarza
Jest sposób na nadinterpretację przepisów i restrykcyjnych postaw aptekarzy w ich opioidofobii w stosunku do analgetyków na recepcie Rpw.